WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang BOMAANSLAG OP ADOLF HITLER.' •.oor de Veiligheid heeft i" <&-32 Beschuit. 1 r. beschuit. Zaterdag 22 Juli 1944 No. 58 Bureaux Hippolyt.ushoef Hoofdstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 - Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Prijs per nummer 5ct. VAN DINSDAG AF TE| 22 UUR BINNEN. Nieuwe bonnen. Radioberichten A. N. P. ïi.i-i. i- volgende besnhikkino- uil -■ r Ue ruhrer bekwam slechts lichte verwondingen' vaardigd De Geldig van 23 Juli5 Aug. ,•31-32 A 4 r. brood of gebak. conumssaro-genevAa] 3i_32 b 1 r. brood of gebak. en zet zijn arbeid voort. 1 volgende beschikking uil 1 vonrdigd Met ingang van 2." 1D44 wordt voor de bez-: NedeltofeclM» gcbi^en/f,,-,-t, m Kc. 250 gr GQrt L 60 Rcs. 250 gr. Kinderm. van het leger In het vader- Verdergaande pUabKWkc land benoemd rijksminister! beschikkingen, die reeds van Bimnder en generaal Gu- k™cl!1 ",orden hierdoor derian benoemd tot lid van beïnvloed, den Generalen Staf om den Den Haag. 19 Juli 1944. Hoofdkwartier van dengendeel ieder verplicht Führer, D.N.B. 21 Juli. Op een overbrenger of gever sluitingsuur vervroega lol den Fuhrer is een spring- van zulk een bevel onmid- u,.ir ,iet be^m van liet stol-aanslag gepleegd. Uit'dellijk te arresteeren of bij tijdstip waarop ,ne" z,cl1 zijn omgeving werden zwaar!verzet te vernietigen. I niet de open lucht mag gewona luitenant-generaal ik heb om definitief orde] ophouden vervroegd tol üchmumdt, kolonel Brandt,ite scheppen als bevelhebber!uur- medewerker Berger. Vertier - behooren tot de licht, gewon den luit.-gen. Jodl, generaals Korten, Buliie, Bodenschatz, Heusiniger, Scherff, Admi raals loss, Von Puttkamer, Kapitein zur See Arssmann en luit.-kol. Borgmann. De Führer zelf heeft lich te brandwonden, kneuzingen en geringe verwondingen bekomen. Hij heeft onver wijld daarop zijn werkzaam heden hervat en volgens program den Duce ontvan gen voor een langdurige dachtenwisseling. Korten tijd na den aanslag arriveerde de Rijksmaar schalk. A-Ó. '2-183 Alg. 1 rants. brood, gebak of bloem. Alg. 125 gram Gort. "meel. ii De; Führer heeft heden nacht een radiotoespraak tot het Duitsche volk ge houden. Duitsche Volksgenooten. Een zeer kleine kliek van eerlooze, .gewetenlooze tevens misdadige domme of ficieren heeft een complot gesmeed om mij uit den weg te ruimen en om tegelijk met. mij den staf van de Duitsche Weermachtleidin; uit te roeien. De bom, die door kolonel graaf Von Stauffenberg werd geworpen kwam op 2 meter afstand rechts van mij tot ontploffing. Zij heeft een aantal mijner dierbare me dewerkers zwaar gewond, van wie een is gestorven. Ik zelf ben volkomen on gedeerd, op zeer kleine schaafwonden en kneuzin gen of brandwonden na. Er is in een tijd. waarin de Duitsche legers de zwaar ste worsteling doorstaan, evenals in Italië, nu ook in Duitschland een zeer kleine groep geweest, die nu ge loofde evenals in 1918, de doodsfc'eelc in den rug van het leger te kunnen toebren gen. Zij hebben zich zwaar vergist. Het is een zeer kleine groep misdadige elementen, die met de Duitsche weer macht en vooral ook met de Duitsche legerlsidin; niets te maken heeft. Ik beveel derhalve op dit oogenbiik dat geen civiel bureau een of ander bevel opvolgt van een bureau, dat deze usurpators hebben op gericht 2e. dat geen enkel militair bureau geen enkele leider van een troep, geen enkel soldaat mag gehoorzsimen aan een of ander bevel van deze usurpators. Dat inte- door ziekte afwezige chef va nden Gen. Staf te ver vangen. In alle andere diensten PRIJSBEHEERSCHING van het Rijk zijn geen wij- DEED EEN GOEDEN GREEP zigingen aangebracht. Ambtenaren van de Prijs- beheersching hebben bij een Hoofdkwartier van den'meubelhandelaar te Ryssen Fuhrer. Rijksminister Gö- (Ov.) groote voorraden kost- ring heeft een toespraak tot bare vooroorlogsclie artike- den luchtmacht gericht ;jlen van allerlei aard in be- waarin hij o.m. het volgen- slag genomen. Het was op- de zegtIk beveel, dat in gevallen, dat de handelaar het Rijk op mijn lastgeving al sinds enkele jaren steed; Genera al-oberst Stumpt. alsj„neen" verkocht, geen trouw- opperbevelhebber van deilustige paartjes, geen huis luchtvloten in het Rijk, alle moeder of wie dan ook, kon- De commissaris-generaal voor de Veiligheid (get.) RAUTER. of Voedingssuiker. 31 A Boter '/- rants. Boter. 31 B Boter 'ri rants. Boter. 186 Alg. 100 gr. 20+ of Magere" kaas. 31-32 1 3/4 liter Melk. 31-32 Taptemelk 1 3/4 1. Taptemelk. 31-32 A Vleesch 1 r. vleesch. 31/32 B VI. V| r. Vleesch. 31 Aardapp. P/a kg aardapp. 31 Toeslag 1 kg Aardapp. 187 Alg. 500 gr. Suiker. 188 Alg. 250 gram Jam. 189 Alg. 1 r. Vervangsmidd. C61, DG1, E61 Reserve 300 gr. Kinderdrankpoeder. 31 Versn. 150 gr. Versn. 31/32 ^Taïak y&SSSf* gcdrukt" De mee„Ste wa" xaDaK oi ngarettem ren reeds opgespoord formafiën luchtmacht bin nen de grenzen van het Rijksgebied uitsluitend mijn en zijn bevelen moeten wor den uitgevoerd. De rijksminister Himmler moet door alle bureaüx van de luchtvloot op verzoek zoo krachjtig mogelijk worden gesteund. Koeriersvluchten, onver schillig met welke vliegtui gen, mogen alleen op mijn of zijn bevel worden maakt. Officieren en soldaten van onverschillig welke rang, evenals burgers, die voor de ze misdadige plannen wer ken, en die bij U komen om U te overreden om aan hun erbarmelijk plan deel te nemen, moeten doodgescho ten worden. Spr. eindigde met te wij zen op de gezworen eed van trouw en op de groote strijd lot overwinning. Hoofdkwartier van den Führer. Ook de groot-admi raal, opperbevelhebber van de zeemacht Dönitz, heeft prijzen, wordt op meer tot de soldaten van de Ma- f 50.000 geschat, rine een toespraak gericht. den daar nog iets koopen. hoewel iedereen vermoedde, dat de man veel achter hield. Kwam men met ruil- artikelen, zooais boter, vet. tabak of iets dergelijks, dan was er wél wat te koop. Een ambtenaar kwam eens kijken, neusde wat rond en stiet spoedig op pen ameu blement op den zolder. „Dat is van mijn zuster," zei de man, „die spoedig gaat- trou wen". Bij verder onderzoek werden er steeds meer nieu we ameublementen ontdekt. Alles stond letterlijk volge pakt. Bij een voortgezet on derzoek ontdekte men drie pakhuizen in den tuin, die volgepropt waren met meu belen, textielgoederen, vloer, bedekkingen, tapijten, kop jes, serviezen enz. enz. Het v;as zóóveel, dat 14 vracht auto's noodig waren om de ze achtergehouden voorra den naar de opslagplaats van den dienst der Prijsbe- heersching t.e vervoeren De naarde dezer goederen, be rekend naar vooroorlegsche dan Uit de berichten van het D.N.B. blijkt, dat het com plot van de officieren-kliek volkomen is mislukt. Reeds hebben eenige aan stichters na het mislukken zelfmoord gepleegd voor het. overige worden zij dooi de Bataljons van het leger gefusileerd. Doodgeschoten is ook dc pleger van den aanslag Von Stauffenberg. Nergens zijn incidenten voorgekomen Overige personen, uit wiei houding blijkt, dat zij aan de misdaad schuldig zijn. zullen ter verantwoording .worden geroepen. VLIEGENDE BOMMEN BLIJVEN GIEREN. De Londensche correspon dent van South African. J. A. Gray, schrijft over de uit werking van de VI het vol gende Iedereen probeert den raad van Churchill op te volgen en onder den grond een paai uur slaap te krijgen. Maai lichaam en geest komen nauwelijks tot rust. Ieder een heeft zijn leven inge steld op het verblijven on der den grond. Dikwijls wor den de menschen daar be- "neden door het gieren van de vliegende bommen wak ker. Zij houden dan van angst hun adem in. I-Iooren zij direct de ontploffing dan weten zij, dat. die bom nog over hun hoolfden heengegaan. Voor de strak gespannen zenuwen is dit "chter weinig kalmeerend. Gray meldt, dat hij zich. evenals vele anderen, ver gist heeft in den afstand van de bntploffing. Twee maal op één dag waren de trillin gen in zijn straat zóó groot, alsof de fundamenten dei- huizen plotseling met een ontzaglijk geweld weggesla gen werden. Hij heeft ook de reusachtige zwarte rook wolken over de plaats waar de ontploffing had plaats gehad, zien hangen. Het is welhaast overbodig, te zeg gen, dat alle schuilkelders overvol zijn. Het is nog er- dan tijdens de periode van den bliksemoorlog. De prijsuitreiking door den Leider, den hoofdstormer C. van Geelkerken, en den stafleider, opperbanheer C. Quispel, vorm de het hoogtepunt van de jeugdstormkampioenschappen 1944. welke te Hilversum zijn gehouden. fC.N.F. 'Cino Paxs). een valsch dollarbiljet. Er moeten er 15000 in België weer vette kaas op,— een vóórinleverings-Gemeente Wieringen. bon. Van 20 Augustus tot. met 2 September a.s. zal wederom 100 gram vette kaas ter beschikking ge steld yorden. Ten einde hier voor in aanmerking te ko men moet men bon „Alge meen 181" vóór 30 Juli a.s oij zijn leverancier inleve- en, desgewenscht tegen ontvangstbewijs. Aflevering van deze kaas vóór 20 Augustus a.s. is niet toegestaan. marktberichten. Purmerend, 18 Juli. Kaas markt. 933 kg kleine boeren Z stapels 40+ f 5355 volvette f 62.50 p. 50 kg Veemarkt. Runderen, to taal 135 stuks. Vette koeien v. d. levering gelde koei en 19 I 400550 melkkoei en 19 f 450—600 5 stieren d. levering15 pinken d. levering 176 nuchtere kalveren v. d. levering 6 varkens v. d. levering biggen taxatieprijs 49 scha pen v. d. levering 17 lam meren 1000 oude kippen en hanen f 0.90 p. kg 551 konijnen f 1.p. kg600 enden f 0.90 p. kg. MISLUKTE OVERVAL OP HUIS VAN BEWARING. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag' heeft een volko men mislukte overval plaats gehad op het Huis van Be haring aan het Kleine Gartmanplantsoen te Am sterdam. Om 2.30 uur kwa men daar twee auto's met tezamen twaalf man, die de bewakers overrompelden en naar binnen drongen. Daar werden zij echter opgewacht door een Duitsch commando, dat met- automatische wa pens de indringers te lijf ring. waardoor vijf man ge dood en vier man zwaar ge wond werden. De drie ove rige aanvaiiers werden gear resteerd. OVERVAL OP POSTKAN TOOR TE ROTTERDAM. Maandagmiddag om vijf uur is een overval gepleegd 'n het postkantoor aan den Soetendaalscheweg te Rot terdam, door vijf gewapende mannen, die met. pistolen dreigden en eenïge geld- tiommels leegroofden. waar- In ongeveer 30 a 35.000 gul den was opgeborgen. Latex- werd in de omgeving een man aangehouden, die een koffertje bij zich had, waar in een bedrag van f 33.000, eenige sieraden, een aantal geladen pistolen, maskers en gummihandschoenen waren geborgen. Vermoed wordt, dat dit het geld van het postkantoor is. De man stond op de uitkijk. TOONEELAVOND. Maandagavond wordt, in- plaats van Woensdagavond, een tooneeluit-voering gege- en door de school voor V.G. ü.O. Opgevoerd worden .Eeuwige Vrede" en „Prin ses Desirée. Lacht niet mee!' vVoensdagm. wordt v. c Geintjes beneden 14 jaar opgevoerd „Eeuwige Vre- i „Zeven katten op het Jak." Gezien de groote op komst in April, zal ook nu ie belangstelling wel groot jijn. GESLAAGD. Geslaagd voor het eind examen M. T. S. te Haarlem A. van 't Hof. POLITIE. Verloren een rugzak, een gebloemde damessjaal, eer. leeren riem, een zilverer, kinderarmband en een zij- 3 en hoofddoek. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 23 JULI. NED. HERV. KERK: O.-land 10'/2 u. Ds. v. Beek Westerland Th u. Ds. v. Beek DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef 10.30 u. Ds. Lugt EVANGELISATIE H.hoef 10 u. C. N. Graaff Kapel Den Oever v.m. 10 u. de hr. O. Deen. Herv. Kerk Westerland nam. 3 u. de hr. O. Deen. GEREF. KERK. maar in de eerste plaats op den man zelf, die door zijn vaardigheid het verrassings- moment ten volle in zijn voordeel moet benutten. Zoo een gemotoriseerde compagnie wordt thans in Amersfoort opgeleid. De in zet en opleiding vindt net als alle onderdeelen van het SS-Wachbataljon Amers foort in Nederland plaats. Vrijwilligers voor deze com pagnie kunnen zich melden hj het SS-Ersatzkommando en de Nebenstellen. NIEUWS IN 't kort. f 10.000 boete werd op gelegd aan winkelier D. Meij er te Leeuwarden, die bij ae verkoop van goederen geld plus boter, jenever, vet, enz. verlangde. De Prov. Utr. Electr. Mij betaalt over 1943 10 pet. der H.-hoef 10 uur Leesdienst, betaalde stroomgelden te-'H.hoef 2.30 u. Ds. H. Venema rug, daar ge de gevormde van Nieuwerkerk reserve groot, genoeg oor deelde. Tijdens de kermis te OudesJuis heeft Jn. Geerligs door uit de zweef te vallen (kettinkje brak)een pols gebroken. Een rijdende tentoon stelling, in twee wagons in gericht, zal een tournee door ons land maken. Ze zal op aanschouwelijke wijze een beeld geven van de gevaren, welke het bolsjewisme met zich brengt. - Rijwielhandelaar A. v. ;L. te Baarle-Nassau (N.B.) hamsterde 200 kinderfietsen, 200 autopeds, 360 rol was doek, duizende kg schroef jes. moeren, 200 paar gum- milaarzen, enz. De heelej Den Oever 10 u. Ds. Venema. Den Oever 3 u. Leesdienst OUD GEREF. GEM. Kapel Den Oever Donderdag 27 Juli 7.30 n.rn. Ds. Kramp uit Grafhorst GEMOTORISEERDE COM PAGNIE TE .AMERSFOORT. Hoe dikwijls hebben wij niet in het weermachtsbe- richt de volgende zinner, gelezen„Snelle troepen der Waffen-SS hebben de vijan delijke stellingen doorbro ken", of „Snelle troepen der Waffen-SS namen in verras-1 schede, sing het dorp IC' 30. Eveneens bij het SS- Zonder twijfel wordt er Ersatzkommando Niederlan- dan gesproken van volgemo- de, Den Haag, Korte Vijver- toriseerde afdeelingen van berg 5 en Marincannabmes- de Waffen-SS. die de opgave felle West. Utrecht, Plom- uiiuiuizcu, ciiz. nccicjfcebben een bepaalde stelling, petorengracht 24. boel. 14 wagens, is bi beslagiStad of dorp bij verrassing- o-pnnmen rif» man e-earres- te nemen. Snelh EXTRA KEURINGEN voor Waffen-SS (Wiking), SS-Wachbataillon, Land storm Nederland, Germaan- sche SS in Nederland. Wegens de zeer vele aan meldingen zal nog een extra keuring gehouden worden op Maandag 24 Juli 813 uur, Den Haag, gebouw Ami- 'cïtia, Westeinde 15 Dinsdag 25 Juli 813 uur, Amsterdam, Dam 4, waar iedere gezonde Ne derlander zich kan aanmel den teneinde gekeurd te wor den. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de erzorging van familieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen etc. Personen iusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedu rende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of ficiersopleiding heeft bewe zen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Ook voor de gemotoriseer de compagnie bij het SS- Wachtbataillon te Amers foort, welke dienst in Neder land doet, kan men zich op bovenstaande keuringen mel den. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn ver krijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS. Amsterdam, Dam 4 Alk maar, Langestraat- 56 Heer len, Saroleastraat 25 Gro ningen, Heerenstraat 46 En_ Hengelosehestraat genomen, de man gearres-jte nemen. Snelheid is in Verantwoordelijk redactrice teerd. dergelijke gevallen een eer- G (j Kremer-Bosker M.meer De officieele naam van ste vereischte. .'vprantwoordeliik voor de de N.O.-polder is Urkerpol- De Waffen-SS beschikt verantwoordelijk voor^ der. De dorpen zullen deze over speciaal voor dit doel advertenties historische namen dragen, opgeleide troepen. Het is Corn. J. Bosker, Wieringen. Emmeloord, Luttelgeest, vanzelfsprekend, dat aan de uitgever en Drukker: Marknesse, Ens, Nagele, Es- mannen, die daartoe behoo- T Rn-i-»r wiVrln^en pu en Rutten. ren, hooge eischen gesteld Com- Jq Bosker' wieringen. Eenige arrestaties zijn,worden. Bureaux. verricht in verband met het Het komt hier niet. alleen Hippolytushoef Telef. 19. te Eindhoven uitgeven van op de motoriseering aan, Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1