WIERINGER 13e jaargang Woensdag 9 Augustus 1944 No. 63 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. «NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Per nummer5 ct. STRIJD IN NORMANDIË NOG ZEER HEVIG. Vooral ten Z.W. van Vire en ten O. van Avranches dragen gen.-veldmaarschalk von sequenties te trekken. Ten- Witzleben, generaal- Feirgie-'tlotte /al men eens inzien, bel, luit.-generaal von Haaae.'dat deze op het oogenblik gen.-majoor Stief!, gen.-ma-jzelf zoo smadehjke daad joor von Tresehkow, kolonel-wellicht de meest zegenrijke IUUIU1 11-11 VUJ1 tuc cir ten u. éiii Jiviiimuw JUUJ vuu iicuuimjiv, j-, mwu, uv. de gevechten een verbitterd karakter. Steunpunten in'gen. staf Hansen, luit.-koio- voor de geheeie Duitsche Bretagne blijven weerstand bieden. Twee regimenten nel gen. stat Bernarcüs. ma-(toekomst is geweest. der Sowjets bij Duna vernietigd. BERLIJN EN HAMBURG .Zwakke krachten, wien het GEBOMBARDEERD. was gelukt dicht ten O. van Uit het hoofdkwartier van'de stad over de rivier te den Führer, 7 Aug. i.D. N.B.jjkomen, werden uiteengesla- Hot nnnpi'hpvpi uaii rip roppr- een. Bii verscheidene zuivc- joor gen. staf Mayesscn;'.kaiy'/ Den strijd tegen de bui- Lvlausing, res. eerste iu ^üandsclie vijanden vrees graaf von der Schulenbur|.— l?t, aldus verklaarde de res. eerste luit. von HagcnJru^e'r. Met hen spelen res. luit. graaf York von|het tenslotte ondanks alles Het opperbevel van de weer-'gen. Bij verscheidene zuivc- Wartenburg. macht maakt bekend vingsacties in het Italiaan- b. De op 20 Juli stand- Ten westen van de Ome sche gebied werden van 1 tot rechtelijk ctodogeschoten ge- deed de vijand, ter binding 5 Augustus 212 terroristen en neraal libricht, kolonel gen. van onze strijdkrachten op'saboteurs in gevechten ver- staf graai von Stauffcnbevg, een breed front talrijke1 nietigd. kol. gen. staf Meriz von plaatselijke aanvallen, welke! In het Oosten werden aan Quirnheim, res. eerste luit. na harde gevechten werden beide zijden van Mieiets en von Haeften. afgeslagen. In het gebied ten'ten N.W. van Baranov ster- c. De verraders die zich W. en Z.W. van Vire alsme-|ke aanvallen der Sowjets af- door zelfmoord zelf schuldig zouden wij niet ten uitvoer de ten O. van Avranches geslagen. Naa rhet Noorden hebben verklaard, kol.-gene- hebben kunnen leggen, begon de tegenstander met! opgedrongen vijandelijke raai b.d. Beek, gen. Wagner, het misdadige drijven der in totaal ongeveer 9 divisies'strijdkrachten werden in1 kol. gen. staf von Freytag-| thans uit, den weg geruimde met sterke ondersteunmgl tegenaanvallen uit elkaar! Loringhoven, luit. - kolonel saboteurs had voortgeduurd, door zijn luchtvloot, zware geslagen. Ten Z.O. van War- Schrader. Door liet gebruik van alle aanvallen, welke in den loop'ka wierpen onze pantserwa- d. de deserteurs: gene-.militaire cn büuienlandselie van den dag voortdurend in'gens de bolsjewisten naar raai Lindemann, majoor gen. kracht van het land zullen hevigheid toenam. Ihet Oosten terug. Ten N.W.'staf Kuhn (naar de bolsje-'wij alle moeilijkheden over- Eerst na een urenlange van Bialistok werd een na wieken overgeloopen). winnen, worsteling gelukte het den zware artillerievoorbereidingl klaar. Ik moet slechts het bewustzijn hebben, dat in onzen rug volkomen veilig heid, een geloovig vertrou wen en trouwe medewerking hecrschcn. Dat is de voor waarde. De mobiiisecring van alle krachten in ons volk, zooak> die thans geschiedt, tegenstander onder hoogejuitgevoerde aanval der Sow- verliezen in onze stellingen'jets in een gevecht op kor- binnen te dringen. De pene tratieplaatsen werden afge grendeld. Dadelijk ingezette tegenaanvallen maken goe de vorderingen. Bij Mayenne en Laval staan onze bezettingen gevecht met vijandelijke gemotriseerde strijdkrach ten. Ook ten Z.O. van St. Malo en in het gebied van de vesting zelf zijn hevige gevechten ontbrand. Alle aanvallen aan den vijand werden hier uiteen geslagen- Onze steunpunten in Bre tagne bieden den tegenstan der nog steeds energieken tegenstand. Torpedovliegers- brachten in de bocht van de Seine drie vijandelijke torpedoja gers, twee lichte kruisers tot zinken, terwijl een torpedo jager cn een troepentrans portschip van 4000 ton zwaar werden beschadigd. Opnieuw werden terroris ten in den strijd vernietigd. Zwaar1 vergelcfmgsvuur van de V 1 ligt op Londen. In Italië trachtte de vij and meermalen tevergeefs ten afstand uiteengeslagen. Ten Noorden van de Me mel verijdelden onze troe pen de ook gisteren voort gezette doorbraakpogingen der bolsjewisten en vernie tigden daarbij 78 pantser wagens. In Letland kwam het bij Birse en ten Oosten van de Duna tot verbitterde gevechten. Hier werden alle doorbraakpogingen opgevan gen en twee vijandelijke re- plaats, gimenten vernietigd. Vijandelijke formaties bommenwerpers voerden ook gisteren terreuraanvallen uit tegen Berlijn en Hamburg, aXsook tegen eenige plaat sen in het Oostzeegebied. In den afgeloopen nacht wier pen enkele vijandelijke vlieg tuigen bommen op het Rij nsch-Westf aalsche bied. Boven het Rijksgebied en de bezette westelijke gebie den werden 57 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 45 viermotorige bommenwer pers, neergeschoten. Duikbooten brachten vijf schepen met 31.000 b.r.t. cn Een voorstel tót uit- itooting van den vroegeren kolonel-gen. Hoeppner i: overbodig, aangezien Hoepp- uer daar hij in 1942 reeds uit de weermacht was gestoo ten niet meer tot het le ger behoorde. De uitgestootenen worden ter beschikking gesteld van hét volksgerecht of volksge rechtshof om terecht te' staan. Het proces voor het volksgerechtshof tegen de schuldigen vindt binnenkort DE FÜHRER OVER DEN AANSLAG. Opruiming der clique voorwaarde to' overwinning. De Nationaïfiozialistische Parteikorrespondenz meldt Op 4 Augustus zijn de Reiehsleiter en de Gouwlei ders aan het slot van hun bijeenkomst door den Füh rer in zijn hoofdkwartier ontvangen. Reiehsleiter ge neraal Ritter von Epp maak te zich tot tolk der leidende partijinstanties, door met bewogen woorden uiting en aan zijn vreugde, den in het gebied van Florence '.wee torpedojagers tot zin- GVer de Arno te trekken, ken. PLEGERS VAN AANSLAG OP FüHRER VOOR VOLKSGERECHTSHOF. Door den Führer ingesteld ecregcrechtshof heeft, bepaald, wie bij den aanslag i,s betrokken en uit het leger moet worden gestooten. WENSCH VAN HET LEGER.^er infanterie Schroth, lui- Hoofdkwartier van den Führer, 4 Aug. (D.N.B.) Het leger heeft den Führer den wensch doen kennen om, tot onmiddellijk herstel van zijn eer, zoo snel mogelijk doe-:1 een meedoogenlooze zuive ringsactie te worden bevrijd, ook van den laatsten mis.da- diger, die betrokken is ge weest bij den aanslag op 20 Juli 1944. De wensch luidde, dat de schuldigen vervolgens 20uden worden uitgeleverd aan de volks justitie. De Führer heeft aan dezen wensch voldaan, vooral aan gezien het snelle en kracht dadige ingrijpen van het leger zelf den volks- en hoog verraderlijken aanslag ïn de kiem heeft gesmoord. In bijzonderheden heeft de Führer bepaald Een eere-gerechtshof van "veld maarschalken en generaals van het leger moet onder zoeken, wie op eenigexlei wijze bij den aanslag is be trokken „en uit het lege moet worden gestooten, wie, als verdacht, om te begin nen moet worden ontslage-n. In dit eere-gerechtshof heeft de Führer benoemd generaalveldmaarschalk Kei tel, generaal-veldmaarschalk Von Rundstedt, Generai oberst Guderian, generaal tenant-generaal Specht. Als vertegenwoordigers gene raal der infanterie Kriebel, luitenant-generaal Kirch- hein. De Führer heeft zich voorbehouden persoonlijk een beslissing te treffen over de voorstellen van het eere-ge- rechtshof. Soldaten, die de Führer uitstoot, hebben geen ge meenschap meer met d< nillioenen fatsoenlijke sol daten van het Groot-Duit- sche Rijk, die de uniform van het leger dragen, en met de honderdduizenden, die bun trouw met den dood tiebben bezegeld. Zij zullen derhalve ook niet voor een gerechtshof van de Weer macht, maar tezamen met andere daders voor hst volksgerechtshof terecht staan. Hetzelfde moet gelden voor de soldaten, die om ie beginnen uit de Weermacht worden ontslagen. Het door den Führer aan gestelde eeregerechtshof van het leger is op 4 Augustus bijeengekomen, en heeft op grond van de aanwezige re sultaten van het onderzoek den Führer de volgende voor stellen voorgelegd Uit de weermacht worden gestooten De in arrest zijnde Ik ben, aldus de Führer, het lot, dat mij in het leven liet, dankbaar, alleen omdat 'ik den strijd kan voortzet ten. Want ik geloof, dat ik voor het land noodig ben, dat het een man noodig heeft, die onder geen om standigheden capituleert, maar vastberaden de vaan van het geloof en het ver trouwen hooghoudt, en om dat ik geloof, dat geen an der dat beter zou doen dan ik het doe. Welke slagen er ook van het lot mogen ko men, steeds zal ik als drager dezer vaan vaststaan. Juist door den 20en Juli heb ik een vertrouwen gekregen als nooit te voren in mijn le ven. Daarom zullen wij ten slotte dezen oorlog tot een zegevierend einde brengen. BETUIGING VAN TROUW. Na de toespraak van den Führer bereidden de ver gaderde partijleiders hem een demonstratie van trouw en geloovig vertrouwen. Reiehsleiter en Reichsar- beitsführer Hierl gaf hieraan uiting met de woorden Gij kent uw oude medewerkers en medestrijders, mijn Füh- Fuhl-er „a lien siioodci. aa"-|L-er. Glj weet hoe wij met i.lag van van 20 Juli 111 voUe verbondell uw leven gezondheid en werkkracht ,s ons leyen geloof „jet ie zien. dat ket n00tjig is u nog- Vervolgcns sprak de Fuh- maals Qn2e trSuw'betui- er tot zijn politiek leiders corps. Hij gal een uiteenzet ting van den achtergrond en het verband vail de beurtenissen van 20 Juli. Bij de bcoordeeling' van de mis daad mag' men, aldus zeide hij, niet vergeten, dat deze verraders in werkelijkheid niet pas sedert 1941, reeds sinds het aan het be wind komen van het natio naal-sociaitsmc voortdurend de krachtsinspanning en den trijd van het land gesabo teerd hebben. De chique was in aantal beperkt, maar invloed aanzienlijk. VEILIGHEID IN DEN RUG EERSTE VEREISCIITE. De Führer zette uiteen, hoe van deze kringen een permanent verzet tegen maatregelen der regeering uitging, dat groeide tot een openlijk verraad jegens de strijdende troepen en tot directe sabotage der front- voorziening. De overweldi gende meerderheid, waaron der duizenden flinke Duit sche officieren, heeft deze misdadige clique niets ge meen gehad en keert zich met verontwaardiging en af schuw van haar af. De Führer zeide het als een schikking van het lot een persoonlijke verlichting te gevoelen, dat thans ein delijk dit interne verzet, dat men tevoren nooit had kun nen aangrijpen, ontmaskerd en de misdadigersclique uit den weg geruimd kon wor den. Thans is het zaak, uit gen. Die trouw is iets, dat anzelf spreekt. Die trouw kan niet worden beperkt en ook niet grooter worden. Voor ons partij genooten is er slechts één ware trouw en die sluit alles in zich strijd en offer, lijf en leven. Leve onze Führer. Sieg heil Z.S.-PROCEDURE voor Credielinstellingen en derg. ondernemliiigen. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld De procedure der Z-Skaar- ten als maatregel op grond van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsclie gebied ur. 108/42 betreffende de verplichting tot het ver- slrekken van inlichtingen ivordt thans ook toegepast op het gehecle gebied van het bankwezen, d.w.z. alle onder de hoofdgroep Ban ken ressorteerendc onderne mingen. Er moeten derhalve aan deelnemen de ondernemin gen, welke onder de volgen de groepen ressorteeren 1." Bedrijfsgroep handels banken a. vakgroep valu tamakelaars en discontohan- delaven, b. vakgroep incasso bedrijven, c. vakgroep on- derhandsche en kasgeldlee- ningen 2. Bedrijfsgroep spaarban ken Nederlandsche Spaar- bankbond vakgroep alge- meene spaarbanken 3. Bedrijfsgroep hypotheek banken, a. vakgroep hypo- deze gebeurtenissen de con-theekbanken, b. vakgroep. scheepshypotheekbanken, c..tijdige ontvangst der aan- vakgroep hypotheekbanken vragen ligt bij de aanvra- werkzaam in het buitenland; 4. Bedrijfsgroep financie- ringsinstellingen en crediet instellingen voor bijzondere doeleinden, a. vakgroep borg en garantie-instellingen met de ondervakgroepen borg tochtmaatschappijen en re gionale borgstellingsfondsen, b. vakgroep kerkelijke cre dietinstellingen, c. vakgroep onroerende zaken met de ondervakgroep exploitatie van en handel in onroerende zaken, waarin de secties wo- mngbouwvereenigingen er exploitanten van tennisba nen, en de ondervakgroep financiering van onroerende zaken. d. vakgroep instellin gen voor financiering van huurkoop en andere afbeta- gende firma's. Aanbevolen wordt daarom de toezending aangeteekend te doen ge schieden. Onjuiste opgaven kunnen bovendien bestraffing ten gevolge hebben. Onderne mers, die in gebreke blijven vóór 21 Augustus 1944 hun aanvraag in te dienen, stel len daarmede zichzelf en hun werkkrachten ter be schikking; voor gebruik el ders Nadere bijzonderheden kunnen ontleend worden aan het bij de Kamers van koop handel verkrijgbaar gestel de toelichtingsveL NIEUWS IN 'T KORT. kassen, f. vakgroep volkscre- diet- en geldschietinstellin- gen met de ondervakgroepen sociale volkscredietinstellin- gen en commercieele geld- schietbanken, g. vakgroep bouwkassen, h. vakgroep lo terijwezen met de ondervak groep tusschenpersonen lo- lerijwezen, i. vakgroep wis selkantoren met de sectie veiscredietinstellingen 5. Vereeniging voor den Effectenhandel (bedrijfs groep effectenhandel), a. vakgroep effectendepots, b. vakgroep administratiekan toren, c. vakgroep trustkan toren. d. vakgroep make laars in effecten, e. vak groep vermogenbêheer. Uitzonderingen. Uitgezonderd zijn de boe renleenbanken en haar centrales, welke zijn opge nomen in de bedrijfsgroep Landbouwcredietbanken waarvoor de Z-S-procedure immers reeds is ingevoerd. De aanvraagformulieren en Z-kaarten zijn verkrijg baar bij de Kamer van Koop handel. Z-kaarten zijn bo vendien verkrijgbaar bij de Deutsche Handelskammer für die Niederlande in Am sterdam en Rotterdam. De aanvragen moeten terstond, -maar uiterlijk op 20 Augus tus 1944 ingediedd worden bij den Beauftragte für die Niederlandsche Bank. Ro bin 172, Amsterdam-C. La ter ontvangen aanvragen worden behandeld als waren zij niet ingediend. De ver antwoordelijkheid voor de Engen. boeren willen een bewa kingsdienst instellen. Het bejaarde echtpaar Slompcr, 70 en 67 jaar, (de man ligt sinds jaren ziek te bed), wonende aan de Wees- perzijde te Amsterdam, is door drie schurken van zijn spaarduiten en effecten be roofd. Man en vrouw, die zeer gunstig bekend staan, zijn nu op de liefdadigheid aangewezen. DRIELING GEBOREN TE SURnüIZUM. In het gezin van Jacob Nauta te Surhuizum is een drieling geboren van het mannelijk geslacht. Het zijn het 14e, 15e en 16e kind van deze ouders, van wie thans nog vijftien kinderen in le ven zijn. Gemeente Wieringen. POLITIE. Gevondeneen vulpen houder. Komen aanloopen een Angorakonijn. Verloren een lipssleutel- tje gemerkt L. S. en een portemonnaie inh. 50 cents. Inl. Gem.-bode H.-hoef. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. 23. STRIJDT IN DE WAFFEN ss. MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA. KEURINGEN. Het ss.-ersatz-kommando deelt mede iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden teneinde gekeurd fle worden voor de waffen ss. (Wiking), ss. pantzer grena dier-brigade Nederland, ss. pantzer jager-kompagnie Schevcningen, landstorm Nederland en germaansehe ss. in Nederland. 14 Aug. 1944 812 uur, Rotterdam, deutsche Oberscliu- le, Westerlaan 1 14 Aug. 1944 16—18 uur, Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15 Aug. 1944, 812 uur, Venlo, deutsche Haus, Eg- mondstraat 1G 15 Aug. 1618 uur, Arnhem, café Roval. 16 Aug. 1944, 812 uur, Zwolle, hotel Geitenbeek. 17 Aug. 1944, 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 18 Aug. 1944, 812 uur. Utrecht, ss. ersatz-kommando Niederlande Nebenstelle Vredenburg 19 IS Aug. 1944, lo17 uur, Amersfoort, pol. durchgangs- lager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familiele den, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aanmeldings- plielilig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld Officier in de waffen ss. kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn gedrag, karakter, prestatie. AUe verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navolgende neben- stellen der waffen ss. Amsterdam. Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56 Utrecht, Vredenburg 19 Heerlen, Saroleastraat 25 Groningen, Heerenstraat 46 En schede, Heiigeloschestraat 30 eveneens bij het ss. er- satz-kommando Niederlanden, Den Haag, Korte Vijver berg 5.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1