WIERINGEÜMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 12 Augustus 1944 No. 64 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. hNIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal i 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Prijs per nummer5 ct. HEVIGE STRIJD BIJ SANOK AAN HET OOSTFRONT. Geallieerden zetten hun krachtige aanvallen in Normand ie voortzij lijden zware verliezen aan vechtwagens. Suc cessen van „speciale strijdmiddelen" der Duitsche marine. VIJANDELIJKE nok en Mielcc in te leveren bij zijn lever- met de aflevering ancier (detaillist). Het uaarbij niet noodig oude scheermesjes in 'te ïever^p. De leverancier geeft voor de in ontvangst genomen bon nen een ontvangstbewijs. aantal scheermesjes, üf. NIEUWE AANVALLEN IN ITALIË MISLUKT. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 10 Aug. D.N.B. Hel opperbevel van de weermacht deelt mede Zuidelijk vzan Caen zette de vijand zijn hevige aan vallen voort en breidde hij zijn penetratiegebied naar het Zuiden en Zuidoosten uik Onze tegenaanvallen vingen echter de vijandelijke gevechtsgroepen op en brach ten haar tot staan. Van 7 tot 9 Augustus verloor de vijand ten Zuiden van Caen en ten Westen van de Ome 278 pantserwagens. Ook aan de rest van het front zette de vijand zijn hevige aanvallen op dezelfde zwaartepunten voort. >iij kon echter alleen zuidelijk van Le Plessis en zuidelijk van Vire teirein winnen. De zware gevechten duren voort. In Bretagne werden door tanks gesteunde aanvallen der Amerikanen in het ge bied van St. Nazaire, Lo- lient en Brest afgeslagen, waarbij talrijke tanks wer den stukgeschoten. De dap pere verdedigers van St. Ma- lo leveren een zwaren strijd tegen den van alle kanten aanvallenden vijand. In het Fransche ge werden 128 terroristen den strijd vernietigd. In de wateren ten Westen van Brest werd een groote vijandelijke torpedojager door bomtreffers zwaar be schadigd. Door specialp strijdmiddelen der marine verloor de vijand in de Sei- nebaai wederom zes volge laden rïivitailleeringsschepen met een gezamenlyken in houd van 25.500 ton, een torpedojager en een bewa kingsvaartuig. Zuidelijk van het eiland Jersey brachten bewakingsvaartuigen van een Duitsch convooi twee Ame rikaansche motortorpedo booten tot zinken, waarvan een door haar te rammen. Londen ligt onder zwaar storingsvuur. In Italië hervatte de vij and aan de Adriatiische kust zijn aanvallen met sterke Strijdkrachten. Zij stortten met zware verliezen ineen. In het Oosten zijn bij Sa- lievige ge vechten met binnengedron gen vijandelijke strijdkrach ten. gaande. Noordwestelijk van tóaranov werden her haaldelijk vijandelijke aan vallen uiteengeslagen en de Sowjets in een tegenaanval teruggeworpen. In de periode van li tot 9 Augustus werden hier in de zware gevechten 108 vijandelijke tanks stuk geschoten. Zuidoostelijk van Warka wint de tegenaanval onzer pantserformaties tegen hard- nekkigen vijandelijken te- YOKDINGSGEW ASSEN IN EIGEN TUIN. Bestrijdt de koolrupsen. Zoowel in Augustus als in September kunnen de kool rupsen nog groote schade teweeg brengen aan verse bil lende koolgewassen. Deze rupsen komen voort uit de oranjegele eitjes, die in Juli en Augustus door de vlinders die alom bekend zijn als de koolwitjes, in hoopjes aan den onderkant der bladeren van de koolgewasscn worden gelegd. De rupsen zijn zeer vraatzuchtig en kunnen de bladeren met uitzondering van de hoofdnervcn geheel wegvreten. Hierin ligt een reden te meer om ze reeds tijdig tc bestrijden. Daarom doet men verstandig de koolgewassen nu en dan eens te contro leeren en er goed op te let ten of er op de bladeren gele eihoopjes aanwezig zijn. Mei vinger en duim werden deze terstond stuk gedrukt. Moch ten de koolgewassen reeds door, de kóol-rupsen zijn aan getast, dan is het raadzaam deze van den beginne af te verzamelen en te dooden Evenals de eitjes zijn de rupsen het meest aan onderzijde der bladeren te worden begonnen. beperking taxi- gebruik. Met ingang van heden zul- volgende bepalingen men per bon ontvangt, worath /Ritten met taxi's nader bekend gemaakt. uto's zijn veerboden, in afwijking van de voor gaande distributiepérioden mag de winkelier niet eer der overgaan tot aflevering van scheermesjes tegen inlevering van het ontvangst bewijs voor een bepaalden nog nader bekend te maken datum. Het ontvangstbewij. dient men zorgvuldig b bewaren, daar men slechts onder inlevering daarvan de scheermesjes zal kunnen verkrijgen. Op verzoeken om beschikbaarstelling van genstand verder terrein. Wes- scheermesjes in gevallen, telyk van den Boven-Narcvjaat iiet ontvangstbewijs is werden herhaaldelijk aan- verloren gegaan, dan wel, vallen der bolsjewisten at- dat men verzuimd heeft zijn geslagen of opgevangen. Bij'don tydig m te leveren, zal ren daartoe benzine wordt verbruikt. 2. Taxi's en huurauto's met generator- of gasaan- drijving mogen in beginsel slechts gebruikt worden, in dien hiertoe een dringende noodzaak bestaat, openbare vervoermiddelen niet bruikt kunnen worden en de rit over een afstand van niet meer dan 10 km (heen en ierug 20 km) gaat. 3. Verhuur voor meer dan één rit is verboden. 4. Iedere plezierrit met taxi's en huurauto's, zooals Wilkowisjken zijn tegenaan vallen onzer troepen gaan de. Noordelijk van de Memel mislukten in het gebied van Raseinen hernieuwde door braakpogingen der Sowjets met zware verliezen aan doo den en gewonden 52 vijan delijke tanks werden stukge schoten. In Letland bleven talrijke aanvallen van den vijand tusschen Mitau en het Meer van Pskov zonder resultaat. Formaties slagvliegtuigen vielen vooral in de groote bocht van de Weichsel en in het gebied ten Westen van Kovno gereed staande Sow- jettroepen en tankconcen traties met goed gevolg aan, Des nachts waren vijandelij ke troepenconcentraties noordwestelijk van Baranov en zuidoostelijk van Warka liet doel onzer gevechts- en nachtslagvliegtuigen, De vij and verloor gisteren 41 vlieg tuigen. Vijandelijke bommenwer pers lieten overdag^bommen vallen op het gebied van Boedapest. Des nachts viel een vrij zwakke formatie vijandelijke bommenwerpers het gebied van Ploesti aan. waarbij hij 41 vliegtuigen verloor. In West- en Zuidwest- Duitschland werden met na me Saarbrücken, Karlsruhe, Pirmasens en Luxemburg aangevallen. Door luchtver- d edigingsstrij dkrachten wer- zullen OOK GIJ BEHOORT BIJ gezin kan de NSKK-vrijwil- EUROPA IS° IN OORLOG ,fe St De beveiliging van de den nl. in alle opzichten kusten en de bestrijding van dezelfde regelingen als voor den vijand vergen de hoog ste inspanning van den v soldaat en den arbeider. 1 Het front heeft wapens, mu nitie en voedsel noodig, ie- i' deren dag weer. Het lucht- wapen van de Duitsche weer- c macht is een groote afnemer, i de Duitsche soldaten. worden extra levensmidde len en -kolenbonnen ver strekt, etc. Vrouw en kinde ren kunnen zoo noodig in mooie rusthuizen gedurende eenigen tijd worden opgeno men, terwijl bij voorkomen- Te dien einde is er een spe- de moeilijkheden een speci- fiifl-lfi trflnstvirtnrffonkot.iolaa] Hfmrirnnr aang"""^ hulp geschapen, welke alles, wat het luchtwapen noodig heeft, aanvoert. Deze organisatie draagt den naam van NSKK- gruppe Luftwaffe. Reeds honderdduizenden verbindingsstaf leent. De NSKK-gruppe Luftwaf fe zal, nu de laatste phase van den strijd, naar het zich laat aanzien, weldra zal aan naai- theaters, bioscopen en Europa afgelegd. Het groot-'Lange Vijverberg 10, Den 'i-ibri'.niivn.nt.s ïr vprnnnsn. i+n r,1 i., 'jJaag want ook gij behoort hij ons niet kunnen worden gaan. In het belang van een zoo' vlot mogelijk verloop van'vroedvrouwen voor de uitoe- de distributie levere men de fening van hun ambt/bedrijf; b. door personen met zeer restaurants, is verboden. 5. Van taxi's en huurau to's mag slechts gebruik gemaakt worden a. door de politie, door doktoren bonnen in bij winkeliers, die m dit artikel regelmatig ver handelen. vervoer van aardap pelen uit volkstuinen, Het vervoer van aardap pelen door de volkstuinders zal vrij zijn, mits is voldaan aan de hieronder genoemde voorwaarden, terwijl by het vervoer de volgende bepa lingen gelden a. De tuinen moeten over eenkomstig de „Bodem'pro- duetiebesehikking 1942 Volks tuinen" zijn gerigistreerdi Iedere volkstuinder moet dus een Bewijs van Inschrijving voor 1944 bezitten, voorgaande jaren afgegeven Bewijzen van Inschrijving zware bagage en door inva liden e. door zieken, ten einde naar een ziekenhuis, hospitaal of een dokter te worden gebracht, indien de ziekte zóó hevig is, dat ver voer met een auto noodza kelijk is d. door personen in de uitoefening van hun beroep in geval van dringen de dienst- of zakenreizen. Gem. Wieringermeer. opera - concert-avond. te middenmeer. Het mooie weer en het vroege aanvangsuur in acht genomen is de belangstelling- voor deze mooie avond danig meegevallen. De solisten zijn ongeldig. (hebben stuk voor stuk aan b. Bij controle moet het'dc hun gestelde yerwachtm Bewijs van Inschrijving wor- ben voldaan. Dat den Heer iTon v Mo-ntffiini ?ipn llPT. den getoond. kilometers hebben de groo-jbreken, op voile toeren moe- te NSKK-vrachtauto's, waar- ten draaien. Daarom is het op nu eens bommen van zaak, de gelederen tijdig zoo 2000 kilo, dan weer mudzak-jhecht mogelijk te maken, ken aardappelen of andere Meldt U bij het werfkantoor levensmiddelen, door geheel'der nskk-gruppe Luftwaffe, Europa afgelegd. Het groot-jT ste aandeel in deze organi satie hebben de Nederlan ders. Duizenden vrijwilligers staan in de NSKK-regimen ten Nederland, waarvan hi grootste deel van het kadi eveneens uit Nederlandei bestaat. Deze mannen heb ben zich door hun schitte rende prestaties als chauf feur, maai- niet minder als soldaat, reeds in enkele ja ren een uitstekende naam bij de hoogste leiding van het NSKK verworven. Iedere gezonde Nederlan der tusschen" 17 en 45 jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet niet ter zake kan zich melden voor het regiment Nederland der NSKK-gruppe Luftwaf fe. Het spreekt vanzelf, dat er behalve aan chauffeurs ook behoefte is aan koks, verplegend en administratief personeel, enz. Na een korte oefening in het gebruik der wapens en een opleiding tot chauffeur of monteur op een motorschool van het NSKK Het huisadres voorko mende op het Inschrijvings- bewijs moet overeenkomen met dat op het persoonsbe wijs van den vervoerder. d. Het vervoer moet plaats vinden Langs den kortsten weg van den tuin naar 't huis van den eigenaar. Op een werkdag (dus niet op een Zondag) 3. Van Maandag t. den 33 vijandelijke vliegtui- Vrijdag tusschen 17.30 uur gen, waaronder 31 viermoto rige bommenwerpers, ver nield. vinden. Het is een zeer tijdroovend werkje, dat daarom op groo te velden met duizenden koolplanten wel bezwaarlijk in toepassing is te brengen. Doch in kleine moestuinen of op volkstuinen, waar slechts beperkte hoeveelhe den kool worden gekweekt, is deze methode van het ver nietigen der eitjes en het verzamelen en dooden dei- rupsen zeer goed uitvoerbaar. Het loont heusch wel de moeite. De koolrupsen kun nen ook zeer goed worden bestreden met spuit- of be- styaivÉngsmïddelen, die der- ris bevatten, wanneer men aaarover nog kan beschik ken. Deze stof, die uit Indië afkomstig is, is thans echter in den handel echter niet meer verkrijgbaar. WEER SCHEERMESJES. Bon R 09 van tabakskaart inleveren. Di den loop van de maand September wordt wederom een aantal scheermesjes be schikbaar gesteld voor man nelijke personen, die een tabakskaart bezitten. Men dient daartoe bon It 09 van de tabakskaart tus. en een half uur na Zonson dergang, op Zaterdag tus schen 13 uur en een half uur na Zonsondergang. 4. Tusschen 29 Juni 18 November 1944. c. De hoeveelheid, welke in één keer werdt vervoerd, mag niet, rnèfer bedragen dan 25 kg. terwijl de aard appelen afkomstig raoetèn zijn uit den onder a. be doelden tuin. Indien bepaalde personen in één keer den totalen oogst uit hun tuin wenschen te (doen) vervoeren, kunnen zij zich wenden tot den PlaajLschjken Bureauhouder m wiens rayon den tuin is gelegen voor het verkrij gen van een vervoerbewijs. gedroogde abrikozen voor kinderen. Voor kinderen, geboren in 1940 en 1941, sullen binnen kort wederom 100 gram ge droogde abrikozen beschik baar worden gesteld Men moet hiertoe bon „Reserve D 69" vóór of op 12 Augus tus a.s. bij z-ijn winkelier inleveren, desgewenscht te gen ontvangst-bewijs, verband met de bevoorrac^ng van den handel is het niet mogelijk nauwkeurig mede te deelen, wanneer de abri kozen afgeleverd zullen worden. In het algemeen schen 14 en 19 Augustus a.s.zal echter begin September Jan v. Mantgem zich liet vervangen door den heer Scheffer, die uitstekend vol deed, schijnt geen bijzonder heid te wezen. Gerard Groot (bas) ontpopte zich niet al leen als een goed zanger maar tevens als een goed acteur, hij bracht het pu bliek clan ook direct in een operastemming. Marie Klif fen, de hier bekende popu laire zangeres, bracht het publiek in verrukking met haar prachtige stem. Louise lie Vries bleek een buitenge woon virtuoos te zijn, verschillende nuanceeringen van haar stem kwamen goecl naar voren. De pianist Co van der Heide Weima die zoowel de muziek als de uit legging verzorgde, deed dit op een zeer rustige en sym pathieke wijze. De door de directie van Hotel Smit aan- gcschafde concertpiano, die deze avond de premiere be leefde, bleek een zeer goed instrument te zijn, en zal bij deze voortaan te houden avonden zeer goed van pas komen. Aan het slot bracht het publiek de artisten een hartelijk applaus. Nu nog een kleine opmerking. Voor het publiek dat deze avonden weet te apprecie- ceren is het zeer te betreu ren dat er altijd nog een kleine categorie is die door hun optreden er blijk van geven zeer ongemanierd te zijn. b.v. met besproken plaatsen te komen als het aanvangsuur reeds ver ver streken is. of als op een der voorste rijen e enheer met een groote sigaar in zijn mond, onder het zingen aan zijn buurman het laatste nieuws gaat vertellen. In derdaad dit is zeer te be treuren. Men zorge op tijd te zijn en tijdens de opvoe ring hetzij van een tooneel- stuk of concert is het ten strengste verboden te rooken. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Onze mannen bedienen de plaats in de kolonnes inne-het doorgeven van de belang- ,nen- rijke berichten voor het front Over zijn achtergebleven! (SS P.K. Pachnicke O/H Ps.) STRIJDT IN DE WAFFEN ss. MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA. KEURINGEN. Het ss.-evsatz-kommando deelt mede: iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden teneinde gekeurd l'/e worden voor de waffen ss. (Wiking), ss. pantzer grena dier-brigade Nederland, ss. pantzer jager-kompagnie Scheveningen, landstorm Nederland en germaansche ss. '»i Nederland. 14 Aug. 1944 812 uur, Rotterdam, deutsche Oberschu- le, Westerlaan 1; 14 Aug. 1944 16—18 uur, Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15 Aug. 1944, 812 uur, Venlo, deutsche Haus, Eg- mondstraat 16 15 Aug. 1618 uur, Arnhem, café Iloyal. 16 Aug. 1944, 812 uur, Zwolle, hotel Geitenbeek. 17 Aug. 1944, 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 18 Aug. 1944, 812 uur, Utrecht, ss. ersatz-kommando Niederlande Nebenstelle Vredenburg 19 18 Aug. 1944, 1517 uur, Amersfoort, pol. durchgangs- lager, Lcusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familiele den, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aanmeldings- plichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld Officier in de waffen ss. kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn gedrag, karakler, prestatie. AUe verdere inlichtingen cn gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navolgende neben- stclien der waffen ss. Amsterdam, Dam 1 Alkmaar, Langcstraat 56 Utrecht, Vredenburg 19 Heerlen, Saroleastraat 25 Groningen, Heerenstraat 46 En schede, Hengeloschestraat 30 eveneens bij het ss. er satz-kommando Niederlanden, Den Haag, Korte Vijver berg 5. LEVERT DIRECT INVerantwoordelijk redactrice .Alle koolzaadtelers worden dringend gemaand al hun koolzaad direct na dorschim in te leveren, gezien dc zeer gejpjiige houdbaarheid van het koolzaad dit jaar. Ei bestaat een' groot gevaar voor schimmels. Bij inleve ring wordt op kosten den P.V.C. gedroogd. G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux van Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1