13e Jaargang Woensdag 13 September 1944 No. 73 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Middenmeer Brugstr. 23 NIEUWSBLAD VGGR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal r 1.30 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Prijs per nummer5 ct. MUSSERT VOOR DE RADIO. HET LEED IS EEN STUK VAN DEN STRIJD. „Hebt uw vaderland lief en blijft onder alle omstandig- ncden gelooven in de goede en groote gaven van ons volk, dat ook gij wilt dienen." ONS VOLK NIET IN STAAT TOT MOORD OP VROUWEN EN KINDEREN. Muss.ert heeft Zondagmid dag oven- den zender Hilver sum een rede uitgesproken tot het Nederlandsche volk waaraan wij het volgende ontleenen Mijne volksgenooten, De afgeloopen week deed in vele opzichten denken aan de Meidagen van 1940. De aolste geruchten werden verspreid en grif geloofd, omdat zij soms kwamen van een zijde, die geacht werd het te kunnen weten. De A- merikanen waren in Breda, Tilburg, Rotterdam enz. Velen, werden zenuwach tig, anderen glimlachten zelfbewust alsof zij wilden zeggen Hoe hebben wij dat geleverd. Die laatste catego rie was gelukkig niet groot zij bestond in hoofdzaak uit die heden, die vier jaren lang gekropen en gekwispel- staard hebben zonder een ander richtsnoer, dan laf eigen belang te vorderen met zoo min mogelijk risico voor hun dierbare hachje. Zij kregen de lucht van nieuw gewin, ditmaal komend uit het Westen. De weerslag daarvan kan men in sommi ge persorganen vinden, die rneenen, dat hun kans na vier jaren gekomen is om zich nogi juist bijtijds ver dienstelijk te maken voor de heeren uit Londen. Noordoosten. Van Dinsdag af is daaraan gevolg gege ven door duizenden, begeleid door mannen, die daarna hadden terug te keeren om in de Landwacht hun plaats in te nemen. Ik wil u mededeelen, mijne volksgenooten, dat u daar uit niet moet opmaken, dat ik geloof, dat ons volk staat is tot moord op vrou wen en kinderen. Dan zou het zijn een doortrapt slecht volk en ook na alles wat ik in twaalf jaren jaren heb ondervonden, ben en blijf ik van meening, dat ons volk een goed volk is, waarvoor het de moeite waard is het leven in te zetten. Maar gij weet allen, dat het grauw op de loer ligt om zijn booze instincten bot te vieren. Geweld aan vrou wen en kinderen door hen bedreven, zou ten laste ko men aan ons gansche volk en den wederopbouw aan de volksgemeenschap, die straks gaat beginnen, onnoemelijk' verzwaren. Dit moet worden voorkomen. De mannen hadden order op hun posten te blijven, met dien verstan de, dat zij niet zouden wor den verhinderd in hun na tuurlijk recht en hun' na tuurlijken plicht om vrou wen en kinderen eerst in veiligheid te brengen. Zoo is geschied, met dien verstande, dat in de drie' zuidelijke provincies de districtsleide-rs verder moch- Maar in het algemeen was ten gaan dan voorgeschre- er een gedrukte stemmin; omdat ons volk in zijn groo te lagen begreep of voor voelde, dat een nieuwe groo te ramp dreigt. Waar ik ook verscheen in Rotterdam, Den Haag, in Amsterdam of op het platteland, zag ik om mij een publiek op straten en wegen, dat den emst van het oogenblik begrijpt. Het heeft mij getroffen, dat door woord noch blik iemand mij iets onvertogens heeft toe gevoegd. Opnieuw dreigt nu de oor log over ons land te komen en wat er na deze vier jaren nog over is aan welstand en bestaansmogelijkheid ons te ontnemen. De voorboden kondigen zich reeds aan ieder gevoelt dit. Van 193G tot 1940 heb ik en vele van mijn mede werkers in honderden vergaderingen en vele schrifturen aan regeering en volk voorgehouden, dat de vernietiging van millioenen kilogrammen voedsel en het werkloos maken en houden van honderdduizenden ar beiders groote zonden wa ren, die zich eens aan ons •vclk zouden wreken. Van 1940 tot heden stond •de N.S.B. nog meer dan te voren in het teeken van den strijd tegen het communis me en het kapitalisme en van de noodlottige gevolgen, die wij zouden ondervinden als zij nog sterker dan voor heen over ons zouden komen. Noch het communistische Rusland, noch het super- kapitalistische Amerika zal ons volk iets goeds brengen, maar wel ontzaglijk veel el lende, wanneer Europa door hen zou worden beheerscht. Daarom stonden wij en staan wij naast en met het nati- cnaal-socialistïsqhe Duitsch land, dat Europa daarvoor tracht te behoeden in een j arenlangen gigantischen strijd en dat niet zal capitu- leeren. Nu eerst een woord over de evacuatie van de vrouwen en kinderen der N.S.B.-'ers naar het Noordoosten van het land. Maandagavond heb ik in het hoofdkwartier alle dis trictleiders der beweging bijeen gehad om hun de or der te geven de vrouwen en kinderen van leden, die zich bedreigd gevoelen, uit het Zuiden en Westen des lands te evacueeren naar het ven was en in Gelderland zich bijzondere omstandig heden hebben voorgedaan, die bijzondere maatregelen wettigden. Natuurlijk zijn cr die hun pc .ten onrechtmatig hebben verlaten, maar dit zijn de uitzonderingen, die altijd en overal zullen voorkomen. Niet naar hen zien wij meer om, maar naar de honder den en honderden, die op eenzame posten staan, vrij wel of geheel verlaten en die onverschrokken hun plicht, doen. Zij dragen de vlag in hun handen onbe zoedeld en fier, waarvoor mijn groote erkentelijkheid. Wat de naaste toekomst ons zal brengen, dat kan niemand weten, maar een paar dingen staan toch vast, die hier moeten worden ge zegd. Voor de onverschilli gen, wien het lot van Volk en Vaderland niets interes seert, die alleen hun eigen belangen najagen, daarvoor spreek ik niet. Voor het grauw al of niet met een boord om, dat in troebel water denkt te visschen, spreek ik ook niet. Mijn ge dachten gaan uit naai' de groote massa van ons volk, dat eerlijk en trouw niets anders dan het goede wil. Die groote massa staat in twee deelen verdeeld, het eene deel zegt of hoopt, dar de Amerikanen hier een vrij en gelukkig Nederland zul len maken, het andere heeft de overtuiging, dat een vrij en gelukkig Nederland nim mer zal kunnen ontstaan in c-en Europa, beheerscht en verdeeld door het Russisch communisme een er zij ds en het Amerikaansche kapita lisme anderzijds. Wij Nederlandsche natio- naal-socialisten. vereend in de N.S.B. geloofden en geloo ven neg. dat ons het natio- uaalsocialisme gegeven is om Europa te redden van de dreigende overheersching door Sowjet-Rusland en A- merika. De strijd is zwaar, de ongunst der tijden is over ons gekomen, maar het ge loof is gebleven. Het geloof Hitier wint toch. En een nieuw Europa, een vast verbond van vrije volkeren, zal onder zijn leiding ont staan. In dit nieuwe Europa moet plaats zijn voor een sterker en welvarender Nederlandsch volk dan er ooit geweest is. Daarvoor strijden «ij en lij den wij duizenden en dui zenden lijden nu. Het leed is een stuk van den strijd. Daar moeten wij doorheen. Daaraan is niets te doen. ten, die niet met ons staaf, maar het geluk van volk en vaderland in andere rich ting zoekt, ook gij weet dat de beslissing nadert. Spoe dig zullen wij't weten. Maar wij allen begrijpen, dat het niet gaat om ons, maar om de toekomst van ons volk, dat wij lief hebben. Twee dingen meen ik ook met recht aan te kunnen vragen. In de eerste plaats om respect te hebben voor de taaiheid, de onverzettelijk*- held en den moed van het Duitsche volk, dat in Europa den strijd reeds jaren voert tegen drie vereenigde we reldmachten en niet op de knieën te krijgen is. De ge- yv^iiedenis zal dit eens als ■Sm. En gij, mijne volksgenoo\ f ip heldendom zonder weer ga boekstaven. Voorts, en dit het laatst en bovenalhebt uw vader land lief en blijft onder alle omstandigheden gelooven in do goede en groote gaven van ons volk, dat ook gij wilt dienen. Uit deze moeilijke periode zal het opstijgen. Ons gods vertrouwen, onze liefde voor volk en vaderland en onze c-erbied voor den arbeid zul len ons dragen, juist nu. BERLIJN OVER DE OORZAKEN VAN DE GEALLIEERDE VORDERINGEN. TWEE FACTOREN WERKEN VOOR DUITSCHLAND. Berlijn, 8 Sept. De oor log woedt aan de grenzen van België en Limburg, nog kan men te Berlijn geen aanduidingen geven of de Nederlandsche grens door het vliegtuig- en tank-offen. sief der Geallieerden onbe roerd zal worden gelaten. De Duitsche leiding heeft de hoop den geallieerden op- marsch op voor de verdedi ging zoo gunstig mogelijke punten tot staan te brengen, d.w.z. waarschijnlijk op pun ten, waar de natuur onover komelijke hinderpalen" voor pantsertroepen vormt. Zoekt men naar de oorza ken voor het snelle oprukken der Geallieerden, dan vindt men in Berlijnsche kringen o.a. de volgende le. Het besluit van de Duitsche le gerleiding. na de doorbraak van het Normandische front groote gebieden op te geven en de Duitsche troepen hier uit terug te nemen 2e. De enorme materieele over- j macht der Geallieerden 3e. De geringe getalsterkte van; het Duitsche luchtwapen in| het Westen 4e. De hulp, welke dc oprukkende Geal lieerden van de partisanen krijgen, die gedeeltelijk door hen zijn bewapend 5e Het gunstige terrein voer een tankslag, dat Noord-Frank rijk en België bieden 6e. De nieuwe tactiek der Ge allieerden. niet meer op of fers te zien en alles in de waagschaal te stellen om slechts terrein te kunnen winnen 7e. De geringe diep te der afweerlinies der Duit sche troepen.. De tegenwoordige situatie, beantwoordt zeker niet aan de oorspronkelijke anti-inva sieplannen der Duitsche lei ding. Het Westelijk front is sinds weken in een zeer ern stige crisis gewikkeld, dat geeft men ook van Duitsche zijde toe, en het opgeven, in groote haast vaak, van een belangrijk deel van het Wes telijk voorveld der Duitsche vestiging wordt als uiter mate pijnlijk en als een suc ces voor den tegenstander beschouwd. Evenals een week geleden in Noord-Frankrijk en voor twee weken aan de Seine schijnt het front echter thans opnieuw tot stilstand te zijn gekomen. Bij den zeer onzekeren toestand aan het Westelijk front onzeker vooral voor Nederlands Zuidelijke pro vincies rijzen twee belang rijke vragen. De eerste is Kan het huidige offensief Duitschland onder den voet loopen De tweede luidt Aangenomen, dat Duitsch land niet onder den voet wordt geloopen, beteekenen de vorderingen der Gealli eerden in het Westen ge paard aan het Duitsche terreinverlies in het Oosten en Zuid-Oosten, dan niet evenzeer den ondergang van Duitschland Beide vragen beantwoordt men te Berlijn ontkennend. Het geloof, dat het offensief definitief zal worden opgevangen vóór het dc Duitsche rijksgrenzen in belangrijke mate over schrijdt, evenals in het Oos ten geschiedde, dat hier sterk leeft, is in de eerste plaats gebasseerd op de we tenschap, dat- elke offensie ve operatie, wanneer zij zich' maar ver genoeg van haar bases verwijdert, haar hoog tepunt overschrijdt. Het klassieke voorbeeld hiervan vormt het Duitsche offensief in den Kaukasus. Dat oogenblik moet voor de Geallieerden, met hun lan ge verbindingslijnen en hun tekort aan goede havens óf reeds zijn gekomen óf over niet al te langen tijd komen. In dit- verband acht men de verdediging der Fransche havens door Duitsche com mando's van het grootste belang voor de overwinning van de huidige militaire cri sis. Daarnaast steunt men op de overtuiging dat op van nature geschikte linies op zeker oogenblik door het: aanvoeren van reserves en concentratie der uit Frank rijk en België teruggekeerde troep:n een veidedigingswal kan worden betrokken, die den vijand zeker zal tegen houden. Daarnaast verklaart men, dat wanneer de strijd, zooals thans op vele punten het geval is, de Duitsche grenzen direct is genaderd, de handicap van de houding der gedeeltelijk ongeïnteres seerde, gedeeltelijk zelfs vij andige bevolking wegvalt. In plaats daarvan komt de fanatieke wil tot weerstand van het tot het uiterste be reid zijnde Duitsche volk. Op Duitsch grondgebied zou de vijand verwoeste aarde vinden geen Duitschei' zal hem helpen, geen Duitscher hem den weg wijzen, schreef de plaatsvervangende pers chef Siindermann dezer da gen. Zoo zal naar Duitsche op vatting in de plaats van de belegerde vesting Europa de belegerde vesting Duitsch land treden, met naar den toestand van thans gemeten een klein N.W. bastion aan de Maas en den Rijn, een groot bastion in Scandi navië. Typisch voor de Duitsche instelling is, dat men thans reeds in artikelen in de bla den ook theoretisch reken schap over deze belangrijke verandering aflegt. Men komt tot de conclusie, dat Europa weliswaar een on neembare vesting had kun nen zijn, doch dat bij dc meeste volken de verdedi- gingswil ontbrak of te klein was. Duitschlands macht is niet voidoende, zoo redeneert men verder, om deze groote Europeesehe vesting alleen te houden en er bovendien nog politie te spelen. Om de ze vesting te verdedigen zijn Duitschlands krachten, voor al sinds de maatregelen tot totaliseering van den oorlog, voldoende. Naar Duitsche opvatting werken twee factoren gelijk tijdig vóór Duitschland de tijdnood der Geallieerden en het vorderen der Duitsche voorbereidingen van een al- geheele hernieuwing der be wapening in de lucht en te land, met elke week, dat de Duitsche verdedigingslinie langer stand houdt. In het verleden Ligt het heden, In 't nu wat «orden zal. Bilderdijk. Ook thans weer strijden Nederlanders voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H P.m. Pieter de Bitter. Comman deur van Makassar 1663. Sloeg in 1665 te Bergen den aanval der Engeischen op de retourvloot af. O/H P. m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1715 jaar en kan geschieden bij de Marineannahin.es- teïle West, Zweigstelle Niederlande te Utrecht, de aanmel- 1745 jaar en kan geschieden bij de Marine Annahmes- telle Niederlande ie Utrecht, de aanmeldingsbureaux voor Marine-vrijwilligers te Amsterdam, Kalverstraal 143, en Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 98100, bij alle Hafen en Ortskommandanturen en bij de Neben- stellcn der Waffen-SS. ALLE GEWENSCHTE INLICHTIN GEN, ZOOWEL VOOR DIENSTNAME BLT DE MARINE ALS BIJ DE WAFFEN-SS, WORDEN AAN BOVENGENOEMDE ADRESSEN VERSTREKT. DE OORLOG. BESANCON BEZET. Berlijn, 9 Sept- (Interinf). Op de historische slagvel den voor de Bourgondische Poort zijn de gevechten be langrijk in hevigheid toege nomen. De uit het Zuiden aanval lende Amerikaansche en Al- gerijnsehe formaties werden in buitengewone harde ge vechten door de Duitsche troepen gestuit. Sterke Amerikaansche tankformaties slaagden er na urenlange strijd in de stad Besancon binnen te dringen. In de straten kwam het tot zware gevechten. De Duitsche tankformaties ver hinderden de Amerikanen de noordelijke en oostelijke buitenwijken te bezetten. Ook de citadel bleef hecht in Duitsche handen. ZEEGEVECHT BIJ TERSCHELLING. Berlijn, 11 Sept. Interinf. In de vroege ochtenduren van 11 September hebben 30 Beaufighters beveiligings vaartuigen der Duitsche ma rine nabij Terschelling met bommen en boordwapens aangevallen. Het meerendeel der neergeworpen bommen richtte geen schade aan. Op een Duitsche boot werd de raketmunitie getroffen, die in de lucht vloog. De beman ning van de boot leed ver liezen vooral aan gewonden. Twee vliegtuigen werden neergeschoten, twee anderen kregen treffers en men kon waarnemen, hoe zij bran dend wegvlogen. WEERMACHTS BERICHT 12 September. In het Westen mislukten vijandelijke aanvallen Brugge en Gent en ten Noorden van Antwerpen. Een vijandelijke groep bij het Al'oertkanaal ten Westen van Hasselt werd uiteenge slagen. Ten Noorden van Hasselt kon de vijand met sterke Infanterie- en pantserstrijd krachten in de richting van Eindhoven opdringen. Tegen aanvallen zijn begonnen. Bijzonder hevig waren de gevechten ten Oosten en Zuidoosten van Luik en in het gebied van Metz, waar onze troepen het opdringen van den vijand verhinder den. Ten Zuiden van Nancy werden bij een succesvollen aanval verscheidene honder den krijgsgevangenen ge maakt. De bezettingen, van Duin kerken en Le Havre hielden ondanks krachtige vijande lijke aanvallen stand. In een sedert twee weken voortdurende groote afweer- slag aan de Adriatische kust hebben onze troepen de aan menschen en materiaal ver overmachtige vijand bij zijn vergeefsche öoortrekpogingen de zwaarste verliezen toege bracht- Onder den indruk dezer zware verliezen deed ae vijand slechts plaatselij ke aanvallen, die werden af geslagen. In Zuid-Zevenburgen en de Oostelijke Karpaten wer den vijandelijke aanvallen door onmiddellijke tegen aanvallen van onze troepen afgeslagen. Bij Sauob en Krosno duur den de zware afweerstrijd voort. Ds beoogde doorbraak bleef den vijand ontzegd. Door de aanvallen van formaties Anglo-Amerik. vliegtuigen werden de ste den Hannover, Maagden burg en Eisenach getroffen. In den nacht vormde Darmstadt het doel van een terreuraanval. Enkele afzonderlijke vij andelijke vliegtuigen wier pen bommen op Berlijn. Tijdens verbitterde lucht gevechten alsmede lucht doelartillerie verloor de vij and volgens de tot dusver ontvangen rapporten 133 vliegtuigen, waaronder 104 viermotorige bommenwer pers. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wleringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wleringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1