x- WIERINGERMIERBODE ióe Jaargang Zaterdag 16 September 1944 No. 74 tilfcUWSBLAD VOOR DE WÏERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. kerkdiensten Wieringen Nieuwe bonnen. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Sureaux Hippolytushoef Hoofdstr. K Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5ct. RADIOBERICHTEN A.N.P. Berlijn, interim. In Vlaan deren is het in de door de Canadeezen bezette frónt- sector niet tot belangrijke veranderingen gekomen. Nadat ae Britsche troepen' hun stelling bij Gheel geli quideerd handen, nebben de Buiisehdrs zich tegen nieu we aanvallen met succes ge- hanunaaid en staakten de Ehgelscnen nun getechts- actie bijna geheel. Tot een zeer verbitterde strijd is het m het gebied ten Zuiden van Maastricht tot het Zuid-Oosten van Aken gekomen. Verdediging en tegenaan vallen wisselden vrijwel zon der onderbreken en aan bei de uanten werden aanzien lijke verliezen geleden. Na een slag van verschei dene uren konden de Ame rikanen tenslotte eenige penitraties bereiken, die lei den tot het terugnemen der Duitsche strijd Machten on geveer op de lijn Maastricht Valkenburg en het gebied Westelijk van Aken. Met de grootst mogelijke strijdkrachten en na voort durend zware luchtbombar dementen plaagden de Ame rikanen er in Zuidelijk van Aken op twee plaatsen bin nen te dringen in de stellin gen op het voorterrein van de Westwal. Zij werden in tegenaan vallen teruggeworpen, doch zetten hunne pogingen in weerwil van buitengewoon zware verliezen voort. Het plateau Langre en het gebied van de Bourgondische poort waren ook gisteren het tooneel van zware tankge vechten. Bij Mirecourt wer den de Amerikaansche tankstrijdkrachten door Duitsche pantpereenheden en zwaar - stormgeschut in de flank aangevalleh. De gevechten duren hier voort. BOEDAPEST. (D.N.B.) In den loop van Woens dag sloeg de tegenaanval der Hongaarsch - Duitsche troepen de ten N.W. van A- rad geconcentreerde Roe meensche strij dkrachten uiteen. Onze troepen trok ken om 19 uur bij de ach tervolging van den vijand ook Arad binnen. BERLIJN (D.N.B.) Namens de Rijksgevol- machtigde voor de totale oorlogsinspanning, Dr. Göb- oeis, neeit de Rijksminister van financiën een vercc/e-' mng uitgevaardigd voor ver- eenvoudigig van het belas tingwezen, die niet slechts arbeidskrachten vrijmaakt, doch ook vele miliioenen formulieren en briefzendin- gen overbodig maakt. ZjüLFVERZORGINGS- RE GELING 1944/1945. Aan alle telers en/of meik- veenouders, die onder de zelfverzorgingsregeling voor brood, vieesch, melk, boter oi aardappelen vallen, is een aanvraagformulier gezon den. Zij, die zelf verzorger zqn voor één of meerdere der bovengenoemde groepen en momenteel nog géén aan vraagformulier hebben ont vangen, dienen dit formulier onmiddellijk aan te vragen' bij dent.B.H. 1 Arbeiders, die telerspremie en/of aardappelen en/of melk van hun werkgever zullen betrekken en die geen aanvraagformulier hebben' ontvangen, dienen dit even eens onmiddellijk bij hun P.B.H. aan te vragen. Arbeiders moeten het aan vraagformulier volledig in gevuld bij den werkgever mieveren. De telers moeten hun ei gen aanvraagformulieren alsmede die van hun arbei ders inleveren op een op het formulier aangegeven zitdag van den P.B.H. ZONDAG 17 SEPT. NED. HERV. KERK O land lO'A uur Ds. v. Beek. W.-land 2.30 u. Ds. v. Beek. DOOPSGEZ. GEM. fl.-hoef 10.30 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE Kapel Den Oever v.m. 10 u. dhr O. Deen. Herv. Kerk H.-hoef 3 uur Ds. J. Germans. Doop. GEREF. KERK H.-hoef 10 u. Leesdienst. H.hoef 2.30 Ds. Schenkeveld. Den Oever 10 uur Ds. Schenkeveld. Den Oever 3 u. Ds. Schenkev. Geidig van 1730 SEPT. 39-40 A 4 r. b-rood of gebak. o9-4ü B 1 «n brood 01 gebak. 59-40 Besch. 1 r. beschuit. 227-228 Aig. 1 r. brooa, gebak of bloem. 229 Alg. 125 gram Rogge- viokken, Havermout e.d. of Gori e.d. 230 Alg. 125 gr. Peuivr. D 78 Res. 23U gr. Rogge- vlokxen, Havermout e.d. of Gort e.d. E 78 Reserve 250 gr. Kinder meel of Voedingssuiker. 39A Boter Va rants. Margarine of Boter. 39B Boter Va rants. Margarine of Boter. 231 Alg. 100 gr. kaas. 39-40 Taptemelk 1 3/4 L. C 79 Res. 7 liter Melk. D 79 Res. 7 liter Melk. D 80 Res. 3'/- liter Melk. E 79 Res. 7 liter Melk. E 80 Res. 3Va liter Melk. 39-40A>Vleesch 1 r. Vieesch of 100 gram kaas. 39-40B Vieesch Vi r. Vieesch of 25 gram kaas. 232 Alg. 250 gram Suiker. 233 Alg. 250 gram Jam. 234 Alg. 1 r. Verv. middelen. 39 Versn. 150 gr. Versn. 39 Tabak 1 r. Sigaren, Tabak of Cigaretten. het vastgestelde streekge- nuduelae, kunnen de telers van aardappelen thans reeds b;j hun P.B.H. inlichtingen inwinnen omtrent de mini maal per ha. te verantwoor den noeveeiheid aardappe len. Telers, die van oordeel zijn, dat de hoeveelheid, welke van hun bedrijf mini maal per ha. moet worden verantwoord, te hoog is ge steld, kunnen daartegen ui terlijk t.m. het rooien van die aardappelen reclameeren bij hun P.B.H. De kosten van deze hierna in te stellen controie moeten vooraf tot een bedrag van f 10.per ha. worden voldaan. Dit be drag wordt slechts terugbe taald, mdien als gevolg van deze controle inderdaad een lager kwantum wordt vast gesteld. Officiëele Lan db 0 u wm eded e Ging VOEDERBIETEN. Voederbieten zullen gevor derd worden ten behoeve van de paarden der particu liere paardenhouders in Am sterdam, 't Gooi en Haar lem. De overige particuliere paardenhouders zullen zich door vrije aankoop van bie ten moeten voorzien. ONTEIGENING PAARDEN. De georganiseerden, van wien een of meerdere paar den zijn onteigend door de Duitsche Weermacht moe ten, om in aanmerking te komen voor een ander paard of voor vergoeding, de iden titeitskaart (en) van de (het) betreffende paard, (en) on middellijk bij hun Plaatse lijken Bureauhouder inleve ren. STREEKGEM1DDELDEN AAftD APPELEN. In afwachting van de t.z.t. door telers te ontvangen kennisgevingen betreffende „DAPPER ZIJN, NOG EVEN JE TANDEN OP «LKAAR." Die woorden, in je eigen landstaal tot je gesproken, duizenden kilometers vqn je geboortegrond, terwijl je Gaar ergens in een veldlaza ret ligt, die woorden halen je er bovenop. Die woorden doen je be seffen, dat er naast de vele en goede kameraden, die met je zijn opgetrokken te gen het bolsjewistische ge vaar, voor een veilig Europa, ook meegekomen zijn dap pere jonge meisjes uit je eigen land. Wil je een derzulken zijn, zoo meld je dan voor de op leiding tot pleegzuster bij het ss-Ersatzkommando Nie- derlande, Den Haag, Korte Vijverberg S, of bij de na volgende Nebenstellen Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56 Heerlen, Saloreastraat 25 Groningen, Heerenstraat 46; Enschedé, Hengeloschestr. 30 Utrecht, Vredenburg 19. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen Bureaus; Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1