TABAK 13e Jaargang Woensdag 20 September 1944 No. 75 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. van eigen teelt If.illlllilfl VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. RADIOBERICHTEN A.N.P. Berlijn, D.N.B. 18 Sept. An- glo Amerikanen neten, naar net xj.jn.B. verneemt, Zon dagmiddag bij Tilburg, Emd- noven en Nijmegen sterke ïanmngsiormaties neer uit e iucnt. De Duitsche troe pen begonnen terstond met ae bestrijding van de gelan de vijandelijke strijdkrachten Berlijn, inte-rinf, 18 Sept. In de middaguren van 17 Sept. hebben de geallieerden Westelijk van ue Nederl. Duitsche grens op de Noor delijke Rijnoever ond^r vor ming van een groot lucht- scherm sterke formaties troepen uit de lucht neerge laten. De in dit gebied staande Duitsche troepen hebben onverwijld de strijd opgeno men, de gelande formaties omsingeld en -reeds aanzien lijke neelen vernietigd. De verliezen der geallieerden zijn groot. A. N. P., 18 Sept. De vij and ging Zondagmiddag tus-, schen Antwerpen en Maas tricht tot den aanval over om de verbinding met zijn neergelaten formaties tot stand te brengen. Vooral in het gebied van Neervelt ont wikkelden zich daarbij he vige gevechten in het ver loop waarvan de vijand ge ringe- terreinwinst naar het Noorden kon behalen. Tegen de vijandelijke luchtlandingstroepen wor den geconcentreerde tegen aanvallen ondernomen. Tusschen Maastricht en Aken alsmede in het gebied van Nancy staan onze troe pen nog altijd in zware af- weerstrijd met sterke vijan delijke strijdkrachten. In andere sectoren van het Westelijk front werden talrijke vrij zwakke aanval len van den vijand uiteen geslagen. B. N. O., 19 Sept. Bij ver dere vijandelijke luchtlan dingen we-rd veel krijgsma- teriaai w.o. 200 zweefvlieg tuigen buitgemaakt. Drie steden werden van vijanden gezuiverd. Bij Eindhoven wist een groote Amerikaansche troe penmacht door de versper ringsgordels de stad binnen te dringen. Felle straatge vechten zijn aan de gang. z.g. plaatselijken leider, 2de bevoegdheid verleend sJ^- ale bindende voorschoten te geven ten aanzien <u/iide. orandstoffenvoorziening^ 'in hun district. In het bijzonde-r betreffen het voorschriften betreffen de de aflevering, het ver voer en het verbruik van vaste brandstoffen. Op grond van genoemd Besluit hebben de districtadviseurs, respectievelijk de plaatselij ke leiders, plaatselijk de af levering, het vervoer en het verbruik van vaste brand stoffen, tenzij daarvoor door hen een vergunning is afge geven, verboden. Onder vaste brandstoffen in den zin van het Besluit worden verstaan, steenkolen, steenkoolbriketten, bruinko len, bruinkoolbriketten, ko- lenslik, turf, tot turf of turf- producten te verwerken veen, turfbriketten, cokes, gascokes, turfcokes, houts kool, alle uit- en afval van voornoemde brandstoffen, alsmede alle soorten briket ten geheel of gedeeltelijk vervaardigd van uit- of af val van voornoemde brand stoffen. Met de te nemen maatre gelen wordt beoogd met de plaatselijke aanwezige voor raden de meest vitale bearij ven, zooals de gas-, electri- citeits- en waterleidingbe drijven, alsmede de hoogst noodzakelijke voedselvoor- zieningsbedrijven zoo lang mogelijk te laten doorwer ken. MACHTIGING tot bet behouden van POOTAARD APPELEN van eigen teelt voor uitpoot op eigen bedrijf. Het Bureau van den Prov. voedselcommissaris voor Noord-Holland maakt be kend, dat de telera die poot aardappelen van eigen teelt wenschen te behouden voor uitpoot op eigen bedrijf, hiervoor een machtiging moeten aanvragen bij den betreffenden P. B. H Het bestemmen, alsmede het gebruiken van pootaard- appelen van eigen teelt voor uitpoot op eigen bedrijf is ingevolge Artikel 6 van de pootaardappelverordening 1943 verboden, zoodat IN ALLE GEVALLEN een mach tiging moet worden aange vraagd. BEREIDINGSVERBOD VERF. Blijkens publicatie in de Staatscourant van 5 Sep tember 1944 is de Verf en Verfgrondstoffenbeschikking 1940 no. 1 gewijzigd. Ten gevolge van deze wijziging- is het o.a. verboden verf te bereiden zonder schriftelijke vergunning van den direc teur van hoogergenoemde sectie. Voor de overige ver-, ï- NOODORGANISATIE VASTE BRANDSTOFFEN. De Secretaris - Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart heeft, in ver band met de uiterst slechte kolenpositie, volgens het in een Buitengewone Neder- landsche Staatscourant ver schenen „Besluit Noodorga- nisatie Vaste Brandstoffen" de districtsadviseurs van het Rijkskolenbureau, respectie velijk den daarvoor in iede re brandstoffencommissie aangewezen functionaris, den ande-ringen wordt verwezen, naar den nieuwen tekst van' vorengenoemde beschikking.! ONDERSTEUNING VAN GEZINNEN ton gesneuvelde en bij de' wmfen-SS in dienst getreden Nederlanders. 's-Gravenhage, 13 Sept. Het ss-fürsorgekommando: roept allen, die tot dusver! steun ontvangen hebben van' het ss-fürsorgekommando,j op hun adres per omgaande; mede te deelen aan het ss-i fürsorgekommando via de deutsche dienstpost, poste restante Hengelo. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Aanvragen van kaarten. De Secretaris - Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat op nader door de plaat selijke distributiediensten| bekend te maken tijdstippen wederom gelegenheid zal! worden gegeven tot het aan vragen van pebroleumkaar- ten voor verlichting. Voor deze kaarten komen, behal ve in gevallen van nieuwe vestiging, slechts diegenen in aanmerking, die in het seizoen 1943/1944 reeds een petroleumkaart S 121 voer verlichting ontvingen. Ten aanzien van schippers geldt; de regeling, dat schippers! die permanent aan boord! wonen, hun aanvragen in dienen bij den distributie-1 dienst ter plaatse waar zij tijdelijk vertoeven, onder! overlegging van hun grijze resp. bevrachtingsboekje. De distributiediensten zullen nader bekend maken, wan neer de uitreiking van pe- troleumkaarten plaats heeft. schenkt U het grootste rookgenot indien de be werking door de bevoegde Nederlandsche fermenteer en kerfbedrijven geschiedt. Overweeg de vele voordee- len die daaraan verbonden zijn en geef nog heden Uw naam en adres op aan het Bureau voor dc Kerftabak Industrie Afd. Amateur-tabak Rokin 93 - Amsterdam-C. Shag - rook- of pruimtabak Vakkundige bewerking geeft geur en kleur aan Uw oogst. sfifpf - fp arssl GEMEENTE WIERINGEN. Politie. Verloren een portemonnaie inh. geld en brood- en melkbonnen en een portemonnaie inh. f 2.50 en een paar briefjes. Gevonden een werkkiel. Inl. Gem.-bode H.-hoef. COLLECTE BRAND TE WESTERLAND. De collecte voo-r de bij de brand te Westerland gedu peerde personen is een waar succes geworden. Een be drag van ruim f 1000.werd bijeengebracht. Een woord van dank aan de milde gevers, doch ook een woord van erkentelijk heid jegens de dames Ba- relds, Drent, Visser en Wie- ringh, die zich met de col- iecte belastten, is hier zeer zeker op zijn plaats. De bruine boonen, welke te Rotterdam van gemeente wege zijn geplant, werden thans geoogst. De plukkers worden op den voet gevolgd door hen, die de achterge bleven boonen verzamelen. (C.N.F./Hof Paxs.) VERLENGING GELDIG HEIDSDUUR RANTSOEN BONNEN. De Secretaris-Generaal van het Departement van Laindbouw en Visscherij maakt bekend, dat de gel digheidsduur van de rant soenbonnen en rantsoen kaartjes met den daarop vermelden datum van 30 September 1944 wordt ver lengd tot en met 23 Decem ber 1944. POLITIE. Verloren beige ceintuur met zw. gesp zw. kinder schoentje met bandje. Gevonden 1 pr. wollen kindersokjes. Inl. Politie Middenmeer. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordeüjk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1