WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 4 October 1944 No. 79 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. De oorlog in Nederland Landbouw. De oorlog iis bet Buitenland. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal t' 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. Per raaio B.N.O. 2 Oct. De Duitscne troepen zijn m nevige gevechten gewiKkeid aan net Kanaal Antwerpen j.urnhout en ten Noorden van Turnhout met taai vecntenae Canadeeserie troepen. Ten Zuidwesten van Gen nep zij n geallieerde troepen bij een aanval teruggesla gen. 32 tanks werden ver nietigd. Ook in het gebied van maas en Waai aan ^de Neaer-Rijn werden bij een Duitscne aanval de gealli eerden teruggeslagen. 3 Oct. Maandag hebben de Britten getracht bij Tilburg terrein te winnen. Onder gevoelige verliezen wisten zij röOO M. op te rukken. Daar na werden zij door de Duit- schers tot staan gebracht. Ten Zuid-Oosten van Hel mond woedde een zware pantserslag. 45 Eritsche tanks werden kapot.gescho ten. Welke beteekenis, aldus liet radiobericht, de Ameri kanen aan 't gebied Hel mond, Emdhoven, Nijmegen hechten blijkt wel dat on danks het slechte weer een aantal geallieerde slagvlieg tuigen boven het gevechts terrein opereerden. Men is van meening, dat generaal Eisenhouwer hier nieuwe groote aanvallen wil schep- pen. Volgens Stockholms' Och- tcndbladet heeft dé neder laag bij Arnhem generaal Eisenhouwe-rs' invasieplan nen dusdanig' in de war ge stuurd, dat te Londen de hoop is opgegeven, dat - de oorlog voor den winter afge- loopen zou zijn. 3 Oct. B.N.O. De- Duitsche luchtmacht heeft doortrek kende geallieerde ravitaiilee- ïingscollonnes in Nijmegen met bommen bestookt. Ook het vliegveld ten Z.W. van Nijmegen en troepenconcen traties werden door Duitsche vliegtuigen aangevallen. In het Duitsche weer- machtsbericht van 27 Sept. wordt geconstateerd,dat d vernietiging der geallieerde luchtlandingstroepen en meerdere militaire successen ?n het Westen hebbeii bewe zen, dat het Duitsche leger weer constant stelling heeft genomen en onmiddellijk harde en beslissende slagen wist toe te brengen. De Anglo-Amerikanen zijn over hun hoogtepunt heen en stooten op een gesloten Duitsch front dat steunt op krachtige natuurlijke hin dernissen. Het zal thans geen bewegings- maar een stel lingoorlog werden op een 600 K.M. lang front. België verwarde toestanden, j bieten bij voorkeur aan Terroristen hebben groote] harde weg doch in ieaer ge- concentratiekampen opge- Aal zooaanig, dat de afvoer ïrent. 12000 personen zijn ;earresteerd en 100 dood vonnissen zijn te Brussel bfcit- esproken en reeds voltrok- Ken. In het land heerscht voedseinood. Door het slechte weer bepaalde de strijd in Italië zich tot gevechten van be perkten omvang. De Duit- che troepen houden daar overal stand. Op de Balkan is de druk van de bolsjewisten bij de z.g. IJzeren Poort toege nomen. Het aantal Finsche vluchtelingen in Zweden be draagt reeds 40.000 mannen, vrouwen en kinderen. Ook uit de Baltische Staten ko men veel vluchtelingen in Zweden aan, die vluchten voor de bolsjewisten. De gevechten om Ca- iais naderen 't einde. De bezetting van Caap Gris Nez moest voor de groote geal lieerde overmacht zwichten. BUITENLAND. 3 October. Bij St. Nazair werden aanvallen afgeslagen, bij Loirient werd eenstoot troep teruggedrongen. Over de laatste uren van de gevechten om Oaap Gris Nez wordt gemeld, dat toen de laatste verdedigingswerken volkomen waren vernietigd de Duitschers in de puinho pen de strijd met de wapens in de vuist hebben voortge zet. - Het laatste bolwerk van Warchau is bezweken en de opstandelingen hebben vol komen gecapituleerd. De bevolking, die in kelders huisde. heeft een verschrik- kelijken tijd meegemaakt. 3 Oct. Volgens radiobe richten B.N.O. heerschen in Officiëele bekendmaking van den Prov. Voedselcommis- saris van Groningen aan d: telers van de FrieschGro ninger beetwortelsuiker fabriek. Reglement inkuilen van suikerbieten 1944. I. Rijpe bieten kunnen beter bewaard worden dan onrijpe bieten. Het ligt dus voor de hand dat de vroeg rijpe perceelen het eerst werden gerooid en zoo ver volgens. Het laat zich aan zien dat vele perceelen 8 October wel voldoende rijp zullen zijn. De suikerbieten mogen vanaf 8 October ge rooid worden. II. De bieten moeten zoo weinig mogelijk verwond worden, daar steek- of snij- wonden eerder gaan rotten. Dus van het blad ontdoen en zeer licht koppen of in 't geheel niet. III. De bieten terstond na het rooien en ontbladeren of koppen, op een of meer hoo- pen te storten op een plaats welke gunstig ligt ten op zichte van de afvoer der trer bieten gedurende den winter of het voorjaar prac- t.W;h mogelijk is. /w De xioopen bieten masten niet breed en hoog zijn. Men kan 2.5 tot 3 m breed en 1.5 m hoogte als richtsnoer nemen. Inhoua per m lengte 2.25 m3 ox izud1350 kg per strekkende meter. De hoopen moeten „..makkelijk kunnen worden opgemeten. v'. Vuile bieten houden zich beter dan schoone bie ten. (.Denk aan stekbieten). ivien Kan de bieten aus het beste nat en vuil aan de kuil rijden. Bij droog weer moet men ze zeker niet op het land laten liggen, waar ze verwelken. VI. Binnen een week na het stapelen een stroodek aanbrengen, ter dikte van 1520 cm., waarbij het ge bruik van lang stroo (schoof stroo) is te verkiezen boven dat van pakstroo. Het stroo dek regelmatig bezetten, zoo danig dat het aan de Noord en Oostzijde tot aan de top van de stapel doorloopt en aan de overige zijden tot 2/3 van de hoogte, opdat de bieten gelegenheid hebben om uit te wasemen. VII. Na, het aanbrengen van het stroodak een grond dek aan te brengen, waar van de dikte aan de voet 50 cm bedraagt, welke naar boven toe geleidelijk afneemtzoodanig dat het gronddek, zoolang geen ma tige tot strenge vorst is te verwachten, niet verder reikt dan ten hoogste 2/3 van de stapel. VIII. Indien matige tot strenge vorst is te verwach ten, de stapel met stroodek en gronddek geheel af te slui ten, welke afsluiting moet worden verwijderd zoodra het vorstgevaar is geweken. IX. In geval van een zaehten winter tijdig lucht gaten aan te brengen in d< zijvlakken van de stapel, teneinde broei te voorkomen. In geval van een zeer stren ge en langdurige vorstperio de een extra dekking, zoo mogelijk met lange mest aan te brengen. X. Legt de kuilen Oost— v/est aan, in verband met felle vorstkiest zoo moge lijk hoog terrein uit en legt de hoopen op den grond, dus de bodem wordt niet of slechts zeer weinig, uitge diept. Onderschrift. Indien de bieten niet op de voorge schreven wijze worden be waard, zal de in uitzicht gestelde richtprijs niet kun nen worden uitbetaald tenzij de verliezen niet greoter zijn dan gemiddeld bij de voor geschreven bewaring het geval is. T. DOORNBOS JRzn. V OORSCHRIFTEN VAN HET öBDKUFSCHAP VOOR HET INKUILEN VAN SUIKERBIETEN. a. De bieten na het rooi en zonder ze te koppen van het blad te ontdoen dan wel de bieten zeer licht te kop pen. b. De bieten terstond na net rooien en ontbladeren of Koppen op een of meer hoo pen te storten op een plaats, welke gunstig ligt ten op zichte van aen afvoer der bieten, bijvoorbeeld aan den harden weg, en in ieder ge val zoodanig, dat de afvoer der bieten gedurende den winter en het voorjaar prac- tisch mogelijk is. c. De onder b. bedoelde hoop of hoopen zoodanig te stapelen, dat hij (zij) be hoorlijk kan (kunnen) wor den opgemeten, derhalve ie. op vlakken grond, bij voorkeur niet in den grond 2e. in regelmatigen kuil- vorm met een gelijke grond- breedte van circa 3 meter en een gelijke hoogte, zoo danig, dat de hellende vlak ken niet te stijl zijn, zoodat het afglijden van het grond dek wordt voorkomen. d. Binnen een week na het stapelen een stroodek aan te brengen ter dikte van 15 tot 20 cm., waarbij het gebruik van lang stroo (schoofstroo) is te verkiezen boven dat van pakstroo. Het stroodek regelmatig te zet ten zoodanig, dat het aan de noord- en oostzijde tot aan den top van den stapel door loopt en aan de overige zij den tot circa 2/3 van de hoogte, opdat de bieten ge legenheid hebben om uit te wasemen. e. Na het aanbrengen van het stroodek een gronddek aan te brengen, waarvan de dikte aan de voet circa 50 cm. bedraagt, welke naar boven toe geleidelijk afneemt zoodanig, dat het gronddek, zoolang geen matige of strenge vorst is te verwach ten niet verder reikt dan ter hoogte van 2/3 van den sta pel. f. Indien matige of stren ge vorst is te verwachten, den stapel met stroodek en gronddek geheel af te slui ten, welke afsluiting moet worden verwijderd zoodra het vorstgevaar is geweken. g. Ingeval van een zach te winter tijdig luchtgaten aan te brengen in de zij vlakken van den stapel, ten einde broei te voorkomen. h. Ingeval van een zeer strenge en langdurige vorst periode een extra dekking zoomogelijk met lange mest aan te brengen. Centrale Suiker Mij. „Halfweg" J. KOOLHAAS, Graanh. Beetwortelfabriek „Vierverlaten" te Vierverlaten (Gr.) E. ZUIDEMA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1