13e Jaargang Zaterdag 7 October 1944 No. 80 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. STRIJD IN HET BUITENLAND. Ver. voor bedrijfsvoorl. in de Wieringermeer. Gemeente Wieringen. Kerkdiensten Wieringen VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5ct. RADIOBERICHTEN B.N.O. Be Rijksminister Dr. Göb- bels heeft voor tienduizen den arbeiders een rede ge houden, waarin hij wees op de gelofte van trouw van het Duitsche volk en de vastbeslotenheid voor den komenden strijd. Nieuwe wapens en nieuwe divisies komen aan 't front, terwijl de kortere verbin dingswegen en het niet meer gehinderd worden door par- tisanen en terroristen een groot voordeel voor het leger vormen. Ieder huis is een vesting en de grenzen van het land zijn door hechte veraeaigingsmuren omgeven. Zoo zal vastbesloten het va derland worden verdedigd. Volgens het B. N. O. duidt een overzicht van den mili tairen toestand aan, dat de oorlog in een stadium ver keert, waarbij de geallieer den nieuwe strategische plannen schijnen voor te bereiden en alles op alles willen zetten om tot een groote veldslag te komen. Bij Aken en Metz neemt de geallieerde druk iets toe. Dat de Amerikanen ondanks hun zware verliezen hun aanvallen bij Metz voortzet ten, bewijst, dat zij alles in 't werk stellen om het Saar- gebied te bereiken. In Italië zijn geen belang rijke wijzigingen in het front voorgekomen. Tusschen Florence en Bologna woeden echter hevige gevechten ÜE STRIJD IN NEDERLAND. 5 Oct. B.N.O. Ten Zuiden van Arnhem woeden zv/are gevechten. De aanvallen der Engelschen werden afgesla gen. 7 tanks en 4 stukken geschut vielen de Duitschers in handen of werden vernie tigd. Gevangenen werden binnengebracht. Duitsche Tygertanks namen aan de gevechten deel. Ook bij 's-Hertogenbosch en ten Zuidoosten van Nij megen werden aan weerszij den krachtige aanvallen ge daan. Onder Breda en Tilburg trachten de Canaaeezen ter rein te winnen. Ze leden zware verliezen. In 't Westen van Bra bant, waar de geallieerden pogen de Duitsche formaties at te snijden wordt docr de Duitschers taaie tegenstand geboden. Ten Noorden en Noord oosten van Antwerpen zijn de aanvallen der geallieer den, waar zij met een draai naar 't Westen de Duitsche troepen trachten af te snij den, tot heden totaal mis lukt. 6 Oct. B.N.O. Ten Zuiden van Arnhem en bij Eist woe den zware gevechten. De Britten boekten geen terreinwinst. Ten Oosten en' Zuiden van Gennep, waar de geallieerden met infan terie en pantserwagens aan vielen, werden 19 B^'khe canks stukgeschoten Het 2e Britsche leger trachtte met infanterie en luchtstrijdkrachten de Duit schers bij Turnhout terug te dringen, hetgeen niet geluk te. Alleen op de straatweg- naar Tilburg wisten de Britten een penetratie toe stand te brengen, die echter bij een tegenaanval werd ingedeukt en afgegrendeld. Waar de geallieerden de laatste etmalen in het Vlaamsch-Nederi. gebied 16-3 tanks verloren, geeft dit wel een beeld hoe daar een ver bitterde strijd wordt ge voerd. Mededeeling No. 205. HET INKUILEN VAN SUIKERBIETEN. In verband met de moge lijkheid om de suikerbieten deze herfst tijdig naar de fabrieken te krijgen, zullen deze moeten worden inge kuild. Men heeft ons ge vraagd of wij aanwijzingen wilden geven omtrent de beste werkwijze welke daar bij gevolgd kan worden. Wanneer wij hieronder ee- nige richtlijnen aangegeven, dan zijn deze zooveel moge lijk in overeenstemming ge bracht met de voorschriften der suikerfabrieken. Overi gens wijzen wij er op dat de circulaires en reglementen welke uitgaan v.d. fabrieken als off. publicaties moeten worden beschouwd. Men zal zich daaraan dus moeten houden om moeilijkheden met de betaling enz. te voor komen. De volgende punten ver dienen de aandacht 1. Laat de bieten zoo goed mogelijk uïtrijpen. De groei moet vrijwel tot stilstand zijn gekomen. Dit is noodza kelijk om te voorkomen dat door ademhaling in de kuil een warme en vochtige at mosfeer ontstaat, waardoor de rotting zeer sterk wordt bevorderd. Vooral wanneer dan ook nog de weersom standigheden een dergelijke warmte en te vochtige at mosfeer in de hand werken, is het gevaar voor rotting natuurlijk zeer groot. Men zal dus vooral met het laatrijpe ras Klein Wanz- leben E, dat hier veel ver bouwd wordt, moeten oppas sen, dat men deze bieten niet te vroeg rooit. Weest dus vooral niet te haastig 2. Beschadigingen of kneuzingen aan de bieten tijdens hef rooien moeten zooveel mogelijk worden voorkomen, daar de kans op rotting hierdoor zou toene men. 3. Vuile bieten kunnen eeter worden bewaard dan sehcone. Het afschrapen i waardoor verwondingen op treden) moet dus worden nagelaten. Be kop moet zoo klein mogelijk worden gehouden. Dit is een zeer belangrijk punt, waaraan alle aandacht geschonken moet worden. Het is nl. gebleken dat bie ten welkenormaal gekopt waren veel gauwer rotting vertoonden aan die met een zeer kleine kop er af. De kuilen kunnen het best langs het vaarwater of bij verharde wegen worden aangelegd. De breedte van de kuil moet 2.5 a 3 m geno men worden. Zeker niet breeder dan 3 m., anders wordt de kuil te hoog en krijgt, men te veel broei. Het Het is van veel belang de kuil vrijwel geheel of geheei, op de grond te zetten. Dus niet ingraven Voor steun aan de zijkanten werden met succes stroopakken ge bruikt. Hiervoor zou men koolzaadstroo heel best kun nen gebruiken. De bodem van de kuil moet vlak zijn. Voor het opmeten van de kuilen is het van belang om glad werk te maken. Het afdekken geschiedt met een laag stroo van 15 a 20 cm dikte. Lang-stroo is beter dan pakken-stroo De zijkanten kunnen enkele we ken nadat de bieten in de kuil zijn gebracht wel be hoorlijk met grond worden toegedekt. Hoe verder naar beneden, hoe zwaarder. Ge heel onderaan ter dikte van 50 cm en naar boven gelei delijk dunner. Aanvankelijk gaat men met de grond niet verder dan tot 2/3 van de hoogte van de zijkant. Het bovenste derde gedeelte moet zoo lang mogelijk onbedekt blijven, opdat de warmte uil de kuil kan ontwijken. Het aanbrengen van ven tilatieopeningen, totdat het begint te vriezen, verdient aanbeveling. Indien men bij huis of althans bij de mest vaalt inkuilt, kan men heel goed tot het laatst toe wach ten met de afdekking van het bovenste gedeelte van de kuil, om er dan, bij inval lende vorst, een laag mest bovenop te brengen, (als het vriest is natuurlijk met grond geen goede dekking te krijgen). Zoodra in het voorjaar de temperatuur weer stijgt, moet onmiddellijk de boven ste laag grond (of mest) weer van de kuil worden verwijderd om de broei- warmte te kunnen laten ontsnappen. Tenslotte vermelden wij nog dat een kuil met een breedte van 2.5 a 3 m en 1.5 hoogte per strekkende meter ongeveer 1200 a 1350 kg bieten bevat. Ir. L. R. DIJKEMA. BURGERLIJKE STAND over September 1944. Geboren Malie, d.v. J. P. Hegeman en J. Oldersma Johannes Gerrit, z.v. C. M. Vink en G. Hoogeboom Elzaline, d.v. Js. Bosker en J. W. Steenhuis Jan David, z.v. M. Bakke-r en E. J. M. BouwmanTrijntje, d.v. A. Westra en P. Attema Jancko Bert, z.v. N. Metse laar en A. Metselaar Hen drik) e, d.v. J. ten Brinke en A. v. d. Kaap Albert, z.v. N. Wiegman en M. Ooms Hen- drikus, z.v. W. Boelmans en A. Pathuis Elisabeth Ma- rie, d.v. S. Klein en A. Tij- sen Loelie Antje, d.v. H. Lont en J. Idema Gepke, d.v. J. Westerhof en S. Fol- kers Maria Jacoba Anna, d.v. M. A. Keijzers en A. Roo- zendaal Olga Corrie, d.v. C. Koorn en I. Franze A- lida Cornelia Ma-rgaretha, d.v. J. de Haan en J. G. BoomHermanus, z.v. J. Raat en G. Fijnheer Mar- garetha Hendrika, d.v. M. Schenkeveld en C. S. van der Sijs Willem Karei, z.v. D. Baijs en E. H. Hippler Marianne, d.v. C. Lont en A. Kuut Johannes Jacobus, z.v. J. E. Buntjer en R. Muit Maarten, z.v. L. Brink en J. Schelhaas. Ondertrouwd Geen. Getrouwd J. W. Noppen en J. C. Cloots. Overleden M. Brink, oud 3 jaar, zoon van L. Brink en van J. Schelhaas Neeltje Gorter, oud 66 jaar, echtge- noote van P. Halfweeg. POLITIE. Gevonden een ceintuur tje en een portemonnaie inh. eeni geld en bonnen. Verloren een bankbiljet en een windjack. Inl. Gem.bode H.-hoef. ZONDAG 3 OCTOBER. NED. HERV. KERK H.-hoef 101/2 u. ds. de Zwaan. Den Oever 2 u. ds. de Zwaan. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef 10.30 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef 10.30 u. Ned. Herv. Kerk Ds. de Zwaan. Den Oever 10 u. dhr. Deen. Herv. Kerk Westerland 3 u. dhr. Deen. GEREF. KERK H.-hoef 10 u. Leesdienst. H.-hoef 2.30 ds. Scnenkev. Den Oever 10 uur Ds. M. Schenkeveld. Den Oever 3 u. Leesdienst. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wieringen, Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1