WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 1 November 1944 No. 87 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. STRIJD IN HET BUITENLAND. Gemeente Wieringen. politie. r (y HULPACTIE VOOR VLUCHTELINGEN IN GELDERLAND. Gem. Wieringermeer. Ver. voor bedrijfsvoorl. in de Wieringermeer. Vervolg VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. De oorlog. In een overzicht van den strijd door het B.N.O- werd vastgesteld, dat de geallieer den zware strijdkrachten con- centreeren aan de Schelde- mond en voor de strijd om de Zeeuwsche eilanden, alvorens over te gaan tot een algemeen offensief in Noordelijke en Westelijke richting. Op de Zeeuwsche eilanden zullen de operaties zwaar en hard zijn, waar de Duitschers hier vaste en sterke posities innemen. In Oost-Pruisen hebben de Duitschers zich in hun posities kunnen handhaven De Sovjets zullen veel tijd ncodig heb ben om zich van de zware verliezen te herstellen in het zuidelijk deel van het ooste lijk front hebben zij eveneens geweldige verliezen geleden. J)e bolsjewisten die vanuit Roemenie aanvielen werden dusdanige verliezer toege bracht, dat een hervatting van een Sovjet offensief geruimen tijd op zich zal laten wachten. DE STRIJD IN NEDERLAND. B.N.O. 31 Oct. Nog steeds zijn verbitterde gevechten in Zeeuwsch Vlaanderen en Z. Beveland aan de gang. De ge allieerden behaalden eenige terreinwinst. Tevens woeden aan beide zijden van Roozendaal zware gevechten. In 5 dagen tijds werden 150 Amerik. gevechts wagens stukgeschoten. - De Duitsche aanvallen bij Helmond vorderen goed. Engelsche en Ameri- kaansche vliegtuigen deden Zaterdag een terreuraanva! op een stad in het oosten des lands. Woonwijken werden zwaar getroffen. Radio B.N.O. 31 Oct. Bij Aken is het na verhou ding rustig, evenals bij Mets Londen. In een Engelsch tijdschrift wordt de meening geuit, dat gezien de taaie Duitsche verdediging, de oor log in 1944 niet afge!oopen zou zijn. Indien tijdwinst zou Duitschland zich nog meer kunnen versterken. De aartsbisschop van Est land is naar Zweden gevlucht Vanuit Moskou wordt bij de Noorsche emigranten re geering op aangedrongen ee nige communistische leden daarin op te nemen. Verloren twee kindervers jes. Gevonden een kinde'- want. Inl. Gemeentebode Hhoef. De gaarkeukens te Hippolytushoef. Het eerste product, stamp pot van wortelen, uien en aardappelen, werd Maandag aan 250 afnemers verstrekt. Alles verliep vlot van stapel en naar wij van verschillende zijden hoorden, was het eten uitstekend. Een handicap is nog, dat geen electriche stroom wordt verstrekt voor aardappelschil- en groentehakmachines. Nu moet alles nog met de hand geschieden. Pogingen ter ver- kriigen van stroom zijn nog gaande. Wie helpen kan, die helpe Spoedige hulp is dubbele hulp Reeds eenige malen hebben wij een Roode Kruis-vracht- auto kunnen laden met le vensmiddelen, die door de burgerij welwillend werden afgestaan voor de verzorging der vluchtelingen in Gelder land. Doch de nood is zoo groot dat wij nogmaals oproepen tot hulp en steun voor de ongelukkige Nederlanders, de duizende.n, die alles moesten achterlaten en die moeten overnachten in schuren, op zolders of in de buitenlucht en waarvan velen op bloote voeten of met gaten in zoo len of sokken verder moeten trekken. - Er is bittere nood! HelptHet gaat om klee ding, schoeisel, dekking en voedsel. (Wat het voedsel betreft, gaat het alleen om dat gedeelte, dat niet voor nor male distributie moet worden ingeleverd.) Hebt U iets te missen, wil dit dan opgeven bij een der onderstaande adressen van het pl. Comité. Corn. J. Bosker, Hoofdstr M. Kooij Sz.i Zandburen C. Roos, Polder W. N. Jos. v. Zweden, Polder. Voor Westerland was de heer P. Veerdig zoo welwil lend de inzameling op zich te nemen. Ook giften uit de Wierin germeer'zijn van harte wel kom en kunnen ook opgege ven worden aan Bosker's Boek handel, Brugstraat 23, Mid- yflenmeer. - Wegens gebrek aan brandstof:en wordt de O. L. School te I lippolytushoef ge sloten. POLITIE. Uevonden een paar scha penwollen wanten en een zadeldekje. Inl. Politie Middenmeer. NIEUWS IN KORT™ Na een plechtigheid in de Walburgkerk te Zuthenop17 Oct. werden op 18 Oct. 60 slachtoffers van het bombarde ment op de stad ter aarde be steld Een tiental slachtoffers kon niet meer worden herkend. Uit de kerkekamer van de N.H. Kerk te Oostzaan werd de kachel gestolen- Voo. bereidingen worden in Zaandam getroffen om de heele bevolking door 'n cen trale keuken te laten bedienen. Een varken, een geit, en een bok werden uit een tuin achter een woning aan de Neuweg te Hilversum gesto len. - Te Groningen stond te recht de 32-jarige H. B. H die haar zoontje 9 slaapta bletten gaf en hem zoo van 't leven beroofde. De officier eischte anderhalf jaar gevan genisstraf. - De Hoogovens te Vel- sen zullen met ingang van Maandag November geen gas meer aan naburige ge meenten leveren. Zaandam sluit wegens ko- lennood de scholen. Zuinig ook met lucifers- tr zijn er nog maar weinig in ons land. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. 23. AD VERTEEREN, DOET VERKOOPEN Mededeeling 212 HET INKUILEN VAN AARDAPPELEN. In N.Groningen maakt men de eerste grondlaag, die ook de definitieve afdek kingslaag vormt, wel 50 a 60 cm dik en in Friesland, waar veelal een zeer dun laagje riet als eerste deklaag wordt gebruikt gaat men zelfs tot 80 a 90 cm grond. Alvorens met de be schrijving van een eventu eel verdere bedekking van den kuil verder te gaan. mer ken wij op, dat in de af metingen van het totale win- terdek minstens een even groote, zoo niet grootere, variatie voorkomt dan in de kuil. Men kan eigenlijk 3 typen van winterdekken on derscheiden nl. 1. een laag isolatiemateri aal en een laag grond. 2. een laag isolatiemateri aal en een laag grond en een laag isolatiema teriaal. 3. een laag isolatiemate riaal en een laag grond en een laag isolatiema teriaal en een laag grond In alle streken van ons and komen alle drie de ty pen naast elkaar voor. Meest al is 1 type echter overwe gend. Ook kan het van de strengheid van de winter afhangen of men de beide laatste lagen aanbrengt, hoe wel toch in de meeste ge vallen de kuil zoo zal wor den, zooals men deze in het najaar van plan was te ma ken. c. De tweede sfroolaag. In de meeste gevallen wordt over de beide eerste lagen stroo en grond zooals deze onder a. en b. zijn beschreven, vóór de in trede van de vorst een tweede dek aangebracht. De isoleerende laag kan dan be staan uit allerlai droog ma teriaal. Hiervoor komt stroo het meest in aanmerking. Zie vervolg achterzijde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1