wieringermeerbode 13c Jaargang Zaterdag 4 November 1944 No. 88 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. BUITENLAND. Binnenlandsch Nieuws. Gemeente Wieringen. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. Vijandelijke landingen in gebied van Vlissingen en W-Walcheren Berlijn. '1 Nov Interinf meldt van het Westelijk front: In de morgenschemering van Woensdag kondigde een ar tilleriebeschieting uit zee, die ongeveer aen uur duurde, de reeds verwachte landingspo ging van de Britsch-Ameri- kaansche strijdkrachten aan op het eiland Walcheren, tenein de de daar staande Duitsche zware batterijen, die zij on danks de vele bomtapijten niet hadden kunnen uitschakelen, te elimineeren. Onder gebruik making van de nevel werden voor deze onderneming on geveer 50 of 60 landings vaartuigen in den strijd ge worpen, waarvan een groot deel aan het geconcentreerde vuur der zware Duitsche bat terijen ten offer viel De eerste golf van de bij het VIissingsche havenhoofd gelande strijdkrachten werd in het afweervuur van de auto matische wapens neergemaaid Ondanks de zware verliezen voerden de Britten Jvoörtdu- rend versterkingen aan, waar mede de verdedigers zich op het oogenblik aan de stads rand van Vlissingen in hevige strijd bevinden Ten westen van Walcheren zijn doorver- kenni.ng een slagschip van de King-Georgeklasse, vier krui sers, verscheidene monitors en talrijke landingsbooten waar genomen, zoodat met nog een landingspoging jaan de West kust van Walcheren rekening moet worden gehouden DE STRIJD IN NEDERLAND. B.N.O. 3 Nov. Het brandpunt van den strijd bevindt zich thans in het gebied van Walcheren en Steenbergen Ondanks de landingen in het gebied van West-Wal cheren zal het geruimen tijd duren eer de Schelde in ge bruik kan worden genomen, waar in de wateren duizen den mijnen zijn gestrooid en de havenwerken van Vlis singen vernield. Ook wordt doorgegaan de haven van Antwerpen systematisch te vernielen. Berlijn Bij een zeegevecht voor Hoek van Holland tus- schen 1 en 2 Nov. werden 2 britsche motorbooten in den grond geboord en 6 zoo zwaar beschadigd, dat deze ook als verloren kunnen wc beschouwd. Parijs De Communisten heb ben er tegen geprotesteerd dat de Patriotische militie ontwapend zou moeten wor den Lissabon De Britsche berich tendienst meldt dat Aarts hertog Otto van Habsburg in Lissabon is aangekomen BNO 3 Nov. Om de toegang tot de Vo gezen wordt verbitterd ge streden zelfs in de scheme ring wordt doorgegaan. Het is niet mogelijk zich in te graven, waar de greppels vol water staan. Het voorterrein is voor de Amerikanen een massagraf Londen De neutrale bladen uiten hun teleurstelling over de hechte Duitsche verdedi ging. Dat het Roergebied nog niet in geallieerden han den is, werkt in Londen zeer deprimeerend De strijd over Aken heeft doen zien, welke offers het kost het Duitsche gebied binnen te dringen. Wasshington Rooseveltver- klaarde in zijn laatste radio rede voor de verkiezingen, dat slechts een groot Ame- rikaansch overwicht aan materiaal de overwinning zal Kunnen bevechten. Ontslagen. Door M'ussert wer den volgens ,,Volk en Va derland", in afwachting van de beoordeeling van hun ge drag door een bijzondere rechtbank, als functionna- rissen der NSB geschorst: S. Plekker, gemachtigde in alg. dienstF. v, Vloten, gemachtigde Ned. Volks- dienst en hoofd afd. Volks- zorg NSB; G. Baron van Lynden van Horstwaerde, adviseur v.d. Leider; Dek ker gemachtigde voor Zee land; M. Graaf de Marchant et d' Ansembourg, gemach tigde voor Limburg; L. ten Cate, hoofd afd. Afstam mingsonderzoek J. Rechtstei- ner, hoofd afd. Intendance E. Voorhoeve hoofdkwar tierspreker C. Croin, ge machtigde v.d. Artsenkamer C. Thoen, wnd. hoofd afd. Propaganda. Kwart kilo zout Den Haag, 31 Oct Met >mang van heden geeft elk /Ir vóór-ingeleverde bonnen 1-68, 2-68, 3-68, en 4 68 in de prov Noordholland, Zuidholland en Utrecht recht op 250 gram zout De winkelier bij wien men zijn bonnen heeft ingeleverd, dient zoo spoedig mogelijk tot aflevering van het zout over te gaan. Ongeluk met V 1. Een in de omgeving van Den Haag afgeschoten raket projectiel, stortte kort na het opstijgen weer neer, waarbij het terecht kwam op het in ternaat van de Kruisvaarders van st. Jan te Rijswijk. Twaalf jongens in de leeftijd van 9 13 jaar en een broeder von den de dood hierbij. Een groot aantal kinderen werden min of meer ernstig gewond. Burgerlijke Stand Geboren Sarina Antje dv. C. Döves en S. van Roo,- Louwrens, zv. L. Makelaar en C Kater, Jacob, zv. L. H. Eits en J. van Dijk, Henricus zv. J. P Bugel en J. Heres, Brechtje Levina dv. dv. A. Willeboordse en G. Bakker, Vijtze zv. D. Vonder en E. Rinsma, Jan Gerrit zv. P. Bais en C. Broek, Leintse Elizabeth dv. L. Willeboordse en Z. Heres, Anna dv G. Smit en H. de Jong, Eeiko Andres zv A. IJpma en S. van der Meer, Hemdrik Harm zv B. Leutscher en T. Knotncus, Anna Catharina dv G. Mere- boer, en A. M. Lont, Rinze zv N. Klein en R de Kroon, Cornelia dv M. Smallegange en S. van der Vraat, Wilhel- mina Ruurdje, dv W. Pathuis en A. Mulder. Ondertrouwd J. Slikker en H. G. Walters. L. van der Welle en G Landolt, "P. J, Reijnhout en S. van klerk. Getrouwd J. Slikker en H. G. Walters. L. van der Welle en G Landolt. Overleden G. E. Schmitt oud 3 jaar, N. Smit oud 73 jaren, weduwe van Jb. Bak- ker, F. J Midden, oud 37 jaren, echtgenoote van J. Pan- jer, N. Omis, oud 79 jaren, echtgenoot van M. Rotgans ONDERWIJS. Naar wij vernemen zal voor- joopig aan de O. L. School te Hippolytushoef les worden gegeven op Maandag tot en met Vrijdag,-des middags van 2 tot 4 uur. Bssmettelijke ziekte. Te Westerland in deze ge meente zijn opnieuw een aan tal gevallen van roodvonk geconstateerd- Gev. een broche Verl. een kindermuts en een portemonaie inh. f 1.- en een paar brief jes. Weggeloopen een wit katje InIGem Bode. R.K. KERK H-HOEF Zondag 23ste Zondag na Pink steren 7.30 Vroegmis 9.30 Hoogmis, 10.30 Bibliotheek, 11.70 Jongens-congregatie, 4 uur Jongemannen-congregatie 4.30 Lof, 4.50 Herencongre gatie, Maandag 9 uur Uitvaart van den heer Breeuwer Dins dag Feest v. St Willebrord van Stroe.- Woensdag en Don derdag 7,30 Een H.Mis voor de weldoeners van Kerk en Armen. Iedere avond om 6,30 Rozenhoedje en Litanie voor de vrede. Drinkwatervoorziening. De Burgemeester van Wieringen doet hierbij een krachtig beroep op alle in gezetenen zo zuinig moge lijk te zijn met het gebruik van leidingwater. Verwezen worde naar de aangeplakte waarschuwing van de Di rectie van het Prov. Wa terleidingbedrijf. Tot het uiterste moet worden be zuinigd, in elk geval tot ten minste het vierde gedeelte van het normale gebruik. Het is in aller belang, dat een ieder hiertoe zijn me dewerking verleent, omdat de watervoorziening daar door zo lang mogelijk zal kunnen worden gerekt. Ondergeteekende ver trouwt, dat die medewerking onvoorwaardelijk zal wor den verleend. Wieringen, 1 Nov. 1944 De burgemeester voorn.. VAN DIEMEN. De Secretaris, VAN DUIN. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen, Bureaux; Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1