WIERINGERMEERBODE Bekendmaking 13c Jaargang Zaterdag 11 November 1944 No. 90 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, Y/iERINGEN EN OMSTREKEN. BUITENLAND. R K. KERK H.-HOEF \.Iededeelmgen Plaatselijke Distributiedienst Kerkdiensten Wieringen Kerkdiensten W.-meer. BONNENLIJST Voor hel tijdvak van 10 t m 25 November 1944 zijn de 'kolgende bonnen van de Noodkaart 2e serie aangewezen. Distributiekring Wieringermeer De leider, A. KOOIMAN Distributiekring „WIeringermeer.?/ van fs morgens 930 tot 12 uur* zonder voorafgaande waarschuwing Wi eringerwerf, 6 November 1944. De burgemeester voornoemd: A. SAAL. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. DE STRIJD IN NEDERLAND. B.N.O. 8 Nov. Het gros der Duitsche strijdkrachten ver liet Middelburg, Een deel der burgerij verliet met hen de brandende puinhoopen van de hoofdstad. Canadeezen staken nu naar Schouwen over maar leden ook daar zware verliezen. De Duitsche bezetting van Willemstad wees de eisch tot overgave van de hand. Het Duitsche bruggenhoofd Heusden werd na 18 ver- geefsche aanvallen, daarop gericht, enkele km terugge nomen. Bij Domburg op Wal cheren hebben de Duitschers een sterke egelstelling Radioberichten B.N.O. 10 Nov. Uit Berlijn wordt ge meld dat alle bladen aan dacht wijden aan het nieuwe wapen de V 2 Het is een geweldig Raket, bevattende een ton spring stof en met een draadwijdte van 600 KM. volgens be richten uit Stockholm wijden ook buitenlandsche bladen groote aandacht aan de V 2 waartegen nog geen doel treffend wapen bestaat. De Engelsche bladen vermelden niets van de uitwerking van 't nieuwe wapen. Volgens B.N.O, houden de Anglo-Amerikanen thans een wedloop met den tijd en hun zorgen voor het ko mende voorjaar blijkt dui delijk uit het onmiddelijk in den strijd brengen van groo te troepenmachten. Aan 't Kijn-Marnekanaal zijn zij een groote aanval begonnen, die echter op sterke afweer stuit. De front breedte is van 12 op „50 KM gebracht. Ook bij Aken wijst het samentreKken van troepen machten er op, dat een of fensief op handen schijnt te zijn. Tevens zijn zij in Italië tot vrij groote aanvallen overgegaan. Aan het oostelijk front waren geen krijgsverrich tingen van beteekenis 24e Zondag na Pinksteren 7.30 Vroegmis 9.30 Hoogmis 10.30 bibliotheek Achterste lokaal oi&ep. jongensvereen. Voorste lo kaal meisjesclub 11.30 meis jescongregatie 1,30 Kath. actie 2.30 lof. 2.50 dames congregatie. Maandag na het lof Rozenhoedje, paro- chiehuis:Godsdienstles school vrije jongens. In de kerk dameskoor. Iedere avond om 6.30 Rozenhoedje voor de vrede. Zondag 12 November. NED. HERV. KERK Hhoef 10V2 de hr. v. d Berg Daarna stemming voor het Kiescollege^ aftredenden C. Visser, jb. Koorn Nz., Mt. Koorn en Joh ten Bokkel. Den Oever 2 0. dhr. v.d. Berg. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef 10.30 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef 10 uu<r de hr. Deen. Herv. Kerk Westerland nm. 3 uur de hr. O. Deen. Den Oever 3.30 uur de hr. C. N. Graaff. GEREP. KERK H.-hcef 10 u. Leesdienst, H.-hoef 2.30 ds. Scnenkev. Den Oever 10 uur Ds. M. Schenkeveld. Den Oever 3 u. Leesdienst. Zondag 12 Nov. NED. HERV. KERK Slootd. 10 u. Ds. Meijer Drees Slootd. 2.30 cd. v Woerden MmeerlOuur ds. Germans Mmeer 2.30 ds. Meijer Drees Wwerf 10 u. cd v. Offeren Wwerf 2.30 cd. v. Wezep Woensdag 1 5 Nov. Dankstond voor t gewas. Slootdorp 2.30 cd. v Woerden Mmeer 2.3 ds. Germans Wwerf 2.30 cd v. Offeren Extra collecte- Kerkdiensten Medemblik. NED. HERV. GEM. M.-blik 10 u. Ds. B. de Jong. Wegens afwezigheid redae trice, verantwoordelijk voor den geheeien inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Gom. J. Bosker, Wieringen. zt)0 en 291 8 rantsoenen brood 200 t/m 202 4 rantsoenen brood R 31 t/m R 33 3 rantsoenen brood of bloem of 250 gr. Kindermeel of Voedingssuiker 203 2 rantsoenen brood of bloem 204 250 gram Grutterswaren of Peulvruchten 205 250 gram Jam of Stroop of 125 gram Suiker 206 150 gram Versnaperingen 207 2 Va rantsoen vleesch of kaas 208 I0Ö gr. kaas 209 250 gram Koffiesurrogaat 210 1 rantsoen Vervangingsmiddelen E 405 (inlegvel) 101 /2 Liter Melk D 405 (inlegvel) lo'/2 Liter Taptemelk 293 7/g Liter Taptemelk R 35 250 gram Boter 294 125 Margarine of Boter of 100 gram Vet R 37 300 gram Kinderdrankpoeder R 36 250 gr. Suiker Op deze bonnen mag reeds van Vrijdag 10 Nov. 1944 van des middags 12 uur worden gekocht, uitge zonderd Vleesch. Melk, Taptemelk en Aardappelen De Bonnen zijn uitsluitend geldig in den Distributie- kring alwaar de Noodkaarten zijn uitgereikt. In de ge- heele Provincie Noord-Holland moeten de bonnen voor Grutterswaren door het publiek voorzoover niet deel genomen wordt aan maaltijden uit Centrale keukens vóór 15 Nov. 1944 worden ingeleverd bij den winke lier, desgewenscht tegen ontvangbewijs. Aflevering voorzoover niet mogelijk uit den aanwe zige vooraad bij den winkelier, zal plaats vinden zoo dra de winkelier op de ingeleverde bonnen nieuwe voorraad heeft ontvangen. Alle bonnen met uitzonde ring van die van Grutterswaren, melk en taptemelk mogen eerst bij aflevering der goederen aan den win kelier worden afgegeven. Voorinlevering kan tot misbruik ten nadeele van het publiek aanleiding geven. Bij deelneming aan warme maaltijden uit Centrale Keukens moeten aldaar de volgende bonnen worden ingeleverd 204 voor Peulvruchten of Grutterswaren. 297 en 298, R 38 en R 39 voor Aardappelen. Voorts zijn geldig verklaard t 'm 25 November 1944 1-37, 2-37, 3-37, 4-37 een rantsoen eenheidstoiletzeep 1-38, 2-38, 3-38,4-38 een rants. zeepverv. waschmiddel of waschpoeder. C 403 inlegvel D 403, E 403 een rants. zeepverv. waschmiddel of waschpoeder E 404 ('inlegvel) een rantsoen toiletzeep R 10 Tabak 45 gr. Scheerzeep tot 6 Jan. 1945 Medegedeeld wordt, dat vanaf Maandag 13 Nov. a.s. de loketten te Wieringerwerf en H.-Hoef als volgt geopend zijn De burgemeester van Wieringermeer maakt bekend, dat door patrouilles van de Duitsche Weermacht bij onvoldoende verduistering in het vervolg wordt geschoten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1