WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 18 November 1944 No. 92 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERÏNGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Proclamatie van den Führer t Europa moet gered worden voor het bolsjewisme* De oorlog in Nederland Buiteftkadsch Miesws. Gem. Wieringérmeer. Var. voor bedrifjisvoorl. in de Wieringermeer. Kerkdiensten Wieringen Kerkdiensten W.-meer. DE OORLOG. I VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. Slechts één gedachte Nu eerst recht alles voor de overwinning. Berlijn; 12 Nov. - De Fuhrer heeft heden een procla matie uitgevaardigd/ waarin hij o.m zegt De eischen van de totale oorlogvoering zijn voor mij aanleiding geweest, de herdenking van de negende No vember uit te stellen tot de eerste daaropvolgende vrije Zondag. Voorts laat mijn arbeic in het hoofdkwartier niet toe, dat ik op het oogenbiik het ook maar voor enkele dagen verlaat. Daarvan afgezien zie ik mijn taak thans toch al minder in het houden van redevoeringen dan in de voorbereiding en tenuitvoerlegging van de maatregelen; die noodzakelijk zijn voor de zegevierende bekroning van deze strijd. Want precies als in de crises van 1923 be weegt mij slechts één enkele gedachte, die al het andere beheerscht „Nu eerst recht alles in te spannen voor het noodzakelijke succes. En zooals toen tien jaar later de doode kameraden met recht kon worden gezegd, dat de zege toch hun deel geworden was, zoo moet en zal ook in de groote worsteling van ons volk op leven en dood tenslotte de overwinning toevallen aan dit volk, het strij dende front en het niet minder heldhaftig worstelende vaderland. B.N.O. 17 Nov. Van Duitsche militaire zijde wordt gemeld, dat de groote brug over de Moerdijk nog grondiger werd vernield zoodat her stel in afzienbaren tijd on mogelijk is. Er is een ope ning van 17U M. terwiji deelen van de brug in de vaargeul zijn gestort. Het 2e Britschie leger heelt ten Z.O. van Helmond de aanvallen op een breed front voortgezet. De Engei- sche strijdkrachten maakten slechts geringe vorderingen. L).N B. Berlijn 16 Nov. 1 en zuiden van Venlo zijn 6 di visies van het 2e Eritsche leger op een smal terrein in den aanval. De druk op het Duitsche bruggenhoofd door vier Amenkaansche tank divisies bezuiden Meiel is in sterkte toegenomen. D.N.B Berlijn 10 Nov Men onderscheidt drie brandpunten op het westelijk front, |e. De slag in Lotharingen waar twee Amerik. tankdivi sies ten Z.O. van Metz te zamen met verscheidene divi sies infanterie trachten een doorbraak te forceeren tot het Saargebied. Met aanzienlijke verliezen werden slechts ge ringe vorderingen gemaakt, 2e De Britsche aanvallen op het Duitsche bruggenhoofd aan de Maas met zware verliezen voor de üngelschen. 3e. Aanvallen op het zui- deliik deel der versperrings gordel van de Bourgondische poort. BNO. De Amerikanen wis ten bij het Moezeibruggen- hoofd ten Noorden van Metz het dorpje Inlange in bezit te némen. De Duitschers heroverden Kubbelingen. Aan weerszijden van de Doubs wordt verbitterd ge vochten. Eenige dorpen gingen verloren. Churchill verklaarde gis teren in het Parlement, dat het einde van de oorlog met Japan nog niet in 't zicht is. Van de Belgische re geering zijn drie communisti sche ministers afgetreden, dit als gevolg, dat de verzetsbe weging de wapens moet in leveren, In geheel - Selgie is het onrustig. Stockholm DNB Radio New York meldt, dat Presi dent Roosevelt de uitnoodi- ging van generaal De Gauile heeft aangenomen voor een bezoek aan Parijs. De datum is nog niet vastgesteld. In Koerland ziin teekenen, dat een nieuw offensief van de bolsjewisten op handen is. Berlijn DNB. Berlijnsche mi litaire kringen verklaren, dat de toepassing van de V I en V 2 gestadig opgevoerd wordt. Behalve Antwerpen zullen ook andere militaire objecten onder vuur worden genomen. Het ï'jSË heeft geen invloed ^toepassing van dit wapen Sowjets verloren ruim 32 miilioen man Berlijn 14 Nov. In de bij na 41 maanden curende oorlog tegen de Sowjet-Unie zijn de totale verliezen der bolsje wistische strijdkrachten te iand en ter zee en in de lucht bij zonder zwaar. Volgens Duitsche bereke ningen verloren de Sowjet- Russen in die tijd aan dooden gewonden en gevangenen en door andere omstandigheden 32,6 miilioen man, onder wie 1 3,4 miilioen doden - Te Ha arlem komen van gemeentewege voor hout in aanmerking ouden van dagen boven 70 jaar, gezinnen met kinderen beneden 2 jaar en gezinnen, welke met ernstige ziekte hebben te kampen. f~e Zaandam is het de laatste tijd meermalen voorge komen, dat personen zich on der bedreig ing met vuurwa penen toegang tot woningen verschaffen. Mededeeling no 21 7 Enquête en onderzoek betreffende het inkuilen van aardappelen Het ligt in de bedoeling deze herfst en winter meer nauwkeurige gegevens te ver zamelen betreffende de erva ringen met de verschillende methoden van inkuilen. O.a. zullen door assistenten in een groot aantal kuilen tempera- tuurwaarnemingen worden ge daan. Deze waarnemingen zullen over een zoo lang mo gelijk traject regelmatig bv, eens per week) plaats vinden. Tevens zullen gegevens om trent de wijze van inkuilen (zooals dikte der lagen) enz. worden verzameld. Wij roepen gaarne de me dewerking van de leden voor dit onderzoek in en verzoeken hun de gegevens omtrent hun kuilen zoo naukeurig mogelijk te noteeren (data van inkuilen, dikte der lagen, omstandighe den waaronder werd ingekuild, emz. enz.) Ir. L. R. D. Zond ag 19 November. NED. HERV. KERK O.-land IOV2 u- Ds. de Zwaan Daarna stemming voor het Kies college, aftredenden Jac Bakker Cz., M. Bosker en Mar. Koorn. W.-land 21/, u. Ds. de Zwaan Woensdag 22 Nov. 2 uur Herv. Zusterkring te H-hoef. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef 10.30 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE H-hoef 10 uur Ds. Duyvendak van Haarlem Kapel Den Oever 10 uur de hr. O. Deen. Chr Ger Kerk Gebouw Land in Zicht 10 uur en 3 uur dienst. GEREF. KERK: Hhoef 10 u. Ds. Schenkeve'd H.hoef 2.30 Leesdienst Den Oever 10 uur Leesdienst Den Oever 3 uur Ds. M. Schenkeveld. Zondag 19 Nov. NED. HERV. KERK Slootd. 10 uur ds Germans Slootd. 2.30 cd. v. Wezep Mmeer 10 ÜUr cd v. Wezep Mm eer 2.30 cd v. Woerden Voorbereiding H.A. Wwerf 10 u. ds Meijer Drees Wwerf 3 uur ds Germans In alie diensten extra collecte voor 't Fonds Bijz. Nooden Kerkdiensten Medemblik. NED. HERV. GEM. M.-blik 10 u. Ds. B. de Jong. Predikbeurten Opperdoes. NED. HERV. KERK Opperdoes v.m. 9.30 uur Ds. Bredschneij der. Opperdoes 2 uur Ds. de Jong. POLITIE. Verloren 5 Bonkaarten. Verchroomd dames armband horloge met bandje. Gevonden: étui met rozen krans. In!. Politie Middenmeer. POLITIE. Verl oren een damespols- horl oge en een schuifpasser. Inl. Gem -bode H.-hoef. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wieringen* Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. _.J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1