WIERINGERMEERBODE 13e jaargang Zaterdag 9 December 1944 No. 98 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten. Mededeelingen Plaatselijke Distributiedienst BELANGRIJK. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5ct. Van de fronten. Radiobericht D.N.B. 8 Dec. Berlijn. Naar het DNB ver- neemt mislukten de Canadee- sche pogingen om bij Heusden de Maas over te steken even als de Britsche aanvallen ten Z-W van Roermond. Berlijn. De 3e afweerslag om Aken is met een nieuw vol ledig succes voor de Duitschers geëindigd. Het voornemen van Eisenhouwer een doorbraak te fcrceeren naar de Neder- Rijnsche laagvlakte is daarmede mislukt. Berlijn. De gevechten ten Noord-Oosten van Boedapest hebben zich ontplooid tot een nieuw bolsjewistisch offensief in grooten stijl. De strijd om Boedapest heeft zich daar mede in volle kracht ontplooid. Berlijn. De militaire woord voerder verklaarde heden, dat de overstrooming der Engel sche stellingen bij Arnhem een Q BÖNNENLIJST zoouai aanmerKenjK minaer re- de 13e Periode 1944 3e Week van 10 t/m 16 Dec. 1944. kening behoeft te worden der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van onoverkcmenlijke hindernis tus- schen de Duitsche en Engel- sche troepen heeft geplaatst, zoodat aanmerkelijk minder re- honden met een opmarsch rich ting Helmond-Venlo tegen de Duitsche grens. Berlijn. Onder het opschrift Beslissende ronde''schrijft de rijksminister Dr. Gobbels in „Das Reichdat de Duit sche verdedigingskracht ver sterkt en dat de oorlog een stadium bereikt heeft, dat voor de geallieerden het denkbaarst ongewenscht is. De Duitsche kracht is volko men ongebroken. De produ- tie van wapens en munitie, die een leemte had te over bruggen, ontstaan door de te genslagen van den zomer, en de totale oorlog, heeft reser ves gekweekt in een omvang, die drie maanden geleden on denkbaar was. De Secr.-Geneaal maakt bekend dat het broodrantsoen met ingang van Zondag 3 Dec. 1944 voor personen van 4 jaar en ouder vermindert wordt van 1400 gram tot 1000 gram per week. Aangezien voor de week van 3 t.m. 9 Dec. reeds 1400 gram is aangewezen, derhalve 400 gram meer dan volgens de nieuwe regeling mogelijk is, worden de bonnen, aangewezen voor het tijdvak van 26 Nov. t.m. 9 Dec. verlengd ,tm 16 Dec. Er zal voor de week van 10 tm 16 Dec. 600 gram inplaats van 1000 gram wor den aanaewezen. Men houde hiermede met de verdee ling aangewezen. Men houde hiermede met de van het broodrantsoen rekening. De Secr.-Generaal maakt bekend dat de Plaatselijke Distributiediensten tegen inlevering va.n de bonnen E 413 van het inlegvel, 12 noodrantsoenen melk I zullen uitrei ken. Elk dezer bonnen geeft recht op het koopen van 13/i L. melk. Verder zal op elk dezer bon nen (E 413) 2 rantsoenbonnen voor toiletzeep worden uitgereikt. De melkbonnen zijn bestemd voor het tijdvak van 10 Dec. 1944 tm 6 Jan. 1945, en de bonnen voor coiletzeep voor het tijdvak van 26 Nov. 1944 tm 20 Jan. 1945. Van deze melkbonnen dienen er aan het begin van elke wee k 3 bon nen bij den melkhandelaar te worden ingeleverd, voor het gebruik gedurende die week. Heeft men door de inleve ring van een te groot aantal bonnen aan het eind der week een tegoed bij den melkhandelaar, dan zal hierop niet meer worden afgeleverd, zoodat deze bonnen hun waarde verliezen. Het publiek wordt er in hun eigen belang op gewezen dat het de hiervoor aangegeven richt lijnen nauwkeurig opvolgt Voorts zal tegen inlevering van de bonnen D 413 van het inlegvel door den Distri- butiedienst 12 noodrantsoenbonnen taptemelk worden uit gereikt. Drie van deze bonnen geven tesamen recht op het koopen van 500 gram taptemelkpoeder of 5 L. tapte melk. Deze bonnen zijn eveneens voor het tijdvak van 10 Dec. 1944 tm 6 Jan. 1945. Getracht zal worden aan het begin van de periode de geheele hoeveelheid melk poeder, waarop men recht heeft, ineens, tegen inlevering van alle taptemelkbonnen, af te leveren. Distributiedienst Wieringermeer, De P\v. \eider Tj. VAN l)ÈR HOEK R 11 OS rantsoenen Brood 237 4 rantsoenen Brood 288 2 rantsoenen Brood of Bloem R 12 3 rantsoenen brood of bloem of 250 gr. Kinder meel of voedingssuiker. R 13 125 gram boter 271 1 kg. aardappelen R 14 1 kg. aardappelen 228 iy4 rantsoen Vleesch 229 100 gram Kaas 231 1 rantsoen Vervangingsmiddelen C 413 v.h. inlegvel4 liter Taptemelk of 400 gr. taptemelkpoeder Op deze bonnen mag reeds vanaf Vrijdag 8 Dec. 1944 vanaf des middags 12 uur worden gekocht met uitzondering van Vleesch, Aardapp. Melk en Taptem. De bonnen R 13 moeten bij den winkelier worden ingeleverd vóór 14 Dec. 1944. Aflevering, voorzover niet direct mogelijk uit aan wezige voorraad bij den winkelier, zal zonder nader aankondiging plaats vinden, zodra de winkelier op de ingeleverde bonnen nieuwe voorraad heeft ontvangen. Alle bonnen, met uitzondering van die, welke vóór- ingeleverd moesten worden alsmede van melk en Tap temelk, mogen eerst bij aflevering der goederen aan den winkelier worden afgegeven. Ongeoorloofde vóór-inlevering kan tot misbruik ten nadeele van het publiek aanleiding geven. Voor melk en taptemelk worden, zooals reeds be kend. door het Distributiekantoor Alle dagen van 9.30 tot 12 uur, uitgezonderd Zaterdags Noodrantsoenbon nen verstrekt voor het tijdvak van 10 Dec. 1944 t/m 6 Jan. 1945 tegen inlevering von de bonnen E 413 en D 413. De hierboven aangewezen bonnen C 413 (van het inlegvelzijn eveneens bestemd voor het tijdvak van 10 Dec. 1944 t/m 6 Jan. 1945. Bij deelname aan de Centrale Keuken moeten aldaar de volgende bonnen worden ingeleverd 271 en R 14 voor Aardappelen. Voorts zijn nog geldig t/m 23 Dec. 1944. 227 voor 1 rantsoen eenheidstoiletzeep 226, R 29. C 402 (inlegvel) voor 1 rantsoen vervangende wasmiddelen of waspoeder. R 10 voor 45 gram Scheerzeep (t/m 6 Jan. 1944) BELANGRIJK Op iedere bon E 413, die op het Distributiekantoor wordt ingeleverd Tweede Distributiestamkaart over leggen zullen 12 Noodrantsoenbonnen melk en 2 rant soenbonnen toiletzeep worden uitgereikt op iedere bon D 413 (beide, E 413 en D 413 zijn van het inlegvel) zullen 12 Noodranfsoenbonnen taptemelk worden uit gereikt. Zie voor uitvoerige mededeeling de „Wierin- germeerbode" van 9 Dec. 1944. Er wordt uitdrukkelijk opgewezen dat de geldige bonnen ook gewone rantsoenbonnen voor boter en taptemelk alsmede Noodrantsoenbonnen voor melk, wel ke door den Distributiedienst worden uitgereikt, door den wiakelier, c.q. melkhandelaar moeten worden aangenomen tenzij van Distributiezijde anders zal worden geplubli- ceerd. Men lette dus vooral goed op alle publicaties hetzij, in de dagbladen, hetzij op de aanplakbiljetten!! zeep- Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wleringen. Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1