WySRlNGERR'i 14e Jaargang Zaterdag 20 Janu;-r 1945 No, 6 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERIMGERMEER, WIERINGEN EM OMSTREKEN. Mededeelingen Plaatselijke Distribufciedienst j Ver. voor Tr 0 BONNENLIJST E 01 (inlegvel) 10'/2 L Volle Melk Geldig tot 3 Febr D 01 61/» L Taptemelk idem c 01 2Vg L Taptemelk idem Ceka 4,1 100 NoordM. landras Beka Bruna Stroogele VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Ahonnementsprij, per i Middenmeer Brugstr, 23 Prijs per numn: al I 1.30 5 et. Voor het tijdvak van 21 t/ra 27 Januari 1945 zijn de volgen de bonnen van de noodkaart Derde serie aangewezen 303 en 304 4 rantsoenen brood A 350 2 rantsoenen Brood of Bloem B 350 3 rants. brood of bloem of 250 gr. Kindermeel of Voedingssuiker 300 1 Kg aardappelen 301 3 Kg. Suikerbieten 302 100 gram kaas (event. Jam of Stroop) Voor deelname aan de Centrale Keuke-n moet bon 300 voor Aardappelen worden ingeleverd Zie voor verder Distributienieuws de aanplakbiljetten. De leider var den Distributiekring Wieringermeer" A. KOOIMAN NA UITREIKING BONKAARTEN DERDE SERIE EN INLEGVELLEN Personen die nog niet in het bezit zijn van boven genoemde Kaarten, om welke reden dan ook, kunnen deze nog afhalen op Maandag as. van 9.30 tot '12 en van 1 tot 3 uur en op Dinsdag as. van 9.30 tot 12 u. Alle stamkaarten met de daarbij behoorende inleg vellen moeten worden overlegd benevens de bonnen 208 en R 09 van de tweede Noodkaart. Diegenen die niet in het bezit zijn van genoemde bescheiden en nog geen Bonkaart ontvingen, dit zijn die personen die in dezen kring tijdelijk „gestrand" zijn, dienen hun persoonsbewijs mede te brengen en over te leggen Zeep voor Kappers, Doktoren enz. Aanvragen voor Zeep voor bovengenoemde per sonen kunnen wederom op de gebruikelijke manier worden aangevraagd en direct in ontvangst worden genomen bij de plaatselijke Distributiekantoren. Rusthuis Noorderlicht vraagt om hulp. Het is algemeen bekend, hoe goed de verzorging is van hen, die in Noorder licht huisvesting hebben. Zelfs nu, hoe benard de omstandigheden ook zijn (en daarvan weten we in ieder gezin mede te praten,) heeft het den bewoners van Noor derIicht nog aan nietsontbro- ken, al kost het de leiding veel hoofdbrekens en moeite. Maar nu doet zich het ge val voor, dat de wasscherij- en zijn stopgezet en het waschgoed van een drietal weken ongewasschen weer is t-erug gekomen. Bij de wei nige hulp, die thans in het gebouw beschikbaar is; staat men voor een onmogelijke taak hier door ie komen. Als geen hulp komt opda gen. zal men noodgedwon gen eenige ouden van dagen moeten aanzeggen, dat zij bij familie onderkomen moeten vinden, hoe ongaarne men tot dit besluit za| overgaan. Echter, het kan voorkomen worden. Als er van de fa milies (en daar leggen we speciaal de nadruk opof ook andere dames bereid zijn mede te helpen de wasch te doen, of iets thuis te willen wasschen (waarvoor zeep poeder wordt verstrektdan zou het onheil voor de ou den van dagen kunnen wor den afgewend. Spoedige hulp is dubhele hulp. Gaarne wordt dan reeds heden Zaterdag of Zondag opgave aan Noorderlicht ver wacht, welke familieleden of andere dames hiertoe bereid zijn, opdat zoo spoedig mo gelijk, liefst Dinsdag al, met de wasch kan worden be gonnen. Wij twijfelen niet, of fami lieleden van de opgenome- nen in Noorderlicht zullen onmiddellijk aan het verzoek gehoor geven. Voor andere dames zou het een symbool van groote naasten liefde, zijn die we in dezen tijd zoo dringend noodig hebben. C. J, B. -sneer. Mededeeliog No, '0 Rassenproef Stambooueo m. 8C9. ^roefveldhouder J. Slikker, Westerterpweg F 86, Slootdorp Grondsoort iichte zavelVoorvrucht win tertarwe Bemesting 400 kg siakkenmeel en 200 kg kalizout 40, Stikstof werd niet gegeven Aanleg in duplo; Zaaidatum 19 Mei 1944. Alle rassen werden met een plantstok uitgezet op een afstand van 35 bij 34 cm. De Beka en Bruna waren het eerst boven den grond, terwijl de Ceka hierin het traagst was. De stroogele en het Noordhoil. landras stonden hier tusschen in. De verschillen waren echter gering. De regelmatigheid van stand en eerste ontwik keling was goed. De Bruna vertoonde de minste mis- plaatsen wat ook in de tabel van ieder object in is aangegeven. De Ceka vertoonde weinig blad, voor al in de eerste groeiperiode, terwijl Stroogele en Ceke iets bladrijker waren. Wat de ziekten betreft kan worden oggemerkt dat alleen de Ceka nogal door vetvlekkenziekte was aan getast. terwijl de overige rassen hiervan weinig of geen nadeel ondervonden. Ook was de Ceka door rolmo- zaïk aangetast en werd dit ook in Noordhoil. landras iets waargenomen. Beka, Bruna en Stroogele waren ook hiervan practisch vrij. Beka en Bruna waren het eerst plukrijp en werden tl September opgetrokken, terwijl de overige rassen op 14 September volgden.-Ze werden op 5 October binnengehaald en na eenigen tijd afgedorschen, De resultaten zijn in de tabel weergegeven, Objecten Mispl. in Opbr. Zaad in kg Stroo Relatief zaad 20.6 22,9 2,8 18.5 21,3 90 3.2 17.6 16.8 85 5 1,- 17.1 18.2 83 3.3 22.2 25,4 108 Beschouwing: Deze cijfers zijn de gemiddelden van de twee her halingen. Bij de relatieve berekening is de Caka op 100 gesteld, De hoogste opbrengst is gegeven door de Stroogele, een lange, groote. iets niervormige boon Ook de Ceka maakte dit jaar een goeden indruk, in tegenstelling met het vorige jaar toen deze op een tweetal proefvelden in den polder door Beka en Bru na met enkele °/0en werd overtroffen. Op de derde plaats kwam het Noordhoil. landras. Deze boon is vrij kort, goed gevuld doch iets variabel van form en grootte. Ook de bloemkleur kan verschillen van wit tot lichtpaars. De Beka bleef dit jaar ruim 14°/0 bene den Ceka. Is een stam uit het Noordhh. landras, meer uniform en heeft een witte bloem. Kwaliteit doorgaans zeer goed. De Bruna bezette dit jaar de laagste plaats terwijl de indruk in 1943 zeer gunstig was Verdere beproeving is derhalve noodig alvorens dit ras vol doende te kunnen becordeelen. De stroo-opbrengsten gedragen zich ongeveer als die van het zaad en spre ken verder voor zichzelf. E.O. Wegens storing in het net konden de radio oor logsberichten niet worden ontvangen. Red. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Com J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn, 3. Bosker, Wieringen Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. 23. Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1