WIBRINOKRMESKBODK 14e Jaargang Woensdag 24 Januar 45 No. 7 NIEUWSBLAD VOOR DE WiERINGERMEER, WERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. Eirmenlanelsch Nieuws. Gem. Wieringermeer. L V 25 Jan, a.s. van 9 tot 11 uur; Sectie B op Donderdag 25 Jan. a.s. van «13.30 tot 15.30 uur; Sectie C op Vrijdag 26 Jan. a.s. van 9 tot 11 uur,- Sectie D op Vrijdag 26' Jan. a.s. van 13.30 tot 15,30 uur Sectie E op Zaterdag 27 Jan. as. van 9 tot 11 uur. w -werf, 24 Jan. 1945 De Burgemeester van Wieringermeer, A. 3AAL. Gesaacesite Wiermgea. Stengels p, plant Knallen p. plaat Kaollen p. ste igel Gemeente Wielingen. Ergerlijke baldadigheid VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Sureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementeprijs per kwartaal 1 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. Beiangrijktie Nieuws B.N.0. 23 Januari 1 Iif Londen wordt gemeld dat Zuid E ngeland weer cnder 't vuur van het nieu we Duitsche wapen lag. Berlijn. Nog steeds woe den hevige gevechten bij de Karpaten en aan de Me mel. De strijd bereikt haar hoogtepunt Een verbitterde strijd heerscht in Hongarije om Boedapest. Uit New-York wordt ge meld dat de voedselvoor ziening in bevrijd Nederland nog steeds niet bevredigend is. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld dat de prijzen der meeste artikelen daar met 250% gestegen zijn Sjanghai. De gevechtsacti- viteit in Zuid-China is her leefd. De Japanners maakten vorderingen. Milaan De Burgemeester van Milaan is door den Duce tot Minister van Arbeid benoemd. vVashington. Alle mannen van 5 8 tot 45 jaar moeten zich aanmelden voor de wapen industrie Stockholm. Voor het gebouw van het BritscHe gezantschap Is een bom ontploft Parijs. De Fransche levens middelen positie baart groo- te bezorgdheid. In slagerij .van der G. jVer. voer bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. Beverwijk viel de 21-jarige^ Mededeeling No, 231 te W. bij het - Clandestien gebruik van electrische stroom kan zelfs met dc dood worden gestraft. - Gewaarschuwd wordt tegen 't gebruik van gemalen spinaziezaad als grondstof voorvoedingsmiddelen (gevaar oor darmstoringen.) Streng gestraft wordt het voeren van het Roode Kruis-teeken, wanneer men daartoe niet gerechtigd is, - Te Delft kan alleen nog brood worden gekocht in de centrale keuken. Centrale Keuken Zaan dam heeft nu 32000 afne mers. Op de 2 stampotdagen per week verwerkt ze telkens 30 ton aardappelen. Te Haarlem werden vele postpaketten gestolen uit een PTT-lokaal aan de Baljuwstraat stoeien in eepj worstpen. Deze wondde hem zoo in de buik, dat hij aan de gevolgen is overleden. 1/00 zakken anthraciet wer den geroofd uit een opslag plaats aan de Westergracht te Haarlem, Verslag permanente kalihoeveelheidsproef. Wm. 612. De Burgemeester van Wié ringermeer maakt bekend, dat de gelegenheid is openge steld voor het vragen van een vrijstellingsbewijs voor arbeids inzet voor personen werkzaam in de landbouw en in ver- zorgingsbedwjven, geboren in de jaren 1905 tot en met 1928 De aanvrage dient fonder overlegging van de persoons bewijzen te geschieden door den vverkgever ten Raadhuize en wel voor degenen, die wonen in Sectie A op Donderdag Zaterdag as. wordt bekend gemaakt op we'ke dagen de niet in hierboven vermelde secties woonachtigen voor het aanvragen' van vrijstellingen kunnen verschijnen. ProefveldhouderJac. Doornbos, Schagerweg B 97, Middenmeer. Voorvrveht, grondsoort, aanleg enz. als bij Wm. 6:1 vermeid. Bemesting naar 300 kg k.s, en slechte groenbemesting en 150 kg super-20 per ha. Kali werd gegeven in de vorm van patentkali naar 0-200 400 - 600 kg ,per ha. Gewas Eigenheimer, maat 35-45 mm., op een afstand van 30 - 60 cm, Pootdatum 14 April. Gedurende de geheele groeiperiode konden geen ver schillen worden waargenomen. Bij de oogsQop 21 Juli werden van enkele herhalingen 10 stoelen gerooid, ge teld, gesorteerd en gewogen. Kantoor Gemeente-ontvanger Da Burgemeester van Wie- ringen maakt bekend, dat tot nadere aankondiging door den Gemeente-ontvanger kantoor zal worden gehouden ter se cretarie van de gemeente en wel op Maandag en Woensdag van 9-12 en 14 -16 uur Deze regeling gaat in op Maandag 23 Januari 1945. De burgemeester voorn., VAN DÏEMEN. De Secretaris, VAN DUIN. Objecten Sorteering in mm. Totaal 28 28*35 35-45 45 Onbemest 1 11,- 200 pk IQ.3 400 pk 10.8 600 pk 13.3 44.- 39,5 49 5 63.8 82.- 94.5 71.5 82.5 23.5 21.8 12,8 26,- 160.5 166.1 144.6 186.1 Oogstanaiyse Objecten Onbemest 200 pk 400 pk 600-pk 7.1 7.8 6.6 8.2 9,- 9.2 9.8 10.7 1.26 1.18 1.48 1.30 Bij de analyse bleek dat het aantal knollen per plant toenam naarmate meer kali werd gegeven. Daar ech ter het totaalgewicht bij 400 kg pk het laagst was en het aantal knollen grooter dan bij 0 en 200 kg pk moet het percentage knollen boven 45 mm dus gerin ger zijn geweest, wat ook in de sorteering duidelijk naaiyvoren komt. Het aantal stengels was ook bij 400 pk het hoogst, waardoor bij dit object het aantal knollen per stengel iets grooter is geweest- E.O. Van de Ned. Herv. Kerkte Hippolytushoef bleken 19-tal- len glas in lood ruitjes met sneeuwballen kapot gegooid te zijn. Dit moet door de jeugd vanaf het Ke kplein en de Smid- steeg zijn geschied. Qók is het Zondag voorgekomen, dat meisjes met keihard gemaakte sneeuwballen in liet gezicht werden gegooid, zoodat de oogleden gehe i waren opge zet en zij zich jijend .-ar pijn naar huis moesten Lege ven, Laten de OücVrj,hun kv- deren op zulk eer ernstige baldadigheid een Linke ie- rechtwijzing geven voordat er ongelukken gebeuren. - Een Clipper-vliegtuig, op weg naar de Belgische Con- go, is bij Port of Spain neer gestort. Van de 29 inzittenden worden er 14 vermist, 8, wer den gedood. Koning Peter protesteerde bij Churchill en Roosevelt te gen het feit, dat de commu nistische partii in J.-Slavie alleen wettig karakter krijgt. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Oom. J Boeker, Wieringen. Ui'r2-t en 12sJriajr n. J, Boste:, Wieringen. Bureaus: i jC> tushoef Telef. 18. j •v Addemaoae. Telef. 2S. Verantwoordelijk voor de advertenties Gom. J. Bosker, Wieringen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1