14e Jaargang Zaterdag 27 Janus 945 No. 8 NIEUWSBLAD VOORDE' WIERIKGERMEER, WÏERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. Durf te leven i Kwel n niet Met teveel gedachten. Be Geneetet. l^dedeeiingen Pkatselyke Distributiedienst Laatste uitreiking Noodkaarten 3e serie met inlegvellen. Kerkdiensten W.-meer= God, tooi 'Gij ,0228 zwakke schuit met "wimpels ui vertrouwen en hijsch het zeil en sÉi' MtfiÈB los en hond het roer, dan varen wij iet volle zeilen de haven. uit.„ Starings Landbouw Almanak Kerkdiensten Wieringen De Enkhtsizer Almanak Gemeente Wieringen. R.K. KERKNIEUWS. ~TTi nma e®asa, VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Sureaux Hippolyfcushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 et. Radio berichten B.N 0. 26 Jan. Ten zuiden van Krakau werd een geheele Sovjet divüsie vernietigd. Bij Posen werden de aan vallen der Russen door de Duitsche troepen belemmerd Aan den westelijken oe ver van de Oder werden de Sovjettroepenin het pauw gedreven, terwijl ze noord westelijk van de stad ngar het oosten werden terug geslagen. In Oost Pruisen wierpen de Sovjets 155 divisies in fanterie en 8 pantserdivisies in den strijd. De Duitschers ontruimden Litbstad ten oosten van Koningsbergen. De Silezische bevolking is vastberaden. Onder het ka nongebulder wordt in de fabrieken waar nog gewerkt- kan worden, gewerkt. Breslau zelf is tot vesting verklaard en zal tot het ui" terste worden verdedigd. Westelijk front t Ten Zuidoosten van Roer mond wisten de Duitsche troepen aan de herhaalde aanvallen tegenstand te bie den. In den Noordel. Blaas gingen een sterke Duitsche troepenmachtover een breed front tot den aanval over Ten Zuiden van Straats burg werden de aanvallen door de Amerikanen voort gezet. In den boven-Elzas deden de Fransen vergeefsche aan vallen. tonden. Uit Londen wordt geméld dat de oorlogaan Gro@t Brittanië lederen dag 14 millioen ,2.50,000. pgnd sterling kost. -nuf! sjtastaJeissijPsA Londen. Naar R^ttfer ©eild t is de -Sovjets„a<r.baïsvdeurin Mexico -bij eer,, vliegopgeluk boven M'exico-city- om het leven gekomen. Ottowa. De Cjanadeesche minister van devensie heeft verklaard, dat cp het Noor delijk deel van den Atlanti- sc hen-Oceaan de Dpitsceh duikbooten .zoo druk.in actie zijn, als in vde Wanden niet het? gevalis geweest, Dag aan dag worden schepen 'tot zin ken'-gebracht Berlijn. In zijn wekelijks artikel in J)as Reich onder het opschrift „Onuitgesproken perspectieven' behandelt Dr. Gobbels de toestand van het oogenblik en de gevaren, die net bolsjewisme met zich medé' zouden brengen voor Europa en de geheele beschaafde wereld, als Duitschland geen dam opwierp Maar het bloed Uit hét Oöscen zal gewoken worcfen, ook al binden de vijanden in het Westen ons de handen, Onze vaders, zonen, broe ders sterven voor het Duit sche rijk, dat juist thans in den nood het middelpunt var het bolwerk van Europa vormt Doch hier komt de redding, zoo groot en heerlijk, ais thans dé wonden smartelijk zijn, die ons thans worden toegebracht. BONNENLIJST Veor het tijdvak van Jan. 28 t/m 3 Febr. 1945 zijn de volgen de bonnen van de noodkaart Derde serie aangewezen 306 en 307 4 rantsoenen brood A 351 2 rantsoenen brood of bloem B 351 3 rantsoenen brood of bloem of 250 gram kindermeel of voed. suiker 305 X 1 Kg, aardappelen De met (X) gemerkte nummers zijn „voor'-inleve- ringsbonnen Zie voor verder distributiedienst de Aanplakbiljetten. Voor deelname aan de Centrale Keuken moet bon 305 voor Aardappelen worden ingeleverd. Diegenen d nog geen Noodkaart ontvingen doordat geen inlegvellen G. D. 501 voorradig waren, kunnen deze thans afhalen bij de plaatselijke Distributiedienst. Mede gebracht dient te 'worden de bon 2Ó-: of R 09 van de 2e Noodkaart en de 2e Distributiestamkaart met het bij- bijhoorende inlegvel. De leider van den Distributiekring „Wieringermeer" A. KOOIMAN NIEUWS IN 'T KORT. - Zaandam is, op enkele schriele boompjes na, geheel boomloos geworden. - Op een dag deden in Den Haag 35 personen aan gifte van vermissing van hun persoonsbewijs. - Dertig personen deden in de Kinkerstraat te Haar lem een aanval op een bak kerskar, waaruit zij 44 broo- den wegnamen. - Om plunderen te ver hoeden worden levensmidde lentransporten jiu door poli tieagenten bewaakt. 1-944 was voor Amster dam'eert" jaar zonder vonde lingen. Zondag 28 Januari- NED. HERV. KERK: Slöotd. 10 u. ds Meijer Drees Slootd. 2.30 cd v. Woerden Mmeer 10 u Ds Germans Mmeer 2.30 ds Meijer Drees Wwerf 10 uur. cd v Offeren Vwerf 2.30 cd v. Wezep Wij ontvingen bericht, dat de wegens stagnatie in de druk kerij VOORLOOPIG NIET Zondag 28 Januari NED.HERV. KERK: l Den Oever h. elf dhr vd Berg Wland h. drie dhr. H hoef 12.30 Zondagschool. 4 DOOPSGEZ. GEM. 11.-hoef 10.30 uur Ete. Lugt. EVANGELISATIE H-hoef 10 uur de h(eer -Deen Den Oever nm. 3 uur de hr. O. Deen. GEREF. KERK HHoef 10 uür d-s Sche-nkeveld Hhoef 2:30 Leesdienst. Den Oever 10 uur Leesd enst. Den 'Oever 3 u. dsSchenkev kan verschijnen. zal binnen eenige weken ver krijgbaar zijn. Bösker's Boekwinkels H.hoef - Mmeer. POLITIE. Gevonden een portemonnaïe inh, geld en 'een paar bonnen Verloren een portemonnaie jnh. f 10 en een fondskaart. Inl. Gem,bode H.-hoef. WÏERINGEN. Zondag Septriagesina 7.30 Vroegmis 0.30 Hoog mis Na de Hoogmis Bibli otheek. 11.30 Jongens con gregatie 2,30 Lof. Dinsdag 7,45 H.Mis behouden thuis- komst Donderdag 7,45H.Mis voor de vrede. Donderdag avond 5-6 gelegenheid om te biechten bij den Pater. Vrijdag Vrouwendag. Feest v. OL Vrouw Lichtmis. Tevens eerste Vrijdag van de maand. 7 eerste H. Mis direct daarna Kaarsenwij- ding en Gez, H Mis Za terdag Eerste Zaterdag v d maand van O L Vrouw van Fatima, Die dag feest van Blasius, patroon tegen keel ziekten. Vóór en na de H, Mis wordt de Blasius zegen gegeven ook na het Ro zenhoedje. Van 5 - 6,30 ge legenheid om te biechten. Iédere middag om 2,30 Rozenhoedje voor de vrede. Wegens afwezigheid redac Irice, verantwoordelijk voor den gehselen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever ea Drukker Corn. J. Bosker, Wielingen. Bureaus: Hippolytushoef Telef, 19. Middenmeer. Telef. 22. Verantwoordelij k voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1