WIERiNGERMEERlODE 14c jaargang Woensdag 31 Januari 1945 No. 9 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. Door eesdraclt warden kleine dingen groot, maar door tweedricït worden groote dingen klein. Bwienlandsch Nieuws. Buitenlandsch Nieuws. Tonen van Pisa zwaar getroffen i Iet Amerikaansche tijd schrift Time deelt mede, dat een Sovjetmissie per vliegtuig in Albanië is aangekomen om politieke onderhandelingen te voeren Dei leider van het kabinet in Tirarfïi Hoxha heelt een verklaring afgelegd, waar in hij mededeelt, dat Albanië zeer nauwe betrekkingen met Tito wenscht te onderhouden dat Albanië zich in het grens conflict met Griekenland ge wapenderhand zal verzetten. Roemenië moet troepen leveren INBREKER, Een schijenwinkelier, dre boven zijn zaak aan de Groo te Houtstraat te Haarlem woont, hoorde des nachts omstreeks' 1 uur gestommel in de winkel. I li] ging terstond naar beneden en ontdekte een man, die- met een lan taarn op zoek naar iets van zijn gading was. De v/inkelier greep.den inbreker beet, doch deze wist zich los te rukken en door een raam boven de winkeldeur, waardoor hij blijk baar ook binnen gekomen was, te verdwijnen In zijn haast om te ontsnappen viel hij tegen een etalageruit wel ke vernield werd Ook ver loor hij zijn hoed Uit de win kel wordt niets vermist Het Noorden organiseert hulp aan 't Westen Gem. Wieringermeer. Gemeente Wieringen. Mededeeiingen Plaatselijke Distributiedienst Wegens bijzondere omstan digheden zijn wij genoodzaakt onze tarieven te herzien en a>fe volgt samen te stellen Scheren 20 cent Knippen 50 cent Kinderen tot 14 jr. knippen 35 ct. VEHSGHUNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeet Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. Slag aan het Oostelijk front Radio B N.0 30 Jan. In Oost-Pruisen hebben de Duicschers de omtrek- 1 ende beweging der Russen verhinderd. Liebstadf. is weer in Duit sche handen en verbinding niet het garnizoen van El- bing is tot stand gebracht. In het Noorden der Pro vincie werd de Sowjetdruk stérker. De Duitsche linies ten Zui denvan Koningsbergen wer den teruggenomen, in het Noorden werd verder op rekken der Sovjets ver hinderd. De kleine stad Kreuz werd -door de Duitschers opge geven. In Posen hebben hevige huisgevechten plaats. Sowjet-aanvallen ten Zui den van Gleiwitz en Krakau mislukten. Aanvallen bij Stenau werden door de Duitschers afgeslagen. Radioberichten B.N.0. 30 Jan. Tokio Japansche duikbooten hebben aan de Westkust van de Vereen Staten een groot aatal tankschepen en 3 transportvaartuigen den grond geboord. in Berlijn. Het Intern. Inform Burean meldt, dat het Duitsche Winteroffensief tus schen Maas en Moezel de beoogde doelen heeft be reikt. Het heeft een coördinatie van den jrooten aanval aan het Oostelijk en Westelijk front verhinderd en de plan nen van'generaal Eisenhouwer, die een machtigen aanval op het Rijnland en het Westfaai- sche industriegebied op het oog had, verijdeld, Het bureau meldt voorts, dat de Amerikanen sedert 16 December tusschen Maas en Moezei meer dan 100,000 dooden en gewonden en meer dan 26000 gevangenen heb ben verloren. Ondermeer werden 1742 tanks en stukken geschut vernietigd. Uit de toenemende bedrij vigheid in verschillende sec. toren wordt opgemaakt, dat ook aan -het Westelijk front binnen afzienbaren tijd het begin van een nieuwen mas- sajen stormloop verwacht kan worden ld Nationaal Monument b opgeblazen Berlijn Interinf. Nadat de j kisten met het stoffelijk over- schót van generaal-veldm aar- schalk Von Hindenburg en zijn vrouw en de vaandels van de Oost- en West Prui sische regimenten bijtijds in veiligheid gebracht waren, werd het nationale monument bij Tannenburg opgeblazen. Guaefmala breekt met Spanje Lissabon, Jan - Uit Gua temala wordt gemeld, aldus Radio Londen, dat de regee ring de betrekkingen met de regeering van Franco heeft erbroken onder het motief, dat de „manouvres van de Fa- ianz een bedreiging vormen voor de veiligheid van het Amerikaansche continent Milaan 24 Jan - De cor respondent te Rome van de New York Times meldt dat de stad Pisa zwaar geleden heeft door de geallieerde bomaanvallen. De scheve toren van Pisa heeft zwa re granaattreffers, Sovjetmissie naar Albanië Wanneer dit achter den rug is, kan Albanië deelnemen aan de door Tito bepleite Balkanconferentie Genève Uit een lager huisverklaring van Eden, die heden werd afgelegd, blijkt, dat men van Roeme nië zal verlangen nog meer troepen ter beschikking te stellen. WINKELIER BETRAPT Groningen 24 Jan Om de individuele hulp van de Noordelingen in organisa torische banen te leiden een noodzaak, die ontstaan is uit de eneeonomische handelingen van velen zijn in Groningen en Fries land twee commissies ge vormd, die in nauw contact met elkaar thans leiding ge ven aan het inzamelen, sor teren en verzenden naar het Westen. Met toestemming van de Duitsche autoriteiten zijn deze commissies reeds eeni- ge tijd aan het werk om hulp te verleenen aan de ziekenhuizen, sênatoria en gestichten, Voorts wordt gezorgd voor extra-voedsel voor kinderen, voor hulp voor diverse groepen van noodlijdenden personen én hulp aan centrale keukens. Het is natuurlijk niet doen lijk op deze wijze van het Noorden uit de hele bevol king van Holland en Ut recht te fourageren Middenmeer. De dames N, Pouwer en bj. Lautenbach zijn heden geslaagd voor het di ploma costuumnaaien. Zij ont vingen hun opleiding in het atelier A. Reimeling. Dat wordt al te erg. Bij sommige woningen bui ten Hippolijtushoef worden zelfs de tuinpoortjes 'snachts weggestolen, die natuurlijk in de kachel verdwijnen. Rijwieldieven actief. In een week tijd eerden in Zaandam niet minder dan 26 fietsen gestolen hiermede is het aantal in Januari tot 51 gestegen. Op de Bonnenlijst van Zaterdag j.i. moet de volgende rectificatie worden aangebracht. De bonnen 306, 307 A 351 en B 351 zijn inplaats van 2- Januari t/m 3 Febr. geldig tot 10 Februari 1945 Dit houdt dus in dat het broodrantsoen van 1000 gram op 500 gram is gesteld. Men diene hier ernstig rekening mede te houden. De leider van den Distributiekring A. KOOIMAN Wieringermeer' Abonnementen f 1,50 en f2,00 per maand. De Kappers van Wieringen Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukke»! Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. 38- Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1