WIERINGERMEERBODE DE OORLOG. 14e Jaargang Woensdag 7 Februari 1945 No. 10 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGEEMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Aoonnementsprijs per kwartaal I 1.3C Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. Westelijk front. Gemeente Wieringen. VAN DUIN. POLITIE. Wegens afwezigheid reaac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen, Bureaux Hippolytushoef TeleT. 19. Middenmeer. Telef. 83 Verantwoordelijk voor de advertenties Oorn. J. Bosker. Wieringen. Bistributiekring „Wiermgermeer." Ver. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. Mededeeling No, 234 160 180 200 220 88 87 84 82 6% 6 24 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Radioberichten DNB 6 Febr, 45 Berlijn. De militaire woord voerder heeft verklaard/ dat de Sowjetdruk bij Pyritz bij zonder hevig is. Hoewel de Sowjets geen terrein wonnen, moet toch aangenomen worden, dat zij verstrekkende bedoelingen heb ben. Voorts zeide de woord voerder, dat de Sowjets er naar streven zooveel mogelijk bruggenhoofden over de Oder te vormen. Bijzonder groote troepen concentraties vinden plaats in het gebied Kustrin-Frankfort. Na hun aanvallen op het Si- lezische industriegebied heb ben de Sowjets het zwaarte punt \an hun operaties ver plaatst naar de Midden- en Benedenloop van de Oder. In hun bewegingen werden zij aanzienlijk vertraagd door de vernietigende uitwerking der massaleDuitsche luchtaanvallen. Hoewel de Sowjets nog niet gereed zijn voor de groote be slissende slag zetten zij hun aanvalsactie ten noorden van Frankfort voort om Kustrin, welks garnizoen heldhaftig stand houdt' Tusschen de Warthe en Stettin hebben de Sowjets aan zienlijke versterkingen aange voerd en hun acties gefor ceerd in westelijke en noor delijke richting. D.N.B. Zwakke Sovjetafdee- lingen richten hun actie ten Noorden van Frankfort naar het Noorden en het Westen- Op de Westelijke oever van de Oder hebben de Russen een bruggenhoofd weten te vormen. De Sovjetdruk in de rich ting Stettin wordt zwaarder; bij Pyritz is de druk bijzonder hevig. Ten Noorden van Brom berg hebben de Russen ter rein moeten prijsgeven en zijn tot de verdediging gedwon gen. Na de verflauwde gevech ten in Belgisch Luxemburg hebben de geallieerden alle beschikbare reserves bijeenge bracht in het gebied van Aken. Eisenhouwer heeft het klaar blijkelijke voornemen hier de beslissende doorbraak te far ceeren, nu alle pogingen om het Maasfront op te rollen zijn mislukt. De geallieerde doorbraak pogingen zijn blijkbaar gericht op Keulen en Dusseldorf. D.N B. In de Vogezen heb ben de Amerikanen vanuit Col- mar 5 km en bij Mulhausen 4 km terreinwinst gemaakt. New-Vork. Volgens de New-York Daily Express zal Stalin op de conferentie van Drie mededeeling doen van zijn huwelijk met Rosa Caga- rowitsj, de zuster van de vice- president van den Raad van Volkscommissarissen. Ledigen Faecaliënemmers De Burgemeester van Wieringen vestigt er «Ie aandacht op, dat het ledi gen van faecaliënemmers te Hippolytushoef alleen geschiedt op Vrijdag, tusschen 8 en 10 uur en mits de emmers aan de kant van de straat zijn neergezet Er wordt op gewezen, dat dit ledigen niet vanwe- de gemeente geschiedt, iat de vuilophaler daar- geenszins verplicht is. Wieringen, 6 Febr 1945. De burgemeester voorn., VAN DIEMEN. De Secretaris, Verloren een paar zwarte kindersokjes Gevonden een jaeger kin derwantje. Politie Middenmeer In den Haag neemt men proeven met de verwer king van Suikerbieten in brood; lukt het, dan wordt het broodrantsoen anderhalf maal zoo groot Bon 321 is geldig van 18 Febr. t. e. m. 3 Maart en geeft recht op het koopen van 100 gram kaas Deze bon moet vóór 8 Febr. 1945 bij den winkelier worden ingeleverd. Indien voorraad aanwezig is, kan de winkelier direct tot aflevering overgaan. De leider van den Distributiekring „Wieringermeer", A. KOOIMAN Verslag cultuurproef met Concurrent. W.m. 808 - B. ProefveldhouderIr. S. Smedinghoeve, Ulkeweg A 20, Slootdorp. Grondsoort voorvrucht, bemesting enz. als bij Wm. 808-A omschreven. Er werd op vier tijdstippen gezaaid, t,w.24 Maart - '11 April - 21 April en 2 Mei. De proef werd genomen met Concurrent en van 80 t/m 220 kg zaaizaad gebruikt, telkens op klimmend met 20 kg. Na opkomst waren direct al de verschillende objecten te herkennen. Enkele waarnemingen, alsmede de opbrengsten per zaaitijd, zijn in de tabel verwerkt: Objecten Waarnemingen Lengte Ste- vigh. Opbr. in kg. ongerep vl. 40 m 2 Roest 24/3 j n/4 21/4 2/5 Gem. Relatief Concurrent 80 100 120 140 807* 80% 79 77 Gemiddeld 8% 7,/2 7 7* 774 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 34 33.5 34 33.5 34 34 33.5 32 32 32 35 34 33 35 36 31.5 34.5 35.5 33.5 36 32.5 32.5 35 23,5 25 27 29 27 26,5 26.5 30.2 31,4 32 33.1 31,9 31.6 32 32.7 95 98 100,5 103 100 99 100.5 102.5 33,8 33.6 33.9 26.1 Wat de veldwaarnemingen betreft valt allereerst op te merken dat bij de min ste hoeveelheid zaaizaad de grootste lengte is bereikt en dit afneemt naar mate meer zaaizaad wordt gebruikt. De stevigheid vertoonde dezelfde lijn, van grof stevig tot een fijn slap gewas. De roestaantasting was voor alle objecten gelijk. Uit de opbrengstcijfers valt af te lezen dat het aantal kg ongerepeld vlas stijgt naarmate meer zaad was verzaaid. totdat bij 140 kg een maximum is bereikt en behoudens kleine schommelingen vrijwel constant blijft. Of dit echter met de kwa liteit van het vlas ook het geval is moet worden afgewacht tot de analysen hier omtrent in ons bezit zijn. Wat de invloed van de zaaitijden betreft kan hetzelfde worden opgemerkt als reeds bij Wm 808-A is vermeld. De eerste drie zaaitijden zijn practisch gelijk, alleen de laatste zaai in Mei heeft beduidend lager opge bracht, terwijl tevens de kwaliteit hiervan te wenschen zal overlaten. Ook van deze proef zijn monsters voor zaadopbr. en kwaliteitsbepaling opgezonden. E.O,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1