WIERINGERMEEABODE No. 12 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. 'Mededeelhgen Plaatselijke Distrikutiedieiist 14e Jaargang Zaterdag 10 Februari 1945 ïiSKSCHXJNT WOENSDAGS EN ZATAKDAGS. Bureaus Hippoiytushoef Haafdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs j^r nummer5ct. Binneniandsch Nieuws. Kerkdiensten W.-meer. Wegens afwezigheid rodac trice, verantwoordelijk voo» den geheelen inhoud Oorn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Com. J. Bosker. Wleringen. Ver. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. Mededeeling No 235 üadio D.N.B, 9 Febr. 1945 Londifl. Naar radio Londen meldt, heelt minister .presi dent Gerbrandy het ontslag van het kabinet aan H.M. de Koningin aangeboden. Deze heeft de ontslag aanvrage in overweging ge nomen en minister Gerbran dy belast met de reconst. van het Kabinet Zij gaf den minister in overweging met de samen, stelling van het nieuwe kabinet rekening te houden met vertegenwoordiging uit het bevrijde deel des lands, ook met het oog op de be vrijding van het Noorden. Tokio. Een klein deel van de Amerikaansche lar.dings troepen op het eiland Luzon is er in geslaagd het zuiae lijk deel van Manilla binnen te dringen. "Westelijk - front De opmarsch .voorberei dingen der Anglo Amerikanen in het oude penetratiegebied Venlo tot bet front aan de Roer gaan nadrukkelijk voort Zoowel Britsche als Ame rikaansche troepen concen traties hebben plaats. 't Zwaartepunt van het nieuwe offensief komt te liggen in 't zelfde gebied, dat al drie groote offensieven heeft beleefd. Parallel met de opmars der Amerikaansche legers komen versterkingen en re serves van het tweede En- gelsche leger in de naburige sectoren in het mondingsge bied van de Roer alsmede aan het Maasfront tusschen' Roermond en Nijmegen aan Aangenomen kan worden, dat de operaties der Engel- schen en Amerikanen op el kaar afgesteld zijn. Zwaar artillerievuur opdeDuitsche stellingen in het Reichswald, tenzuidoosten van Nijmegen op de Roersector, bij Heins berg alsmede aan het front tusschen Jülich en Düren, waar de Amerikanen hun bewe gingen door nevelgranaten proberen te camoufleren, kan beschouwd worden als het begin van de grote strijd Berlijn. De Berlijnsche pers bevat gedocumenteerde ver halen over gruweldaden van de bolsjewieken in het ver overde Duitsche gebied. Oostelijk front j bevoegde zijde uitdrukkelijk; Toen eenige z.g. re in de berichten Spreekt --V'^cntigd zijn, mogen stroom j chercheurs een oVerVal wilden van weinig verandering aanseoruiken. j plegen op een boerderij te het front De Russen hebben iec':er optreden, dat ede Beverwijk, liet de boer opeens aan de beneden loop van de Oder hun tactiek gewij zigd en het zwaartepunt ver legd ter weerszijden van Frankfort. Ter weerszijden van het stadje Fürstenberg wisten de Russen terrein te winnen. Ten zuiden van Stettin moesten zij een - nederlaag incasseeren. Pyritz zelfwerd van vij anden gezuiverd Om de plaats Elbing wordt zwaar gestreden. Zware straf op ongeoorloofd onttrekken van stroom Van bevoegde zijde wordt erop gewezen,, dat'het onge ocrioofde onttrekken vaneiec trische stroom aan afgesloten leidingen op grond van de beschikking van den Rijksconr-- missaris over de. uitzonderngs toestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bu reaus, inrichtingen, bedrijven en personen, die daartoe van voorziening in geva-r brengt, wordt op grond van het de creet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederland- sche gebied betreffende de uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met de dood ge straft, Poging en deelneming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide feit' Dat was fe veel Een Haarlemsche brandstof- fenhandelaar had in zijn tuin aan de Pijlslaan een aardig reclame-object.. Daar lag ge deeltelijk begraven, een stuk steenkool van 350 kg en trok veler aandacht. Van het stand punt van stadgenooten, die niet meer de beschikking had den over brandstof bezien, was het brok ,,een steen des aanstoots" geworden. Dat is voor onbekenden aanleiding geweest het brok te stelen. de op zijn hoeve aange brachte bel luiden. Het resul taat was dat omwonenden kwamen toeloopen en de schavuiten er als de drommel met hun auto van doorgingen Zondag 11 Februari. NED. HERV. KERK: Slootd. 10 u Ds Meijer Drees Slootd. 2.30 cd v Offeren Mmeer 10 uur Ds Germans Mmreer 2.30 Ds Meijer Drees Wwerf 10 u cd. v. Woerden Wwerf 2,30 cd v. Wezep Voor het tijdvak van 11 t/m 17 Febr. 1945 zijn de volgende bonnen van de noodkaarf Derde serie aangewezen 318 - 319 eik 400 gram brood per bon 8 352 250 gram Kindermeel 315 1 Kg aardappelen 320 3 Kg suikerbieten 320, 315» B 352 inleveren bij den winkelier voor 15 Febr - Verslag rassen - zaaitijdenproef vlas. Wm. 808-A. Proefveldhouder: Ir, S. Smedinghoeve, Ulkeweg A 20, Slootdorp. Grondsoort: zavel. Voorvrucht: wintertarwe. Als P-bemesting werd in het najaar 500 kg slakkenmeel gegeven en op 1 April 125 kg kas toegediend. Er werden 9 rassen op vier verschillende tijdstippen- t.w. 24 Maart "11 April-21 April en 2 Mei rriÉjt de machine uitgezaaid op een rijenafstand van 8.5 cm. Van Hollandia werd 170 kg, Percello en Fortex 180 kg en van de overige rassen 160 kg zaaizaad gebruikt. De Liral Crown stond het vroegst in bloei, jjierop volgde Stormont Gossamar, verder in volgorde Hollandia, Liral Prince en Percello, terwijl er tus schen Rembrandt Formosa, Fortex en Concurrent weinig verschil bestond. En kele waarnemingen zijn in tabelvorm verwerkt. Het betreft dan steeds de ge middelden van de vier zaaitijden. Tevens is de opbrengst van iedere zaaitijd- vermeld. Waarnemingen Oobr. inka. onaerep vl. 40 m 2 Relatief Objecten Lengte Ste- 1 vigh. Roest 24/3 Tl/4 21/4 2/5 Gem. Concurrent 807* 7 7 33.5 34 36.- 24,- 31.9 10© Liral Crown 86 77* 87* 31 35 34.5 27 31,9 100. Liral Prince 86 57* 8 31 33.5 32 26.5 30.75 96 Rembrandt 83 7 7 33 5 35,5 33.5 22. 31.1 98 Percello 90 8 9 34.5 38.- 38,- 28.- 34,6 109 Formosa 101 9 8% 33.5 35.5 36-, 27.- 33.- 101 Hollandia 84 7 9 34 35.5 37 30 34,1 107 Fortex 88 8 9 35 37.5 38.5 3®,8 35,4 111 St. Gossamer 91 6 8 33,5 32 29 25.25 29.9 94 Gemiddeld - - 33,3 35.2 34.9 26.7 - Wordt vervolgd. E. O.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1