14c; Jaargang Woensdag 1$ Februari 1945 No» 13 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer6 ct. DE OORLOG. WestfronL Oostelijk front. Mededelingen Plaatselijke Disiribirtk dienst Gemeente Wieringen. POLITIE, Jnl. Gem.-bode H.-hoef. Ver. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. Wegens afwezigheid redac fcrice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Oorn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen, Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeet. Telef. 18. Radioberichten DNB 13 Febr. LONDEN. Churchill, Roo- sevelt en Sta li n hebben Maan dagavond een gemeenschap pelijke verklaring gepubliceerd waaruit blijkt, dat zij een 8-daagsche conferentie heb ben gehouden in de. stad Jalta op de Krim. Het tijdstip, de omvang en de coördineering van het mi- litairistiseh optreden tegen Duitschland, aldus de verkla ring, zijn besproken en goed gekeurd, Wij zijn het, aldus vervolgt het communuque, eens geworden over de on voorwaardelijke capitulatiebe palingen, die wij Duitschland zullen opleggen, als de Duit- sche tegenstand volledig ineen gestort zal zijn- Deze voorwaarden zullen pas bekend gemaakt worden, als de definitieve nederlaag van Duitschland voltooid is. De troepen der Drie mo gendheden zullen, aldus de verklaring, elk een zone van Duitschland bezetten, en er zal een centrale controle commissie worden ingesteld, bestaande uit de 3 opperbe velhebbers met zetel te Berlijn. Als Frankrijk dat wenscht, zal het een zone kunnen be" zetten, 4e lid der controle commissie kunnen worden. Het ligt in het voornemen, zoo vervolgt de verklaring, het Duitsche militairisme en het Nazidom te vernietigen, alle Duitsche weermachtsonderdee- len te ontwapenen en te ont binden en voor alle tijden den Duitschen generalen staf te breken. Alle Duitsche oor logsmateriaal moet worden vernield, de geheele Duitsche industrie voor militaire produc tie vernietigd of onder con trole geplaatst. Er zullen herstelprestaties geëischt worden. Stalin, Churchill en Roosevelt willen ontbinding van de Nationaal Socialistische partij en verwij dering van elke Nationaal Socialistische invloed op de openbare ambten en hetcul- cureele en economische leven van Duitschland. Men heeftovereenstemming bereikt omtrent het in het leven roepen van een na oorlogs Polen en een "zoo spoedig mogelijk herstel van de Zuid Slavische staat. Tusschen Maas en Neder- Rijn stuiten de Canadeesche doorbraakpogingen af op de Duitsche verdediging. De Brit- sche luchtmacht is door het slechte weer niet in staat de troepen te steunen. Ten Noor den van Cleef kwamen de Canadeezen in het dichte Duitsche afweervuur. In de Oostelijke wand van het Rijks woud wisten de Canadeesche tankformaties op een plaats op te dringen. In het Noordelijk deel van Gennep hadden straatgevech ten plaats. Aan h^ overige déél van 't Maasfront treffen de gealli eerden blijkbaar nog voorbe reidingen voor het a.s. offen sief. Sterke Duitsche strijdkrach ten behaalden bijzondere successen in het gebied ten Noorden van Prum. Bij Hagenau heerschen he vige gevechten. Hevige gevechten aan de beneden-Oderverder in het Noorden bij Schneidemuhl en Bromberg. Het garnizoen van Deutsch-Krone heeft de som matie zich ovey: te geven van de hand gewezen. De druk van de Sovjets bij Mariënburg wijst er op, dat zij een offensief ten Westen van-de Weichsel willen ont ketenen met de afsnijding van Dantzig tot doel. Ten Westen van Breslau hebben Duitsche pant- serformaties de Liegnitz-weg van vijanden gezuiverd. Bon 322 is geldig verklaard voor 1 Kg. Aardappelen. Deze bon dient voor 14 Februari ingeleverd te worden. Geld tg van 18-2 t/m 24 2, <Bon 323 voor 250 gram zout. Eveneens voor f}4 Febr. in lf/eren. De leider van den Distributiekring „Wieringermeer", A. KOOIMAN. Gemeente Wieringen Zitdagen Gemeente - Ontvanger De Ontvanger der ge meente WIERINGEN, zal, voor het doen van betalin gen en voor de ontvangsten, op Dinsdag 20 Februari 1945, zitting houden te DEN OEVER fn de Lunchroom van de Wed. S. Koorn, van 9-12 en van 14-16 uur. Verloren een gouden scha kelarmband, een blauwe kin dermuts en een portemonnaie inh. f 25 en een rookerskaart Verslag rassen - zaaitijdenproef vlas. Wm. 808-A. Mededeeling No. 236 Vervolg BESCHOUWING Uit de cijfers blijkt datFortex (Hylkema's 311/879 de hoogste opbrengst heeft gegeven. Is een blauw- bloeiend, behoorlijk lang vlas van voldoende stevighied. Heel weinig last van roest. Hierop volgde de Percello (Hylkema's 311/858) eveneens een blauwbloeier van Hylkema. ^fas nog iets langer/ stevigheid en roest als Fortex. Ook vorig jaar was de indruk van deze twee rassen hier zeer gunstig. Percello is dit jaar in de beschrijvende rassenlijst opgenomen. Als derde kan Hollandia (Hylkema 312/38 worden genoemd, met 7°/0 Boven Concurrent. Is iets korter, iets minder stevig, doch even resistent tegen' roest als de eerstgenoemde rassen. De bloemkleur is blauw. Maakte ook een goe de indruk. Op de vierde plaats kwam Formasa Hyl kema 312/85! met slechts 1% boven Concurrent. Is een lang, grof vlaszeer stevig, misschien iets meer last van roest dan eerstgenoemde, doch veel beter dan Concurrent. Bij ^lle vier de zaaitijden lieten stand en eerste ontwikkeling iets te wenschen over. Bloeit wit. De Liral Crown (blauw) stond in opbrengst gelijk met Concurrent; is echter langer, steviger en minder vat baar voor roest. Rijpt ongeveer een week eerder af. Concurrent was hier als standaard op 100 gesteld. Is nog steeds het meest verbouwde witbloeiend vlas. Nog voldoende stevig, doch vatbaar voor roest. Vrij laat rijp. De Rembrandt (Dorst AB) een selectie uit de Con current, ook wel de blauwe Concurrent genoemd, bleef er in opbrengst 2°/0 beneden. Lengte, stevigheid en vatbaarheid voor roest vrijwel als Concurrent, Bloeit lichtblauw. Liral Priacc, een lersch ras, blauwbloeiend, bleef 4% onder Concurrent. Goede lengte, doch ste vigheid laat te wensghen over. Weinig last van roest. De Stermonf Gossamar, eveneens van Iersche herkomst, was in opbrengst het laagst. Lang slap stroo, vroeg rijp en weinig vatbaar voor roest. Wat de zaaitijden betreft blijkt alleen de laatste zaai een sterke oogst- vermindering tewéeg te hebben gebracht. Aan deze cijfers dient echter geen al te groote waar de te worden toegekend daar de rijpingsgraad eenig- zins verschilde en ook weersinvloeden tijdens de bewa ring op het veld hun invloed hebben kunnen doen gelden. Kwaliteitsverschillen zullen door de verschil lende zaaitijden zeer zeker ontstaan, doch deze resultaten alsmede de zaad-opbrengsten zullen elders worden be paald en dient dit dus te worden afgewacht. E.O. Te Amsterdam is Mr. Feitsma, proc.-generaal door een aanslag om het leven gekomen. Hij was een der vooraanstaande leden der NSB. Zelfs telefoonpalen vallen aan kapende kappers ten offer, Bureaus:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1