X 14e Jaargang Zaterdag 17 Februari 1945 No. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMfcER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummerBet. DE OORLOG. Radioberichten D. N. B. 16 Febr. 1945 Tokio. Het Keizerlijke hoofd kwartier meldt, dat 60 vij andelijke vliegtuigen het Japansche vasteland hebben aangevallen, er werd schade aangericht. Londen. Reuter meldt, dat de premier der uitgeweken Poolsche regeering te Lon den aan journalisten heeft verklaard, dat het besluit der Krim-eonferentie om trent Polen een zware slag is voor de Poolsche natio- listen. Wij zullen ons nooit aan de slavernij onderwer pen en geen nieuv/e ver deeling van Polen aanvaar de», aldus de premier. Berlijn. De militaire woord voerder van de Wilhems- strasse oordeelde gisteren, dat de toestand in het Ne der-Silezische strijdgebied gunstiger is, dan op de vo rige dagen. De aangevoerde Duitsche strijdkrachten heb ben belangrijke Sowjetfor- matiestot den strijd genoopt en teruggeworpen. Westfront. Aan Maas en Neder-Rijn duurde de zware strijd gis terenden geheelen dag voort doch ondanks de vijandelijke overmacht aan materiaal en* manschappen werd iedere doorbraak verhinderd. Tusschen Kleef en Em merich werden gemotori* seerde verkenningsstrijd krachten der Britten bloedig teruggeslagen. Ten zuiden van den weg Kleef Calcar slaagden de Britsch-Canadeesche troe pen er niet in de Duitsche tegenstand te breken. Een tij- tijdelijke penetratie ten zuid oosten van Bethburg werd hersteld. Oostelijk front. Mededeelingen Plaatselijke Disiributiedienst bon 324 en 325 elk 400 gram brood. GEMEENTE WIERINGEN. Bergt uwe aardappelen in huis. STAATSBOSCHBEHEER Boschwachterij W.-meer. Zonder vervcerbewijs wordt geen hout afgegeven. ,sidig van 17—24 Februari. 4?ze week verschijnt geen bonnenlijst. De leider^van den Distributiekring „Wieringermeer' A. KOOIMAN. Ver. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. m Mededeeling No. 237 Kan spruitvorming en blauw worden van pootaardappelen worden yoorkomen Ongetwijfeld zal men zich de narigheid en schade herinneren welke het vorig voorjaar met het pootgoed, afkomstig uit kuilen, werd ondervonden. Vele partij en moesten worden afgekeurd. De omvang van deze verschijnselen was zoo groot, dat wij meenden een onderzoek naar de oorzaken te moeten instellen. Hoe wel het probleem niet zoo eenvoudig bleek en een juiste analyse van de oorzaken niet altijd op volkomen bevredigende wijze kon worden verkregen, zoodat niet alle gevallen door ons konden worden verklaard, toch werden wel zoodanige aanwijzingen verzameld, dat hieronder enkele opmerkingen kunnen worden ver meld, waarmee de 'leden öjt jaar hun voordeel konden en kunnen doen. 1. In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat te hooge temperaturen tijdens de bewaring in de kuilen als hoofdoorzaak moet worden belchouwd. Hierdoor ont staat een te sterke en te vroege spruitvorming en ver moedelijk is het blauw worden dan weer als een ge volg van die overmatige spruitvorming te beschouwen. Vooral wanneer dergelijke te sterk gesproten aardap pelen bij het sorteeren aan een schokbeweging worden blootgesteld, is blauw worden veelal onvermijdelijk. 2. Veelal wordt ook kaligebrek als oorzaak van het blauw worden genoemd, Hoewel deze ervaring eldefs ongetwijfeld juist is gebleken, kunnen wij haar voor de Wieringermeergronden niet accepteeren. |De gron den in de Wieringermeer hebben behalve de zand gronden, welke een kleine kaligift noodig hebben nog geen kalibehoefte en het blauw worden, zooals dat in het voorjaar van 1944 voorkwam mag dan ook zeker niet aan een eventueel te kort aan kali wor den toegeschreven. Wij merken in dit verband nog eens op dat het blauw worden op alle grondsoorten voorkwam ook de zware klei dus I en ook op enkele perceeles waar kali was gestrooid. Wordt vervolgd. L R. D3JKEMA R.K. KERKNIEUWS. WIERINGEN. Iste Zondag v.d. Vasten 7.30 Vroegmis 9.30 Hoog mis 2,30 lsteVastenmeditatie In de week de H. Missen om 7 en 7,45. Dinsdags avond om5.30 Rozenhoedje voor de vrede. VASTEN MEDITATIES De Vastenmeditaties wordèn dit jaar ook door den Pa stoor gehouden en wel ie dere Zondag-middag om 2.30 Zondag 1ste Medi tatie De tocht naar den Hof. Toegang vrij. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 88. Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Het zwaartepunt der ge vechten lag ook gisteren ten zuidoosten van Gennep, waar de Britten na een fel trom melvuur tot den verwachten aanval overgingen. Zij (werden na eenigepenetraties van 1000 tot 1500 meterdiepte tot stand te hebben gebracht, gestuit De gevechten om Prum du ren voort. De Amerikanen drongen door tot den Zuid- oostrand der stad. Aan de monding van de Our en de f&auer slaagden vier Amerikaansche divisies et in eenige terreinwinst te ma ken. In- den ETzas en boven Rijn bleef het over het algemeen rjustig. Ten noorden van Kustrin hebben de Duitschérs twee bruggenhoofden der Sowjets aan de Oder in tweeën ge splitst. Ten Zuid-oosten van Stettin zijn de Russen zeer voorzich tigmethum aanvalsbewegingen In h'et Zuiden en West Prui sen nemen de gevechten in kracht toe ën over een front breedte van 60 'KM' onder nemen de Sowjets felle door braakpogingen, De Duitschérs ondernemen tegenaanvallen en weten zich in hunne stel lingen te handhaven. In de ochtendschemering wisten verkenningstanks der Russen in het westelijke deel van Göriitz binnen te dringen Zij werden tot staan gebracht. - Door 't uitpikken van 't lemoen geraakte de bakwagen van den veehouder Jb. T. te H.hoef door de groote eta lageruiten van Boskers Boek handel te H-hoef. Meer en meer hebben vreem delingen, die t niet te nauw nemen met het „mijn en dijn" het thans voorzien op de aard appelkuilen. Als sommige burger.s 's mor gens een maaltje aardappelen er uit wilden,.halen bleek hun voorraad geheel verdwenen Voor brandhout kunnen de no'sl200t. e. m.1300 worden ingewisseld' tegen vervoerbewijzen a f 6.50 per nummer alleen op Woens dag. 21 Febr. aan het Kan toor O*00!™) Hippolytus hoef van 9 12 uur. Voor houders van de num mers 110Q t.e.m. 1200 be staat gelegenheid zelf hout te kappen. Tijd, plaats en aanwijzing door het Staats- boschbeheer te bepalen. Kap» vergunning afhalen Woensdag 21 Febr. a.s. Kantoor Grontmij Hippo van 9—12 uur. De jeugdige A. van der Hoek, een der beste schaak spelers van het land, is 14 Januari in ivuitsch'and over leden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1