WIERINGERMEERBODE DE OORLOG. Heemraadschap De Wiermgermeer 14c Jaargang Zaterdag 24 Februari 1945 No. 16 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIER1NGEN EN (RUSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs pefTmmmer6 ct. Radio berichten D N.B. 23 Febr. 1945 Westfront. Oostelijk front. BEKENDMAKING. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, De dijkgraaf, Ir. A. Ovinge. De secretaris, Mr. Th. A. J. Vosters. iVfcdedeeliBgen Plaatselijke Dishibuikdkaëf BELANGRIJK VOOR ZELFVERZORGERS. Ver. voor Bedrijfsvoorlichting In de W.-meer. Weggas afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den gebeden feihoud Oom. •J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Oom. J. Bosker, Wieringen. Corn. J. Bosker, Wieringen. ■V Na het groote offensief aan Maas en Neaer-Rijn dat 'i4 dagen heeft geduurd hebben het i e Canadeesche en het 2e Britsche leger hun activiteit wegens de bloe dige verliezen moeten beper- ken. Ten zuiden van Goch verloren zij 14 tanks. Het Rijkswoud met z'n tankval len en zeer geraffineerde hindernissen is een massa graf geworden. In het gebied van Aken zijn de geallieerden nog steeds aan het voorberei dingen treffen voor een of fensief. Aan de Our en de Sauer is de Duitsche vooruitsprin gende bocht door de Ame rikanen aangevallen, In Fer- bach en Saarburg hebben hevigestraatgevechten plaats Pogingen van de Amerika nen de Saar over te steken, mislukten. In Oost-Pruizen storten de Sowjetaanvallen bij Braunsberg in het Duitsche afweervuur ineen. Een bres in het front werd gesloten en een Russische troepen afd. van de hoofdmacht af gesneden. De stad Zinten moest door de Duitschers worden opge geven. Ten Westen van Breslau werden nieuwe Duitsche af- weersuccesen geboekt. He vige gevechten hebben plaats gehad bij Görlitz, Löwenberg en Laubaa. In verbitterde worsteling moes ten enkele dorpen worden prijsgegeven. Tenslotte ge lukte het den Duitschers de Russen tot hun uitgangs punt terug te werpen. Binnenkort zal voor hoof den van gezinnen woonachtig in de Wieringermeer de gele genheid worden opengesteld op nader aan te geven plaats TURFBONKEN TE GRAVEN. Gegadigden dienen zich aan te melden op 26 en 27 Februari a.s. bij den Heer Schaapman, werkbaas van de Grontmij, Schelpenbolweg F 28. Stam kaart van het hoofd van het gezin meebrengen. De Rentmeester der Domeinen in het Rentambt Wieringermeer OVINGE. Dijkgraaf en Heemraden van het heemraadschap de Wie ringermeer brengen onder de aandacht van de inwonenden in het gebied van het Heem raadschap. dat er dagelijks zeer veel pakken stroo. bij de gemalen komen aangedreven, waardoor de bemaling van den polder wordt gestagneerd. Ten einde in staat te kun nen zijn óm ook in deze moeilijke tijden de vastgestelde polderpeilen zoo veel moge- Tijk te handhaven, wordt een dringend bercep op een jeder 'gedaan er op toe te zien, dat geen pakken stroo of andere vaste stoffen in de wateringen worden geworpen of vallen. Mocht zulks toch geschieden, dan wordt ver zocht deze voorwerpen ter stond uit de wateringen te verwijderen. Wieringerwerf. 24 Febr. 1.945. Mededeeimgen Plaatselijke Distributiediènsten. BONNENLIJST Voor het tijdvak van 25 Febr. t/m 3 Maart 1945 zijn de volgende bonnen van de noodkaart Derde serie aangewezen 334 - 335 4 rantsoenen brood. 336 1V4 rantsoen vleesch. Onderstaande bonnen moeten voor 28 Febr. 1945 worden ingeleverd bij de winkeliers 331 1 - Kg. aardappelen. 332 100 gram kaas. E 05 250 gram suiker. B 358 250 gram Kindermeel, Voe dingssuiker, 250 gram Vermecelli of 210 gram tarwe bloem. B 360 300 gram Kinderdrankpoeder. 333 125 garm Jam of Stroop. Door middel van een circulaire worden zeifverzorgers op -een vastgestelde tijd opgeroepen om de bonnen in te leveren van die artikelen waarvoor zij zelfverzorger zijn. Echter hebben vele opgeroepenen geheel niet of veel later aan deze oproep gehoor gegeven. Het feit, dat de inname van deze bescheiden zóó ge organiseerd is dat practisch niemand behoeft te wachten, daar om de 15 minuten een zelfverzorger is opgeroepen, geeft mij aanleiding dringend te verzoeken op de door mij vastgestelde tijd te komen.' Diegenen die niet komen bren gen de organisatie in gevaar en zijn oorzaak dat diegenen die we| op tijd. komen thans moeten wachten, Ten overvloede breng ik nog even onder de aandacht dat iedere zelfverzorger verplicht is aan deze oproep ge hoor te geven, daar anders maatregelen worden getroffen die voor een ieder, die- dit aangaat, minder aangenaam zijn De leider van den Distributiekring „Wieringermeer", A. KOOIMAN. Mededeeiing No. 239 Kort verslag van de zaaitijdenproef met spinazie. Op het bedrijf van den heer Q. R. Mansholt, Mo lenweg B 69. Slootdorp werd voorjaar 944 een een voudig proefje aangelegd, teneinde na te gaan of spinazie ais noodgewas nog van eenige beteekenis kon zijn. In het prac'tijkveld, wat tijdens de eerste dagen van Mei was uitgezaagd, werd daartoe op 26 Mei een tweetal veldjes ingezaaid, hetgeen op 12 Juni nog eens werd herhaald. Grootte der veldjes was 1 are. Grond soort zavel. Voorvrucht was roode klaver en bemesting werd gegeven in den vorm van kalkammonj naar 110 kg meststof per ha. Variëteit was Bloomdale, een middel vroege soort, Gedurende de geheele groeiperiode bleven beide ob jecten te beschouwen als te late gewassen. Zoowel de op 26 Mei als ,de laatstgezaaide veldjes zijn op 12 September geoogst. Het slechte weer gedurende de eerste week van September, gepaard gaande met veel wind, heeft voornamelijk van de eerstgenoemde ob jecten nogal eenig zaadverlies veroorzaakt. De op 12 Juni gezaaide veldjes waren toen pas rijp, het blad was vrijwel afgestorven en en het zaad nog eenigzins groen aan de top. Na nog eenige weken aan ruiters te heb ben gestaan werd op 6 October afgedorschen. De re sultaten waren als volgt Zaaidata Zaad Stroo Relatief zaad 2 - 3 Mei 25.- 100 26 Mei 8,44, 21.77 34 12 Juni 5.26 20,80 21 De opbrengst v-an het practijkveid is hier op 100 gesteld. Doordat tijdens het dorschen het stroo achter de machine is verbrand, kunnen hiervan geen cijfers worden vermeld. Uit de zaadopbrengsten komt duide lijk naar voren dat de opbrengst snel daalt naarmate later is gezaaid. Dit eenvoudige proefje leert ons voldoende duidelijk dat een gewas als spinazie, althans de middel vroege soort, een late zaai slecht verdraagt en derhalve als noodgewas geen aanbeveling verdient. O. Bureaus: Hippolytushoef ïelef 19. Middenmeet. Tslcf. 2$ Verantwoordelijk voor de advertenties

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1