14c Jaargang Woensdag 28 Februari 1945 No» 17 NIEUWSBLAD ¥00R DE WIERINGERMEER, WHUNGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. Westfront B.N.O. 27 Febr. 1945. Oostelijk Front De oorlog verklaard. Rome. Uit Vaticaanstad wordt gemeld, dat de gezondheids toestand van den Paus ver beterd is. Parijs, Het eerste Ameri kaansche Libertyschip is met voedsel in een Fransche haven binnengeioopen. r> Ver. voor Bedryfsvoorlichtiug in de W.-meer. Mededeeling No. 240 Opmerkingen in verband met het bouwplan 1945. Nu de deuren ook overdag vast. MEER MELK NAAR DE FABRIEK Aan de veehouders in Noord-Holland Zuid-Holland en Utrecht, J VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr, 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummerS et. Het verloop der krijgsver richtingen in het gebied van s Aken klopt met de algemeene berekening der Duftsche leger leiding, aldus BNO. Het breede bruggenhoofd over de Roer heeft dé Ame rikanen ontzettende verliezen aan menschen gekostHetwordt geschat op 17300 man. Op de linkervleugel van het front trachten de Amerikanen de sterke Duitsche stellingen aan de Roer op te rollen, het geen niet is gelukt. Eenige plaatsen werden door de Duitschers heroverd. De Amerikaansche invallen zijn gericht naar Keulen. In Duren zijn de Amerikanen er nog niet in geslaagd de Duit schers uit de stad te verdrin gen. De slag in het penetratie- gebied van Gocn raast met toenemende kracht voort. De Britten vuurden op één dag 140000 granaten op de Duit sche stellingen af zonder dat het 'hun gelukt is de Duitsche batterijen het zwijgen op te leggen. Bij Prum en Neuerburg zijn de Duitschers nog steeds in ernstige gevechten met de Amerikanen. In den Zuidelijken sector hebben de .Russen hun plan nen om op het front Breslau- Guben naar Saksen door te breken niet kunnen volvoeren. De bezetting van Breslau, die talrijke Sovjettroepen bindt, bemoeilijkt de opmarsch. De Duitschers slaagden er in de Sovjets, die in Eauban waren doorgedrongen, tot staan te brengen e,n de Wes telijke oever van de Neisse vrij te houden. Bij Koningsbergen hebben de Dilitschers de verbinding uit het Westen met de stad hersteld. In Koerland zetten de Rus sen hun doorbraakpogingen over een frontbreedte van 25 KM voort. Zij brachten eenige penetraties tot stand. In Slowakije openden de Sovjets een zwaar artillerie vuur en gingen daarna tot den aanval over. Echter stuit ten deze af op de Duitsche verdediging in het Slowaak- sche ertsgebergte. Na Turkije en Egypte heeft nu ook Syrië aan de Spilmo- gendheden de' oorlog ver klaard. NIEUWS IN 'T KOET. - Op 72 jarige leeftijd is*oud burgemeester De Vlugt (Am sterdam) na langdurige ziekte overieden - Uit een magazijn van het Roode Kruis te A-dam (Zee- burgerdijk) zijn honderden de kens, sloopen en handdoeken getoien - Het.eerste NVD-transport van 850 Amsterdamsche kin- A ingezien tot op heden van overheidswege nog geen voorschriften en efrichtlijnen omtrent het bouwplan van het voor ons liggende oogstjaar werden bekend gemaakt, zal men moeten aannemen, dat den land bouwers in dezen verder de vrije hand wordt gelaten. Dat wil dus zeggen dat de groote verantwoordelijkheid voor de voedselvoorziening voor 't volgend jaar voor 'n zeer groot deel op de schouders van de landbouwers rust. Welke overwegingen zullen van doorslaggevende beteekenis moeten zijn In de eerste plaats zal gezocht moeten worden naar gewassen, welke voor de voeding van ons volk het belangrijkst zijn. Verder moet reke ning worden gehouden met een zeer geringe hoeveel heid kunstmeststoffen. Zonder meer is het duidelijk dat getu stikstoi wordt gegeven op perceelea welke een groenbe- mestmg ontvingen. Ook wanneer iet slechts een matige groenbemesting betreft zal raen de stikstof toch met meer rendement elders kunnen aanwenden. Om meer stikstof te besparen zal men ook vlinder bloemige gewassen als boonen en erwten in het zaai- plan moeten opnemen. Hoewel de erwten over het algemeen de laatste jaren erg slecht zijn geweest, be hoeven wij dit gewas toch niet geheei uit het bouw- aan houtroovers ten offer gevallen gevallen. De school voor zwakzinnigen werd van alle hout ontdaan, deren is in Assen aangeko- j plan te bannen, roen- in tegendeel. Wanneer men voetziekte - resistente In Haarlem is zei fs de Trassen als rondo en Stijfstroo C.Ö. (voorheen Erecta zijgevel van een nog in gebruikC.B. kan bemachtigen, moet men niet aarzelen om zijnd houten schoolgebouw deze ih het zaaiplan op te" nemen. De opbrengsten waren zelfs in 1944, met deze rassen nog vrij goed. Bovendien is het geenzins zeker dat de „voetziekte epidemie" van de erwten ook in 1945 nog zal voort duren. Wij merken bijv. op, dat in de Haarlemmer meer in 944 practisch geen voetziekte bij de erwten is opgetreden hoewel dat in voorgaande jaren wel degelijk het geval was. Zoo brachten de Unica's in 19-ii in de Haarlemmermeer op een vijftal proefvelden zelfs nog meer op dan de voetziekte resistente C.B. rassen. Wij willen natuurlijk niet voorspellen dat er 1945 in'de Wieringermeer geen voetziekte zal optre den maar bovenstaande overwegingen wettigen zeer zeker de opname van erwten in het bouwplan voor 1945.. Wordt vervolgd. Ir. L. R. Dij KEMA. Er worde schrikbarend ge stolen. Men moet opletten en zich niet verwijderen als er vreemdelingen aan de deur komen. Uit het kleedinghuis Wieringermeerte Middenmeer werden na een „bezoek' goe deren vermist, bij den heer W. uit de kelderkast in de keuken een paar schoenen en boter. Bij den heer'C. T. P. te H-hoef een kindertnanfcel-, bij den heer S, t.B. te Zand'bgren eenigè stukken.wasohgoed die aan de lijn hingen te drogen enz, enz, Het is gewoonweg een dieven- terreur, waartegen weinig te beginnen is. Doch opletten is de boodschap. Wegens afwezigheid redac trtce, verantwoordelijk Voor den geheel en inhoud Corn. J. Bosker, Wlefingen. "Uitgever en Drukker Gom, J. Bosker, Wieringe& Bureaus: Hippolytushoef Telef. 19, Middenmeer. Telef. 2S.' Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wielingen Op het oogenblik wordt er geen melk genoeg aan de fabrieken geleverd voor de voörziening van de kleine kindefen, de a.s. jonge moeders en de zieken in de kleinere en groote steden. Deze groepen gaan ten gron de als we het uiterste minimum, waarop het rantsoen nu reeds is gesteld, niet kunnen gaven. De cijfers wij zen uit, dat lang niet alle melk, die voortgebracht wordt afgeleverd wordt. De opgroeiende jeugd en de volwas senen krijgen reeds in het gelieel geen melk meer en hoewel het voor de opgroeiende jeugd ook zeer schade lijk iss weten we, dat de moeielijke verbindingen met het productiegebied ih het Noorden en Oosten van het land het onmogelijk maken voor hen te zorgen. Daar bij moeten wij ons neerleggen, maar voor de kinderen, de a.s, en jonge moeders en de zieken kunnen we zorgen. Veehouders de oplossing ligt bij U Het moge moeilijk, het moge wellicht onmogelijk lij ken, het moedAlle melk moet aan de fabriek gele verd worden, alle alle bezwaren moeten overwonnen worden Zie vervolg achterpagina

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1