14e Jaargang Woensdag 7 Maart 1945 No. 19 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer6 ct. DE OORLOG. Westfront Radioberichten B.N.0. Oostelijk front. Wegens afwezig&eid redac trice, verantwoordelijk voor den geöoelen inhoud CöTït J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Oom. J. Bosker, Wieringen, Verantwoordelijk voor de advertenties üom. J. Bosker. Wielingen. De diefstallen in de Wieringermeer Ver. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. 6 Maart 1945 Het tempo van oorlogs voering is aan het Weste lijk front, volgens B.N.O. aanmerkelijk verhoogd. De Duitsche legerleiding is vast overtuigd, dat, ge zien de geallieerde afleiding manoevres, en 't samentrek ken van sterke troepen machten, een opleving van den strijd bij Nijmegen te verwachten is en pogingen zullen worden gedaan de Rijn over te trekken. De opmarsch van het 9e Amerik. leger werden ten noorden van Mörs door Duitsche tegenstand gestuit Het offensief van het 4e Amerik. leger werd zonder onderbreking met een num- merieke overmachtaan men- schen en materiaal voort gezet. Groote verwoestingen werden tusschen Krefeld en Dusseldorff aangericht aan boerderijen en Kloosters. In het offensief tegen Keulen werden aan de West rand van Euskirchen straat gevechten geleverd. Bij Prum wisten de Ame rikanen eenige penetraties te forceeren. De bekende groote Rijn bruggen bij Dusseldorff en Duisburg werden door de Duitschers opgeblazen. De toïstand aan het Oos telijk front is stationnair, al is zoowel aan de Duitsche als Russische berichtendienst af te leiden, dat zoowel aan de Noordelijke als Zuidelijke vleugel aan beide zijden voor bereidingen worden getroffen voor nieuwe operaties. De Duitschers verwachten een nieuw offensief van de Russen over de geheele breedte van het front. De Duitsche leger leiding heeft door tijd en nog eens tijd te winnen tegen maatregelen kunnen bewerk stelligen, al is daaromtrent de berichtgeving zeer terughou dend. De gevechten bij Görlitz nemen in verbittering toe. De Duitschers heroverden een heuvelreeks. De Duitsche troepen in Pommeren en West-Pruisen zijn in zwaren strijd gewikkeld met sterke Bolsjewistische pantserformaties. Tusschen Stargard en Naugard werd na verbitterde straatgevechten de naar het Westen opdrin gende vijand opgevangen, Berlijn. De oorlogsverkla ring van Finland aan Duitsch- land, met het motief, dat Duitschland zich niet aan de afspraken zou hebben gehou den, wordt in Berlijn aldus opgevat, dat de Sowjets Fin land tot oorlogsterrein zullen maken, Berlijn. De Duitsche duik- booten hebben 10 volgeladen geallieerde schepen, totaal metende 48800 bruto-register- ton, een torpedoboot en een geleidevaartuig tot zinken ge bracht. stalLzn een einde te maken, doe Vtle bewoners des nachts vrijwillig in de dorpen en op de ^yegen wacht geloopen. Nü de boomen omge zaagd zijn, tracht men zich in Zaandam en ook elders van de wortels meester te maken wat vaak gepaard gaat met vernieling van het wegdek en niet weinig ge vaar oplevert. - Door een nog maar ge brekkige of zelfs ontbreken de reinigingsdienst worden de groote steden met ver vuiling bedreigd. Wanneer het warmer wordt, kunnen ziekten en epidemieën daar van het gevolg zijn. Vuil nishopen bedekken volgens Het Volk in Amsterdam de straten, riolen loopen over, in heele wijken is de lucht verpest. Het tijdvak gedurende hetwelk men zich niet in de open lucht mag begeveni is ingang 10 Febr. bepaald op dat van 20 tot 5 uur was van 20-4 uur.) Daarop be trekking hebbende Ausweise vervallen 5 Maart en kun nen opnieuw worden aan gevraagd. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. as. Gemeente Wieringermeer De Burgemeester van Wieringermeer. brengt ter openbare kennis dat van 10 tot 25 Maart 1945 ter Gemeente Secretarie voor een ieder ter inzage zijn ge legd de bij zijn, ter waar- neming van de taak van den raad genomen besluit van 10 Febr. 1945 B no. 3/1945, vastgestelde partieele plan nen van uitbreiding in on derdeden voor de dorpen Slootdorp en Middenmeer en de daarbij behoorende bebouwings voorschriften W.-Werf, 7 Maart 1945 De Burgemeester van Wieringermeer, A. SAAL. Naar ons van officieels zijde werd medegedeeld, heeft de politie ook de hand weten te leggen op de voortvluch tige D. Bij het verhoor bleek dat ook v. d. W. in deze diefstallen een rol heeft ge speeld. Maandag jl. is het drietal op transport gesteld naar Alkmaar. In de Wieringermeer wordt thans, om aan de rij van dief- Mededeeling No. 242 Opmerkingen] in verband met het bouwplan 1945 vervolg Wanneer men het vorenstaande overweegt, dan zal een gezond vruchtopvolgingssijsteem er ongeveer als volgt moeten uitzien 35 granen 30 hakvruchten 20aardapp. 10% bieten 10% oliegewassen 10% erwten of boonen 10% vlas 5 °/0 diversen Het spreekt vanzelf dat afwijkingen hierop mogelijk of noodzakelijk kunnen zijn. Om de gedachten te be palen meenden wij vorenstaande percentages te moeten noemen. In groote trekken komt het dus hierop neer: plm. V:3 9ranen; hakvruchten; 1/3 andere gewassen. Een dergelijk systeem biedt niet alleen de voordee- len van een gezonde vruchtopvolging met het oog op plantenziekten, grondbewerking onkruidbestrijding groenbemesting enz. zoodat het als een normaal en weloverwogen plan kan worden beschouwd, doch te vens is het met het oog op de voedsveloorziening van ons volk voor het komende jaar als volkomen ver antwoord te achten. Ir. L. R. DIJKEMA, DISTRIBUTIE VAN LANDBOUWWERKTUIGEN Van Dhr. Rijkslandbouw-Consulent voor Noord- Holland ontvingen wij een schrijven betreffende bo vengenoemd onderwerp. Hieruit blijkt dat thans aanvraagformulieren door ons moeten worden ingezonden, vergezeld gaande van een schriftelijke verklaring of althans garantie, waaruit blijkt dat het betreffende werktuig uit voorraad lever baar is. Indien deze verklaring kan worden overlegd, en de aanschaffing van het betreffende werktuig is nood zakelijk te achten, dan kan spoedig een aankoop vergunning worden tegemoet gezien. K

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1