WIERINGERMEERBODE DE OORLOG. 14e Jaargang Zaterdag 10 Maart 1945 No. 20 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaus Hippolytushoef Hoofustr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal t 1.90 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer Set. Wcstfcpnt Oostelijk front. ~v R.K, KERKNIEUWS WEERINGEN. VASTENMEDITATIE WIE HELPT I Wïeringen. Zitdagen Gemeente-Ontvanger. Mededaeiingen Plaatselijke Dishibutiediensten. BONNENLIJST Voor' het tijdvak van 10 t/in 17 Maart '1945 zijn de zsolgende bonnen van de noodkaart Derde serie aangewezen. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen Inhoud Com J. Bosfeer, Wieringen. üïtgever es Drukaer Com. J. Boeker, Wieringen. Bureau* Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. SS. Verantwoordelijk voor de advertenties Com. J. Bosker, Wieringen Ver. voor Bedrijfsvoorücbtirrg in de W.-meer. RadioberichtenB.N.0.9Maart '45 Ten noorden van Keulen heerscht levendig artillerie vuur. In de linkerkant van Keulen en in 't zuidelijk deel van de stad liggen nog Duit sche steunpunten in ruïnes en kelders van de stad, waarin zij ongeacht zwaar artillerie vuur stand houden Ten zuiden van Keulen wer den aanvallen der Ameri kanen afgeslagen. Om het bruggenhoofd ten noorden van Bonn wordt zwaar gevochten. De Ame rikanen wisten bij Euskir- chen naar het Ahrdal voor waarts te dringen. De kern werd echter bij Remagen opgevangen. Ten oosten van de Snee- Eifel trachten de Amerika nen een wig te drijven in de Duitsche stellingen naar Koblenz, teneinde de Duit- schers naar de Moezel te dringen. Eenige afgesneden Ame- rik. tankgroepen werden vernietigd. Verscheidene aanvallen en tegenaanval ten werden gedaan bij het bruggenhoofd over de Kyll. Ook ten oosten van Trier waar de Amerikanen po gingen doen om over de Roer te komen en ten zui den van Trier heerschen zware gevechten. Bij het Platfenmeer (Hon garije) hebben de Duitschers een diepe penetratie tcrt stand gebracht en hun stel lingen naar voren gelegd. Bij Stettin hebben de Rus sen het Duitsche bruggen hoofd ten Oosten der stad weten te forceeren. Het zwaartepunt ligt ten Oosten en Noorden van het Duit sche bruggenhoofd. De Russen wierpen steeds nieuwe troepen in de Noor delijke frontboog, Na de Russen zware verliezen te hebben toegebracht, trok ken de Duitsche marine froe pen zich over de rivier de Penof terug op het eiland Polin. Een Sowjet aanval in de richting Danzig werd opge vangen. In Breslau wordt huis aan huis gevochten. Zondag Lactare 4e Zondag van de Vasten, 7.30 Vroeg mis, 9>30 Hoogmis' Daarna bibliotheek. 2,30 Meditatie. In de week H. Missen om 7 7.45 en uur, Dinsdag 5.30 Kruisweg- 1 Woensdag 500ste Gedenkdag van H. Mirakel van Amsterdam. 7.30 Gezon gen H. Mis.Iedere avond om 5.30 Rozenhoedje voor de vrede. Zondag a.s. Algem. H. Communie voor het ;V1ira- keifeest. Zondag 4de Meditatie 'smid- dags half drie Gegeseld.' Toegang voor een ieder. In ons vorig nummer hebben we de zware brand te Hip polytushoef gemeld, waardoor vijf gezinnen bijna van alles werden beroofd. üe gezinnen hebben nu onderdak, doch om kleeding, meubelen, dekking, ledikanten en voedingsmiddelen is men zeer begaan. Wie wat heeft en wil missen voor di't doel wordt verzocht dit af te geven brj den Heer S. Kaan, Hotel te H.hoef. Zondagmiddag te 5 uur zul len in de achterzaal van Hotel de Haan de stadskin deren aan de pleegouders worden overgegeven. De Ontvanger der gemeen te WfbRlNGEN zal, voor het doen van betalingen en voor de ontvangsten, op Dinsdag 13 Maart 1945 zitting houden te Den Oever, in lunchroom van Wed. S. Koorn Pz., van 9—12 en van 14 16 uur, Te Hippolytushoef wordt alleen zitting gehouden op Maandag en Woensdag, op dezelfde uren, ter gemeente secretarie (dus niet ten ont- vangerskantore.) 370, A 371, B 370, B 371, 400 gram brood, 372 A en B 1 1/4 rantsoen vleesch. Onderstaande bonnen moeten voor 14 Maart bij den winkelier worden ingeleverd 373 A en B 1 Kg Aard appelen 375 A en B 100 gram kaas; B 3b'3 250 gram Suiker; B 3tS2 250 gram Kindermeel of Voe dingssuiker. Volgende bonnen zijn geldig tot en met 17-Maart 340 iy4 rants. Vleesch D 04 inlegvel 400 taptemeik- poeder of 4 L taptemelk E 06 lO1/» L melk. 337 3 Kg. suikerbieten. 331 1 Kg. Aardappelen. 332 100 gr. kaas 333 125 gram Jam. 357 3 Kg, Suikerbieten. B 358 250 gram Kindermeel of Voed. Suiker. B 360 300 Gr. Kinder- drankpoeder. E 05 250 gr, suiker. 326 1 rants. vervan gingsmiddelen. 320 '1 Kg. Suikerbieten. R 02 en 278 3t>0 gram Spijsolie. R 07 en C 412 1 rantS' Waspoeder. 259 2 rantsoenen Waspoeder. Zie verder bonnenlijst. De leider van den Distributiekring „Wieringermeer" A. KOOIMAN. Mededeeling No. 243 Kaikstikstof als kunstmeststof en onkruidbestrijdingsmiddel Aangezien voor het komende seizoen nog wel eens wat Kaikstikstof gebruikt zal worden laten wij hier onder eenige gegevens omtrent deze meststof volgen. Kaikstikstof bevat de stikstof in een vorm, welke door bacteriewerking tot ammonniak moet worden om gezet alvorens de planten haar kunnen opnemen. De werking is niet zoo goed als die van Kalksalpe- ter, doch beter dan die van Zwavelzure Ammoniak. Bij de omzetting van het product ontstaan in de grond stoffen, welke schadelijk werken op kiemende zaden. Daarom moet kaikstikstof minstens 1 week vóór het zaaien der cultuurgewassen worden gestrooid. Voor onkruidbestrijding komt deze eigenschap echter goed van pas, Bij het uitstrooien van Kaikstikstof moet men uiterst voorzichtig zijn, in verband met de bijtende werking op de huid. Zoo mogelijk dus machinaal zaaien. Als messtof voor bouwland op klei- en zavelgronden moet de kalk- %tikstof minstens 1 week vóór het zaaien wor den uitgestrooid, op zandgronden pltn. 3 weken Voor het zaaien op wintergranen strooit men kst. 't liefst voor de groei in 't voorjaar hervat wordt, over het droge gewas. - Hakvraehfen zooals bieten, aardappelen, knollen en kool verdragen kst. niet als overbemesting. Men strooit hiervoor de kst. 2 a 3 weken voor het zaaien of pek ten en werkt de meststof licht in. ,Wil men tevens onkruid bestrijden, dan maakt men het land vroeg klaar, laat een paar weken het onkruid kiemen, strooid dan de kst. uit, maar egt ze niet in. Voor zomergranen wordt kst. 4 a 6 weken na het zaaien uitgestrooid, des morgens over het bedauwde of beijzelde gewas, als het onkruid 2 a 5 gewone blaadjes heeft. De meest doelmatige aanwending van stikstof op aardappelen. Wanneer men de stikstof strooit als de poters reeds in de getrokken geulen liggep, dan brengt men met het toedekken de meststof zoo dicht mogelijk bij de planten. Zoodoende wordt een geringe hoeveelheid kunstmest met het grootst mogelijke rendement ge bruikt. Ir. L. R. DljKEMA

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1