WIERINGERMEERBODE 14e jaargang Woensdag 14 Maart 1945 No. 21 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGÉRMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer 5ct. NIEUWS JN 'T KORT. Windgewuif envogflgescliater. Vreugd aan d8 wereld, de lente komt Zoolang nog een illusie ons bezig houdt, is ons leven niet ledig Een ploeger toudt geen voor, tenzij lij bukt. Wegens afwezigheid redac Mee, verantwoordelijk voor den gebeeien inhoud Com. J. Bosker, Wiezlngen. Uitgever en Brakker Corn. J. Bosker, Wieringen. Verantwoordelijk voor de advertenties Com. J. Bosker. Wieringen Mededeeïmgea Plaatselijke Disiributiediensten. De leider van den Distributiekring „Wieringermeer", A. KOOIMAN. Ver. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. JULIANA GA'RSTENS 7 L07M Gei. p. zaaizaad Zaad Stroo Zaad Stroo Zaad Stroo Zaad Stroo 13 Octolier 26.8, öNoveiohBr 33.6 Totaalgem. 30.5 Tottal rel. 100 Sureaux ïjippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1 1.30 Wegens het ontbreken van electr. stroom in dit nummer geen radioberichten over den oorlogstoestand. Red. 3 Maart is te den Haag i de dichter-zanger Koos Speen hof, 75 jaar, plotseling over leden Een misdadigersben.de heeft zich te A'dam meester gemaSkc van vier schuiten met elk 100 ton kolen, bestemd voor schepen, welke voor de voedselvoorziening varen. Te Haarlem werden de bewakers van de centrale keu ken gesnapt toen ze elk met een zak aardappelen naar huis gingen, Een 68-jarige Haarlemmer is, bij net houtsprokkelen in de vroege morgen te water geraakt en verdronken door dat men van een bruggbtje de leuningen had weggeslöopt, waarmee de man niet bekend was. De voorman der Germaan- sche SS in Nederland, Feld- meijer, is op een dienstreis omgekomen Een caféhouder te Am sterdam zou voor f 5400 30 liter jenever en 30 liter cog nac ontvangen, maar bij on derzoek bleken, de flesschen maar een halve liter drank en voor de rest cement te be vatten, Naar de verkooper worde gezocht. - Voor het geval Amster dam in het geheel niet meer' over elec. stroom kan be-j schikken, zullen de riool- en poldergemalen door verbran dingsmotoren worden gedre ven: hiervoor is f 2500 uit getrokken. BNO Bij Amer. luchtaan vallen op Zwitsersche steden werden 16 personen gedood. Schotland treft maatre gelen met het oog op even- tueele beschieting met V- wapens- UITREIKING N00DKAA8TEN 4 SERIE ïn het tijdvak van 19 t/m 24 Maart 1945 zullen wor den uitgereikt Noodkaartea 4e serie. Medegebracht moet worden le De inwisselingsbon 3 A en 3 B, Deze bon bevindt zich bovenaan de kaart, rechts naast het hoofd. Deze- bon.dient LOS te worden' aangeboden. 2e De tweede Distributiestamkaart van kinderen, welke geboren zijn na 1940. Andere stamkaarten behoeven niet te worden overlegd. Aan personen, -die in dezen Distributiekring gestrand zijn-en ais zoodanig niet in het bezit zijn van genoemde inleveringsbon. wordt in deze kring een Noodkaart 4e serie uitgereikt Betrokkenen worden echter alléén geholpen te Wieringefwerf bij het Distributiekantoor en wel op: Maandag 26 Maart 1945 van 9-1 uur aan loket L De uitreiking heeft al's volgt plaats Wieringerwerf .op Maandag 19 Maart in Gymlokaal. Slootdorp op Dinsdag 20 Maart in Hotel de Wmeer. Middenmeer^ op Woensdag 2i Maart in Hotel Smit Hippolytuahoef op Donderdag en Vrijdag 22 en 23 Maart in Hotel de Haan. Der. Oever op Zaterdag 24 M-aart in Hotel Jurr-ien Lont. De loketten voor de uitreiking zijn steeds geopend van 9 - 1 en 2 - 4 uur 's Zaterdags van 9-12 uur. Men diene er rekening mede te houden dat géén na' uitreiking zal plaats vinden. Ten overvloede zij nog vermeld dat Zeifverzorgers de bonnen voor die artikelen waarvoor zij Zeifverzorger zijn, dienen te bewaren, teneinde deze later te kunnen inle- verep bij den Distributiedienst, Mededeeling No. 244 Zaaitijdenproef wintertarwe Wm. 782. ProefveldhouderIr, S. Smedinghoeve, Ulkeweg A 20, Slootdorp. Grondsoort: zavel Voorvrucht: aard appelen. Bemesting 260 kg kas en 500 kg slakkenmeel. Aanleg in drievoud. Vergeleken werden Juliana, Car sten's V en Lovink, welke op i 3 October, 5 November en 7 December werden uitgelaaid op veldjes van 50M* Naarmate later werd gezaaid werd meer zaaizaad ver bruikt. Rijenafstand 22 cm. In Juliana kwam nogal wat stuifzand voor, terwijl deze tevens het ergst door voetziekte (voornamelijk oogvlekkenziektewas aangetast en wel meer, naar mate vroeger was gezaaid. Ook in Lovink en Carsten's was deze lijn waar te nemen al was de Aantasting hier in minder erg. Vooral Carsten's V kwam hierin gun stig uit. Roestverschillen konden wegens de schrale voedingstoestand niet worden bespeurd, Evenmin kon den verschillen in stevigheid worden waargenomen. Er werd op 5 - 8 en 10 Augustus geoogst en 18 Augustus gedorschen. De opbrengstcijfers zijn in on derstaande-tabel verwerkt, waarbij ieder cijfer het ge middelde van 3 herhalingen weergeeft. 51 4 30.. 50.6 30,6 51.6 '29.1 51.2 61.6 37.. 55.- 33.8 55,-^ 34.8 57.2 7D6Gemtier 31.- 56.4 32;2 51.8 31.4 51.- 31.5 53.1 56.5 33.1 52.5 31.9 52.5' 100 108.5 93 104,5 93 Wanneer we de tabel verticaal gaan bezien en dus als rassenproef gaan beschouwen dan blijkt de Carsten's V hier de Juliana met ruim 8°/o te overtreffen. Wan neer dit ras niet door roestaantasfing wordt gehandi capt kan het een zeer goede opbrengst geven. Korrel kwaliteit was ook goed. Ook Lovink is hier boven Juliana, al is bij de tweede en derde zaaitijd het ver schil uiterst gering. De meerdere aantasting van voet ziekte bij de eerste zaaitijd zal zeker hier een niet on- belangrijke oogstdepressie hebben veroorzaakt. Het effect van de zaaidata is aan het eind der tabel opgenomen en geven net gemiddelde van een hori zontale reeks weer. De hoogste opbrengst is verkregen bij de zaai op 5 November, als gevolg van het feit dat alle vroegst gezaaide veldjes, ondanks rasverschil len, door voetziekte waren aangetast. Bij Juliana en Carsten's V is dit verschil zelfs zeer groot. Alhoewel Carsten's V vroeg dient te worden gezaaid, kan men hiermede veilig tot begin November doorgaan. De in December gezaaide veldjes gaven weer een verminde ring te zien welke echter nog niet onbelangrijk boven de vroeggezaaide uitkwam. Het grootere verschil in opbrengst van de Carsten's V wettigt het vermoeden dat Decemberzaai voor dit ras" te laat moet worden geacht. E. O.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1