WIERINGBRMEERBODE 14c Jaargang Woensdag 21 Maart 1945 No* 23 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEiR, WWNGEN EN OMSÏEIIEN. Gemeente Wieringen. BEKENDMAKING. STIERENKEURING 1945 BEKENDMAKING. jVer. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1 1.30 Middenmeer Brugstr, 23 Prijs per nummer Set. We5 ehs het ontbreken van electr. stroom in dit nummer geen radioberichten over den oorlogstoestand. Red. Nogmaals hulp gevraagd voor de berooiden bij de brand in de Beltstraat H.'Hoef. Bij een vroegere aanvraag om hulp is wel iets gebracht, doch lang niet voldoende. Zoo onderandere tafelgerei kop en schotels, koffiekan nen, vorken en lepels, tafels stoelen, kleeding» bedde- goed. Alles is gebrek aan. Heeft men geen huish. voor werpen, wellicht heeft men dan een bijdrage in geld. Alles is welkom. Spoedige hulp is dubbele hulp. Wilt U uw gave be zorgen bij hotel Kaan H.-hoef DIEFSTALLEN OPGEHELDERD Den laatsten tijd werden verschillende diefstallen ge pleegd, waaronder ook het leeghalen van aardappelkuilen Thans is het de-.politie ge- Hukt eenig licht in dit duister gebeuren te brengen. Zij heeft de hand op een Ó-tal daders weten te leggen, het bleken allen personen te z^n opsie ringen woonachtig, De Burgemeester van Wie- ringen maakt bekend dat de in art, 4 van het Stieren- reglement Noordhollandl 938 bedoelde keuring van stieren in 1945 zal plaats hebben o.a. te Wieringen o,p Woens dag T1 April 1945 des voor middags te 8.30 uur op het terrein van de Erven O, J. Bosker aan de Parklaan te Hippolytushoef. Aangiften e-d- dienen op dezelfde wijze te geschieden als in voorgaande jaren. Men zie daarvoor zo no dig de betrekkelijke publicatie aan de gemeentelijke aanplak borden. r Wieringen» 15 Febr. 1945 De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN. Binnenkort zal voor hoof-< den van gezinnen woonach-V tig in de gemeente Wierirv gen de gelegenheid worden opengesteld op nader aan te geven plaats turfbonken te graven. Gegadigden dienen zich aan te melden op Donderdag 22 Maart voor de namen be ginnende met de letters A-K en op Vrijdag 23 Maart voor de letters L - Z in het Distri. butiekantoor in de Oude School te Hippolytushoef. Stamkaart van het hoofd van het gezin meebrengen. De-Rentmeester der Do meinen in het Rentambt Wieringermeer, Ovinge. NIEUWS IN 'T KORT. Mededeeling No. 245 PAS OP VOOR MINDERWAARDIG P00TG0ED Zooals bekend is, staat het er, in het Westen van ons land, met de pootgoedvoorziening voor dit jaar zeer slecht voor. Toch MOET er getracht worden een zoo groot mogelijke oppervlakte aardappelen te ver bouwen. Zoo heeft' men nog steeds de hoop op im port van poters uit Friesland, niet laten varen. Hoe-wel de W.-Meer voor deze import zou zijn uitgeschakeld, omdat hier nog een behoorlijke hoeveel heid pootgoed bij de boeren zelf aanwezig is, mag worden aangenomen dat er kans bestaat, dat toch nog enkele partijen van deze Friesche poters hier geplaatst worden. Op zichzelf is dat natuurlijk niet bezwaarlijk. Het is echter niet uitgesloten, dat met deze Friesche poters ook poters worden geïmporteerd uit gebieden waartegen sterk gewaarschuwd moet worden. Het is bijv. niet ondenkbaar dat, tengevolge van de zeer bij zondere omstandigheden waaronder wij thans leven, langs de genoemde weg, poters zullen worden geïm porteerd uit gebieden welke met ziekten ais wcatziektcn en aaltjes ziekte zijn besmet. Het spreekt vanzelf dat men indien dergelijke zieke knollen zouden worden uitgezet in de W.-meer, de polder in zijn geheel zeer ernstig zou schaden. Ook wanneer slechts een enkele land bouwer in dezen een fout zou maken, zou de goede naam van de geheele polder er later ten zeerste onder kunnen lijden. Mede op verzoek van het bestuur derZ.W.M. dat aan de leden dier Ver. eenzelfde waarschuwing zond, raden wfj iedere landbouwer, die nog pootgoed van elders betrekt of hoopt te betrekken, aan om aan poot goed de hoogste eischeu te stellen. D.w.z. Ie Geen poters uit de voor wratziekte besmet ver- klaardegebieden. Dezegebieden zijn: (globaal aangeduid) a De Groninger en Drentsche Veenkoioliën en een strook ten Z. van het Eemskanaalhet gedeelte ingesloten door de lijnenGroningen Zuidlaren, Buinen, Exlo, Valtke, Klazina.veen, Oostgrens langs Duifschland, Delf zijl. Eemskanaal. b ln Drenthe en Overijsselhet gedeelte ingesloten door de lijnen Hoogeveen. Dedemsvaart, Ommen, Hardenberg, Coevorden. c. ln Drenthe een strook van afwisselend breedte langs de jSmildervaart van Assen tot en met Hoogersmilde. N.B. De poters uit deze gebieden hebben een afwijkend certificaatl 2e Geen poters die door aaltjes zijn aangetast. Hiervoor zijn niet bepaalde gebieden scherp omlijnd aan te geven. Men onthoude het zieke beeldSoms schemeren alleen bruine, grauwe vlekken door de schil heen, soms ziekt deze in, wordt papierachtig en ver toond barsten. Niet verwarren mei Thijtophtora of droogrot. Bij door aaltjes aangetaste aardappe len is het vleesch licht bruia gekleurd en kruimelig. Aantasting vaak aan het naveleinde, doeh zeker niet uitsluitend, Ir. L. R. DIJKEMA De Centrale Keuken aan het Beliamyplein te Amsterdam alleen bereidt elke dag 40000 porties, De stadsreiniging te Am sterdam staat voor groote pro blemen doordat de helft van het bovendien nog onge schoold personeel ziek is, met handkarretjes moet worden gewerkt (wat vijfmaal zooveel menschen eischt), de Vuilver branding-Noord niet meer werkt en het publiek niet zelden het vuil zoo maar op straat werpt- Met aller mede werking is in deze chaos orde te scheppen. Ook in Friesland is men bij gebrek aan kolen aan het' boomenrooien geslagen. Door vier gewapende mannen werd een boer in de Sloterpolder van f2500 be roofd f 8000, sigaren, siga retten en alle bonnen vorm den de buit van vijf gewa pende roovers, die een wo ning in de Ferdinand Bolstr. te Amsterdam binnendrongen. Het Volk schrijft over de tientallen zwarte hande laars, die het platteland van Noordholland onveilig maken. Wanneer zij genoeg hebben ingeslagen, verkoopen of ^rui len'' zij hun buit aan en met hen, die met leege wagens komen. En dan gaan ze weer de boer op, ,,Elke luis heeft weer zijn luis*. En Noordho land de last." Te Beverwijk'werd een drieling geboren de kinderen zijn dagelijks een uur te be zichtigen in het Roode Kruis ziekenhuis waar levensmid delen en kleertjes in ontvangst worden genomen. Verantwoordelijk voor de advertenties Com. J. Bosker. WiertnKea, Uitgever en Drukker Coca. 2. Bosker, Wieringem Bureaus; Hippolytushoef Telef. l». Middenmeer, Telef. II.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1