14e Jaargang Zaterdag 24 Maart 1945 No* 24 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. Mededeelingen Plaatselijke Distrihutiedienst VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1,30 Middemneer Brugstr, 23 Prijs per nummer 6 ct. Weg eris het ontbreken van electr. stroom in dit nummer geen radioberichten over den oorlogstoestand. Red. Kappen van Boomen. Nogmaals breng ik ter al gemeene kennis, dat het ten strengste verboden is anders dan op eigen terrein hout te kappen. Zij, die ondanks dit verbod, doorgaan met het kappen van boomen, stellen zich aan zware straffen van de Duitsche Weermacht bloot, Bovendien moet er op gere kend worden, dat alle vervoer van hout door de Duitsche Weermacht wordt verboden, indien aan het onbevoegd kappen geen einde komt. Dit geldt dan ook voor het ver voer waarvoor intusschen door de bevoegde instanties 'toe stemming is verleend. Wwerf, 24 Maart 1945, De Burgemeester van Wieringermeer, A. SAAL. R.K. KERKNIEUWS WIERINGEN. 7.15 Vroegmis 9Paimwijding en Palmuitreiking, Om 9.30 Hoogmis 2,30 Laatste Me ditatie Dinsdag H. Mis om 6.45 en 7.30 Woensdag H Mis om 7.30 waaronder Algem. H. Communie der kinderen 's avonds biechten van 5-7 ook door den Pater. Witte Donderdag Com munie-uitreiken 6, 6 .30 en 7 uur. H, Mis en plech tigheden om 7,30 Na H Mis uitstalling v.h. Allerheillig- ste 3 uur Gemeenschappelijk aanbidding van de kinaeren 7 Plechtige gemeenschappe lijke aanbidding van de Pa rochie. Goede Vrijdag 7 Uit stalling 7.30 Plechtigheden 3 korte herdenking van Je zus sterven vooral voor de kinderen 's avonds 7 uur Plechtige kruisweg voor de groteren. Paaschzatcrdag Plech tigheden om 6.45 ongeveer 7.45 Plechtige Gez, Paasch- mis. Biechthooren v. 10-12 en van 5-8 ook door een Pater. VASTENMEDITATIE Zondag. Palmzondag 's mid dags half drie Laatste Me ditatie De twee Kruisvrien- den.Toegang*voor iedereen. S t ierenkeuring 1945, De Burgemeester van Wie ringermeer brengt ter open bare kennis, dat de keuringen, voor stierenreglement Noord holland 1938, behoudens eventueels stagnacie door den oorlogstoestand, o.a. zullen worden gehouden op Woensdag 11 April 1945, 8,30 uur, op het Sport park te Wieringen,-' op Woensdag 11 April 1945, 11,30 uur, op het Par keerterrein te Wieringerwaard; 'op Woensdag 18 April 1945, 1,00 uur, op het Sport park te Twisk, Zoo spoedig mogelijk die nen de stieren, die men ter keuring wenscht aan te bieden, te worden aangegeven bij den secretaris d,er provinciale Commissie tot bevordering van de rundveefokkerij in Noord- holland, Berkhout, wijk A, nr. 143, onder schriftelijke opgave van naam en woon plaats van den eigenaar en van den keuringsplaats, waar het dier- of de dieren zullen worden aangeboden. Stieren, welke niet over eenkomstig het bepaalde in artikel 3 van genoemd Stie- .enreglemerit zijn aangegeven, zullen niet worden gekeurd. Ten bewijze, dat vorenbe doelde aangifte heeft plaats gehad, behoort bij de aangifte der stieren te worden over gelegd het door den burge meester afgegeven bewijs van ontvangst der aangifte. Tevens moeten bij de aan gifte worden overgelegd het afstammingsbewijs, het zgg. model 11 A, waarbij voor N,R,S. dieren de zwarte ge- boorteschets of bij oudere dieren het zwarte inschrijvings- bewijs. Bij dieren geregistreerd in het 'Friesche Rundvee Stam boek en nog niet gekeurd voor NoordlTolland is alleen geldig het offirieble r.R.S. bewijs, hetwelk moet voldoen aan de eischen voor over schrijving gesteld, Wwerf, 24 Maart 1945, De burgemeester voorn., A. SAAL. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Gom J. Bosker, Wieringen. Mededeeiing No. 246 laten hieronder volgen het ons toegezonden officieele TEELTPLAN AKKERBOUW 1945. Het Departement van Landbouw en Visseherij Bij de vaststelling van het teekplan Akkerbouw 1945 is rekening gehouden met de eischen, die de vcedsel- voorzien stelt, maar daarnaast moest ook in sterke mate rekening gehouden worden met de mogelijkheden, welke de boer in zijn bedrijf nog kan vinden. In die tweezijdig licht dient men de onderstaand^ regelen te zien. Ie. Op bouwland en gescheurd grasland mogen alle gewassen onoeperkt ais hoofdgewas worden ver bouwd met uitzondering van spelt, evene, vlas, karwij geie en oruine mosterd, ruwvoedergewassen en land- oouwzaden voor eigen gebruik. 2e. bpeit en evene mogen niet worden verbouwd. 5e. ive met vlas beteeloe oppervlakte mag per bedrijf niet grooter zijn dan in 1944. 4e. De verbouw van karwij is per bedrijf beperkt tot de oppervlakte, in 1944 met dat gewas beteeld. De Pcoductiecommissaris kan van deze bepaling ontheffing verleenen. 5e. De teelt van gele en bruine mosterd is beperkt toegestaan Voor de teelt van deze gewassen is een teeitvergunning noodig, welke slechts wordt uitgereikt wanneer de teier een contract heeft afgesloten met een nader aan te wijzen Ondervakgroep. 6e. De oppervlakte ruwvoedergewassen waaronder klaver en kunstweideis per bedrijf beperkt tot de oppervlakte, welke voor oogst 1944 rechtens met deze gewassen beteeld mocht wordeln. Bedrijven, die in 1944 door scheuren van grasland boven de verplichte op pervlakte meer ruwvoedergewassen hebben mogen te len, mogen dit in 1945 wederom doen. Uitbreiding van de oppervlakte ruwvoedergewassen op bouwland in 1945 is slecht mogelijk, wanneer voor den oogst 1945 grasland boven de verplichting gescheurd wordt. Een uitbreiding van de gezamenlijke oppervlakte blijvend grasland, kunstweide en groenvoeaergewassen is dus niet toegestaan. Wordt vervolgd. Ir. L. 8. DIJKEMA BONNENLIJST Voor het tijdvak van 25 t/m 31 Maart 1945 zijn de volgende bonnen van de iioodKaart Derde serie aangewezen A o84 B 384, A. 385, jlJ 385 400 gram Brood A 386, B 386 125 gram Vleesch De volgende bonnen moeten voor 28 Maart 1945 bij den winkelier worden ingeleverd A 390 B 390 1 Kg. Aardappelen A 392 B 392 3 Kg. Suikerbieten A 393 B 393 100 gram kaas B 366 250 gram Kindermeel of Voedingssujker of 2J0 gram Tarwebloem. Voor verlengde bonnen ziet men de officiëele bonnenlijst Distributipdienst Wieringermeer, De Leider; A. KOOIMAN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1