14c Jaargang Woensdag 28 Maart 1945 No» 25 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. Ter overdenking. GOEDE VRIJDAG Zielestrijd. Bmnenlandsch Nieuws. Yer. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Gom. J. Eosker, Wieringen. Verantwoordelijk voor de advertenties Gom. J. Bosker. Wieringen, Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen, Bureaus Hippolytushoef Telef. 10, Middenmeer, Telef. ast Wegens het ontbreken van electr. stroom in dit nummer geen radioberichten over den oorlogstoestand. Red. Velen worstelen in deze bange stonden, maar houden zich staandevelen zijn ter neer geslagen en zien niets dan donkerte om zich heen. Wij zien ze langs den weg, duwend, hijgend, met verma gerde gelaatstrekken, vragend smeekend bijna, om voedsel v©or zich en de zijnen. Wat zal er in de harten van deze menschen omgaan Zuilen zij zich afvragen „wanneer God een God van liefde is, waar om dan deze veroordeeling?' - Of zal een stil gebed van zijn lippen vloeien gelijk Christus eens b"ad, „Mijn Va der Indien deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan, hetzij Ik hem drinke, Uw wil geschiede Dat is de worsteling, die wij allen doormaken, - moeten doormaken. De voile mate van den in- nerlijken vrede, die het leven in God geeft, is niet een algemeen goed, gelijk lucht en water. Het stille, sterke, ge- loovige zalig zijn is genade in zeer bijzonderen zin. Het kan ons geworden midden in den strijd op aarde, de zorgen van ons leven. Ook wij hooren tot de geroepenen. Gods stem klinkt rondom ons in velerlei le- vensgebeuren en ervaren. Zulien wij daartegenover stel len onzen twijfel, ons materi alisme, of zullen we stil wor den, ons zelf verliezen en bidden, bidden om de genade des geloofs Als wij het geloof willen, dat bergen verzet, dat ons kracht geeft en vreugde in leed en zorg, het geloof, dat ons heiligt en zuivert en bezielt, dan hebben wij ons eenvou dig open te stellen voor de wondere kracht die van Chris tus uitgaat. En indien dan die vrede des harten over ons is geko men, zullen wij ook aan onze medemenschen daarvan kunnen doen deeien, naastenliefde betrachten aan hen, die ver moeid en belast zijn, vertroos ting kannengevenaan hen die treuren. Wij reizen met elkander Wij wandlen hand aan hand D een zij tot troost der ander Op weg naar 't Vad er land Zijn wij als broed ren één Geen strijd om beuzelingen, Daar Engien ons omringen En zweven voor ons heen. C. J. B. Ergelijke zwendel bij beg rarenissen te Amsterdam In Het volk lezen we daaromtrent Onder deze begrafenis ondernemers zijn menschen die zich niet ontzien op de meest platte en weerzink- wekkende wijze misbruik te maken van verdriet en nood hunne» medeburgers. Wat te denken van volgende ge vallen Een begrafenison dernemer vroeg voor hef leveren van een eiken kist maar liefst twee costuums, tarwe, rogge, aardappelen en schoenen. Een ander vroeg f 1000 voor een be grafenis, Toen de kist kwam steeg dat bedrag f 1200. Voor het hek van d® be graafplaats werd het f'1500 omdatde dragers clan destien brood moesten koo- pen. De zwarte handel op dit gebied is ontzettend I De gemeente rekent voor het begraven f 86.40 voor vol wassenen, f 43.20 voor kin deren onder twee jaar. De begrafenisondernemers bren gen deze kosten in rekening aan het publiek. Er zijn er die dan dit bedrag tot f I70en meer verhogen. En dan nog hun prijzen voor bijkomen de werkzaamheden circu laires, advertenties kist, rouw kamerOntzettende bedra gen zijn dat Evangelisatie Wieriogen Goede Vrijdag, H.-hoef 10 uur de hr. C. N. Graaft Den Oever 10 u. dhr. Deen. Mededeeling No. 247 Wij laten hieronder volgen het ons toegezonden officieele TEELTPLAN AKKERBOUW 1945. vervolg 7e De teelt van landbouwzaden voor eigen gebruik is voor eiken teler vrij tot een oppervlakte van ten hoogste 5 aren in totaal. Voor een grootere opper vlakte is een teeltvergunning noodig. Worden kruis- bestuivende gewassen geteeld, zooals bietenzaad, kool rapen, mergkool- of herfstknollenzaad, dan moeten deze gewassen tenminste 500 m. verwijderd zijn van per- ceeien, door erf voor een kweeker-kanaeiaar met deze gewassen beteeld, Is de afstand kleiner, dan wordt de teler verplicht de zaadteelt voor eigen gebruik te verwijderen. Van spurrie of serradeila, lupinen en wikken kan onder bepaalde voorwaarden teelt voor eigen rekening en risico worden toegestaan. Aanvra gen hiervoor moeten vóór 1 April ingediend worden bij het bureau van den Provincialen Voedseicommissaris afd. Bodemproductie, waaronder de teler ressorteert. Van de andere landbouwzaden, waaronder ook gras- en klaverzaden, is de teelt slechts toegestaan, wanneer een contract is afgesloten met een hiertoe gerechtigden kweeker cf handelaar, die hiervan bericht ontyangen heeft van het Bedrijfschap voor Zaaizaad an Pootgoed voor Akker- en Weidebouw. Deze is verplicht zoo spoedig mogelijk aan den Provincialen Voedseicommis saris van da provincie, waar de teler woont, op te geven de namen, adressen en organisatienummers van de telers, waarmede werd gecontracteerd en tevens voor eiken teler de juiste oppervlakte van het gewas met vermelding van het ras, waarvoor een contract werd afgesloten. Een afschrift van dit schrijven wordt gezonden aan het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Poot goed voor Akker- en Weidebouw, Plein 4 Den Haag. 8®. Aanvragen voor afwijkingen van bovengenoemd teeltplan moeten zoo spoedig mogelijk ingediend worden bij de afd. Bodemproductie van het bureau van den Provincialen Voedseicommissaris. 9e. Onder de huidige omstandigheden blijven wijzi gingen in de richtlijnen voorloopig buiten beschouwing. Een uitzondering wordt echter gemaakt voor de olie houdende gewassen, koolzaad en blauwmaanzaad, waar van de premie verhoogd wordt met resp, f lc.en 25.per 100 kg., zoodat de prijzen inclusief de teelt premie worden: voor koolzaad f45.en voor blauw maanzaad f 85.— per 100 kg. Ir. L. R. DIJKEMA ZOMERTIJD OP 2 APRIL Den Haag 26 Maart Offi cieel wordt medegedeeld De 2e April 's morgens 2_ uur, dus in de nacht van Zondag op Maandag, wordt de zomertijd weer ingevoerd Op dat oogenblik worden de openbare uurwerken een uur vooruitgezet n.1. van twee op 3 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1