PASCHEN 14e Jaargang Zaterdag 31 Maart 1945 No. 26 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. 10-20! Gelild Mededeelingen Plaatselijke Distributiedienst HoeveeMi 200 400 j 400 1 1 800 30.2 23 Febr. 22 Maart 30 10.4 6.2 9.2 8.3 12,1 7.5 9.2 9.2 Gemiddeld 8,3 8,7 9,8 9.2 23 Febr. 22 Maart 30/40 50.- 37,5 47,9 41,6 60,4 48,3 48,7 46,6 51,7 43.5 Gemiddeld 43,7 44,7 54,3 23 Febr. 22 Maart 329,1 341,6 338,3 375.. 331,1 316,6 368,7 341,8 333,- |340,8 Gemiddeld 335,3 356.6 323,9 347,3 23 Febr. 22 Maart 388.5 385,3 403. 7 426,6 3 72,5 385,8 403.8 392,1 Gemiddeld 387.5 415.2 388.1 406.2 '100 107 101.5 105 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer6 ct. ATTENT1B Wegens de feestdagen zal dit blad Woensdag as niet verschijnen De Uitgever. Wegens het ontbreken van electr. stroom in dit nummer geen radioberichten over den oorlogstoesfand» Red. iven de gebonden is. Wij stooten h' 1 |it tegen iets dat- „ingrijpt' i Wat zoekt gij den Le bij de dooden Hij is hi,er nietmaar Hij is opgestaan. Lukas 24 5 en Wederom vieren wijPaschen terwijl de wereld schudt op zijn grondvesten. Daarom is het ook moeilijk om van Paasch- „feest" te spreken, niettegen staande Paschen alleen zijn be- teekenis en dus een „le vende" plaats - kan krijgen tegeneen donkere achtergrond. Ging niet het lijden en sterven aan Christus' opstanding voor af? Maar dan eensklaps staat het kruis in het volle licht voor ons. Paschen bracht het weten, dat dit sterven geen ondergang was geweest, maar wezenlijke overwinning. Ook voor ons? Zijn wij niet twijfelmoedig, als die vrouwen bij het graf, toen zij het lichaam van den Heere Jezus niet vonden. Hoe staan wij; die leven in den stroom der ver gankelijkheid, tegenover de opstanding, de eeuwigheid? Want midden in dien stroom stooten wij op een moment ©p iets, dat niet wijken wil! Er treedt iets in ons leven, dat ons bindt, omdat de mensche-! Ver. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. 'ijke ziel aan de eeuwigheid Mededeeling No. 248 Verslag chloorbeschadigingsproef. Wm. 802. Proefveldhouder W. Liere, Groet weg C 9, Mid denmeer. Grondsoortklei. Voorvruchtzomergersf. Doel der proef was na te gaan tot welk tijdstip men in het voorjaar nog chloorhoudende kalimeststof op aardappelen zou kunnen toedienen zonder schadelijke gevolgen hiervan te ondervinden. Er werden derhalve op 23 Februari en op 22 Maart resp. 200 en 400 kg kaii-40 chl. geh. 47,5°/0 en 400 en 800 kg mengmest 2-10-20 (chl. geh. 14.5°/0 toegediend. Op 4 April werd Het proefveld met Bintje beplant maat 35/45, op een afstand van 60 x 45 cm en bemest met 150 kg kas, térwijl na opkomst op 1 Mei nog 300 kg kas werd toegediend. Gedurende de geheele groeiperiode kon geen enkele afwijking of schadelijke invloed van het chloor worden waargenomen. Op 18 September werd van ieder veldje een gedeelte gerooid en de vol gende dag gesorteerd ons bestaan, dat de overleV gingen van ons «vergankelijke „ik" doorbreekt, iets, dat niet van den rijd is, dat den tijd negeert. Hier ontmoet het eeuwige ons, pakt ons in onze ziel, bindt ons, met onvoor waardelijk gezag. „Wat zoekt gij den Levende bij de dooden? Hij is hier niet,- maar Hij is opgestaan?' Hier openbaarde zich de wezenlijke bedoeling van ons leven. Mogen wij deze gedachte ook verstaan en ons hart er voor open stellen. C. J. B Gemeente Wieriagermeer. Beperking Electriciteits - V erbruik Met klem wij« ik, voorzoo ver noodig, op de groote ep vitale belangen, welke met een stipte naleving van de maatregelen ter beperking van het electriciteits-verbruik en met het betrachten van de uiterste zuinigheid in het tus- schenstaande verbruik zijn gemoeid. Overtredingen worden op grond van het aeceet van den Rijkcommissaris, betreffen de den uitzonderingstoestand dato 12 Mei 1944 als het in gevaar brengen van de beperking beschouwd en kunnen met den dood worden gestraft. W,-we rf, 31 Maart 1945. De Burgemeester van Wieringermeer, A. SAAL. Meststof BONNENLÏJST Voor het tijdvak van 1 t m 7 April 1945 zijn de volgende bonnen van de noodkaart Derde serie aangewezen 342 en 343 400 gram brood 344 IV4 rantsoen- vleesch E 08 12 liter melk D 06 7 liter melk C 03 2 liter gestand, melk 383 4 dl spijsolie. Nieuwe voorinleveringsbonnen voor 4 April inleveren 345 1 Kg aardappelen B 368 250 gram kindermeel of voedingssuiker of 210 n gram tarwebloem 312 250 gram peulvruchten Zie voor verlengde bonnen de uitgebreide bonnenlijst Distributiedienst Wieringermeer, De leider: A. KOOIMAN 30.2 7.8 47,6 40 Totaal 395,4 425.- Relatief Aan het eind der tabel is de invloed van de tijd van aanwending waar te nemen. Zoowel uit de sorteering afzonderlijk als uit de totaal opbrengst blijkt dat met de vroegste toediening de beste resultaten zijn verkre gen. Of deze verlaging door chioorbeschadiging zal zijn veroorzaakt ris een vraag die moeilijk zonder meer is op te lossen, aangezien niet een chloorvrije kalimest als patentkali op 22 Maart naast de bestaande veldjes is toegediend. Gezien echter het effect van een hoo- gere kaligift, hetwelk onder aan de tabel en ook bij iedere sorteering is,bepaald, zouden wij liever het ver schil aan een te late toediening der kali willen toe schrijven, of ook reeds de 200 kg kali-40 een opbrengst- verhooging hebben veroorzaakt is ons wegens het ontbreken der onbemeste veldjes niet bekend O. HET EERSTE KIEVITSEI Door Mast van Wes- terklief werden Donderdag de eerste kievitseieren ge vonden op het Zoutland te Westerland Wegens afwezigheid redae trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn, J. Bosker, Wleringen. Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. j. Bosker. Wleringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1