WIERINGERMEERBODE NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Gemeente Wielingen. 14c Jaargang Zaterdag 7 April 1945 No. 27 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Mlddenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer 5ct. Gem. Wieringermeer. Bekendmaking van het Heemraadschap De Wieringermeer i Onze Voedselvoorziening* V Mededeelingen Plaatselijke Distrihutiedienst VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Tweede inspuiting inenting tegen roodvonk en dipkterie. De tweede inspuiting van de inenting tegen roodvonk en diphterie voor kinderen van '1 tot 6 jaar zal plaats vinden op de hieronder vermelde plaatsen en tijdstippen. Middenmeer op Dinsdag 10 April a.s. van 10 10.30 in de W-meerscftool, zitting door Dr. A. P. Hoogkamer. W -werf 'op Dinsdag 10 April a.s. van 14 1-4.30 in de U.L.O.-school, zitting door Dr. A. J. Tamsma. Slootdorp op Dinsdag 10 April a.s. van 11—11.30 in de W-meerschool zitting door Dr. A. P. Hoogkamer op Dins dag 10 April a,s. in drogisterij Postuma van 16 16.15 zit ting door Dr» A. J Tamsma. De data van de derde in spuiting zal nader bekend ge maakt worden- De Burgemeester van W-meer; A. 3aa.l W-werf, 7 April 1945.' POLITIE. Gevonden een bruine por- temonnaie inh. eenig geld. Verloren vulpen, Parker. InIPolitje Middenmeer. POLITIE. Gevonden een gouden ze gelring te Wieringerwerf. Inl. Politie Wieringerwerf. Dijkgraaf en Heemraden van' het heemraadschap de Wie ringermeer brengen ter open bare kennis, dat de door hun Coii ege opgemaakte oncwerp- begrooting voor het dienstjaar 1945 voor -belanghebbenden ter inzage zal liggen ter Secretarie van het Heemraad schap, Ir. Smedingplein 1 te Wierirftjerwerf van 9 tot en met 22 April 1945 op alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Wieringerwerf, 7 April 1945. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, De dijkgraaf, Ir. A. Ovinge. De secretaris, Mr. Th. A. J. Vosters. POLITIE. Verloren een bruine over jas, een paar portemonnaies met inhoud en een tasch inh. onderkleeding. Gevonden een actetasch met inhoud, twee zilverbon nen en een kinderportemon- naie inh- eenig geld. Inl. Gem.-bode H.-hoef. OVER DE PRODUCTIE VAN GROENTEN EN VROEGE AARDAPPELEN IN 1945 Wegens afwezigheid redac trxce, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn J. Eosker, Wieringen. Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker. Wieringen BONNËNLIJST Voor het tijdvak van 8 t ra 14 April 1945 zijn de volgende bonnen van de noodkaart Derde serie aangewezen 346 348 en 347 400 gram "brood 125 gram vleesch De volgende bonnen moeten vóór Ti April bij den winkelier worden ingeleverd 349 '1 KG. Aardappelen 401 Noodkaart 4e serie 3 KG. Suikerbieten 402 100 gram Kaas 403 250 gram Zout B 394 250 gr.^Kindermeel of Voed.suiker of 210 gr. Tarwebloem E 09 v.h. inlegvel250 gram. Suiker Zie voor verlengde bonnen de De leider van den Distributiekring A. KOOIMAN. uitgebreide bonnenlijst „Wieringermeer* De voedselpositie van ons volk gaat hoe langer hoe meer zorg baren waren de afgeloopen maanden reeds slecht» er ia geen enkele aanwijzing, dat de eerstkomen de maanden verbetering zullen brengen. De bedreiging komt van alle kanten geen kunstmest, geen ziektebe- strijdmgsmiddeien, geen kolen voor de" kassen, te weinig zaaizaad, geen olie of benzine voor de tractoren en freesmachines en geen geregeld vervoer van de pro ducten naar de centra van gebruik. Daarbij tracht een ieder zich zopveel mogelijk zelf te dekken. De boeren en tuinders houden vast wat ze zelf denken noodig te hebben en dat is meer dan in normale tijden omdat ze onvoldoende brood en vet kunnen koopende ar beiders laten zich in natura betalen en vragen meer dan gewoon om nog een familielid te kunnen helpen of om te ruilen. Er is gebrek aan geoefende arbeids krachten en paarden en veel vruchtbaar land is on bruikbaar gemaakt door inundatie of anderzins; elec- trische stroom voor het bevloeien van kassen is er niet en leidingwater mag niet gebruikt worden. Wat nu Met de handen in de schoot gaan zitten Er is maar, een antwoord: Produceert wat ge kunt. De boeren en tuinders en hun arbeiders hebben de plicht zich tot het uiterste in te spannen en particulieren moeten elk plekje grond benutten, al is het maar enkele vierkante meters groot. Men vrage nu siet naar het gewin, doch alleen naar wat plicht is jegens den naaste. De producten, die het eerst noodig zijn en ook het eerst kunnen worden voortgebracht» zijn groenten en vroege aardappels. De groenten worden van de oogst 1944 raken nu reeds op en oude aardappels zijn er in Juli niet meer te krijgen. Er moet dan van de nieuwe oogst komen, dat is een onafwijsbare eisch en, wij be hoeven er geen doekjes om te winden, die oogst kan niet groot zijn- Daarom nogmaals, produceert wat ge kunt. Met het .zaad- en plantgoed moet uiterst zuinig wor den omgesprongen. Alleen van de late groenten, win terwortelen, bieten en kool is er voldoende; het zaad van vroege wortelen zit krap, zomerspmasie is er wei nig, met radijs en. vroege spinasie is het matig gesteld, slazaad en andijvie zit heel krap en postelein is er 'bijna niet, met raapstelen is het matig gesteld, de pootaardappels zijn voor een groot deel opgegeten, evenais het zaaizaad van boonen en erwten en zoo kunnen we doorgaan. Weest zuinig en werkt met be leid, want de schaarste aan groenten zal deze zomer lang duren. Gooit geen plantjes weg, dat ge nog ge bruiken kunt, en spaart desnoods wat uit Uw mond om nog .wat nieuws te kunnen telen. De oogst aan vroege aardappels zal, naar het zich laat aanzien, zeer klein zijn. Wie gelegenheid heeft om ook maar tien planten uit te zetten, is aan zich zelf en zijn naasten verplicht dit te doen en de tuin bouwers moeten er zooveel van verbouwen, als maar eemgzins mogelijk is, ook degenen, die over ka86en of bakken beschikken, want vroege aardappels zijn rijk aan vitaminen. De groenten die het eerst in den nood kunnen voor zien zijn radijs, scherpzaad spinazi, raapstelen, vroege wortels, sla, sjalotten, plantuien en pootuien ronde bie ten, vroege kool, snijbiet, doperwten, tuinboonen e.am.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1