Gore Melk 14c Jaargang Woensdag 11 April 1945 No. 28 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WdBNSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaus Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. Gemeente Wieringen. Binnenlandsch Nieuws. Bekendmaking. j ¥er. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. Indiening Vorderingen. Mededeeling No. 249 De Burgemeester voorn., VAN DIEMEN. VAN DUIN. NIEUWS IN 'X KORT. 7.6 13.3 1.74 4.4 8.7 1.97 6.4 1.82 Wilt ge ie wereld zien la hemel herschapen, hegia dan zelf een engel te zijn. met Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen, De- laatste weken hoorden we herhaaldelijk klachten, dat de melk van den melkboer bij het koken door elkaar liep. Wij vroegen een deskundige naar de oorzaak. Deze gaf als zijn onomstootelijke meening te ken nen,- dat er boeren zijn die een deel der melk roomen en deze dan door de zoete men gen, en dat leidt tot onver mijdelijk gevolg, dat de melk bij het koken door elkander gaat. Maar, ging onze zegsman verder, niet alleen dat de burgerij van deze smadelijke practijken de dupe wordt, maar de bewuste boer zelf heeft veel minder vetgehalte en ontvangt dus minder voor zijn melk. Wij voor ons hopen echter, dat een scherpe controle bil de vetopname de bedrijver(s) aan 't licht brengt en eèn flinke afstraffing de lust ont neemt met deze practijken door te gaan. Heemstede Ook ai Brandhout. De politie heeft procesverbaal opgemaakt tegen den ó8-jarigen AT., die veertien deksels van waterleidingputten uit tuinen had gestolen. Mensehearedder Foppe Seekles overleden. Foppe Seekles, wiens naam onverbrekelijk is verbonden aan het Nederlandscne reddings wezen, Nis, 82 jaar oud, te Gorincnem overleden, Wat Dorus Rijkers voor den Helder is geweest, was Foppe Seekles vele jaren lang voor Hoek van Holland» Hij behoorde tot dat troepje wakkere ke rels, dat altijd weer eigen leven veil had, om dat van anderen te redden. In zijn lange loop baan nam Seekles deel aan de redding van 564 menschen- levens* Hij was drager van vele binnen- en buitenland- sche reddingsmedailles. De Burgemeester van Wie- J Ontspruitingsproef met Eigenheimers, ringen, verzoeL^^belangheb Qp het bedrijf van den heer J. v. d. Beek, Hoorn- scheweg H 5, Middenmeer werd een proef aangelegd met Eigenheimers, klasse A, welke gedurende den winter en voorjaar in bakjes waren bewaard. Poter- maat 35/45 mm. Van dit materiaal werd een gedeelte geheel van spruiten ontdaan, van een deel werd één spruit aan de knol gelaten en de rest verwijderd, ter wijl tevens een gedeelte zoo zonder nadere behandeling werd uitgepoot. Van ieder object werden 3 veldjes uitgezet op een rijenafstand van 60 cm. terwijl de af stand in de rij 33,3 cai. bedroeg Opp. der veldjes was: 14.4 m2. Grondsoortlichte zavel. Voorvrucht: win tertarwe; waarna een matige lucerne werd onderge- ploegd. Bemesting: 200 kg kas, Geen P en K. Pooter- datum: 30 Maart. In het begin der groeiperiode waren er verschillen in ontwikkeling waar te nemen en waren de niet af gesproten knollen met hun kiemen het eerst boven den grond. Doordat, als gevolg van de zware nachtvorst van 8-9 Mei, de voorgekiemde knollen tot den grond afgevroren, waardoor ze zeker een paar weken ach terop raakten, waren de verschillen gedurende de verdere groeiperiode gering. Er werd op 4 October gerooid, ter wijl tevens van ieder veldje van een tiental planten het aantal stengels en knollen werd bepaald. Deze oogstanalyse gaf het volgende beeld benden hun vorderingen- ten iaste der gemeente voor de dienst 1944 zo spoedig mo gelijk en in ieder geval gaar ne vóór 1 Mei a.s. ter ge meentesecretarie in te dienen. Wieringen, 11 April 1945. De Secretaris, - Twee in Duitsche uni formen g.ekleede mannen na men uit het "huis van veehou der L. te Oostzaan geld en boter mee en schoten L's zoon in een been. - Te Koog-Zaandijk is een comité gesticht ter bestrijding van het vendaiisme. - ,,Wie de boel beter kan verdeelen, moet hier eens winkeltje gaan spelen Zoo leest men in de etalage van een banketbakkerswinkel te Workum. - Aan de boorden van Amstel en IJ vangen jong en oud nu stekelbaarsjes voor de consumptie en visent men op de losplaatsen van brand stofschepen naar te water ge raakte kolen. - De moeder van de we reldberoemde Ant. Fokker is op 79-jarige leeftijd te Haar lem overleden. - Friesland telt ai een 50 noodkeukens ,- oorzaak g.e- brek aan brandstof- De hout- roof neemt er al groote af metingen aan. - Drie vrouwen zijn te Amsterdam aangehouden we gens diefstal en heiing van een damestasch met f1700. Zij hadden er (dure) levens middelen voor gekocht. (Volksblad, Dgbl. v. N.H.) lenscMjii Dsteetat aas ie nacht van den YerschrMelijfcen heerscher, wiens saai smart is, onderworpen zijn. Objecten Stengels p. plant Knollen p. plant Knollen p, stengel Afgesproten Eén spruit Onbehandeld 11.8 Uit deze cijfers valt af te leiden dat er, ondanks het afvriezen, nog eenig effect door het afspruiten is ont- staan. De knollen, waarvan alle kiemen waren verwij derd en dus alle oogen een gelijke kans kregen, heb ben de meeste uitloopers gevormd, terwijl ook het aantal knollen per plant hier het grootst is geweest. Daarentegenwas van de knollen, waarop één spruit was gelaten, het aantal stengels en ook het aantal knol len het laagst, wat ook te verwachten was. De onbe handelde knollen, waarvan als regel één kiem iets meer ontwikkeld is dan de overigen, stonden hier tusschen in Het aantal knollen per stengel gedraagt zich omge keerd evenredig naar het aantal knollen per plant, m, a v/. doordat tengevolge van het afspruiten het aantal stengels laag is, is het aantal knollen per stengel hier het grootst, al zijn de verschillen gering Wordt vervolgd. Speurder in de dop. Eenige dagen geleden werd i te Oostzaan de fiets van den jeugdigen Jan D. gestolen. De ex-rijwiel bezitter lette goed op of hij soms zijn karretje nog terug kon vinden en wer kelijk zag hij er in Zaandam een buurtgenoot op rijden. Aangifte bij de politie volgde. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk: voor den geheelen inhoud Corn, J. Bosker, Wieringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1