WIERINGERMEERBODE Zaterdag 14 April 1945 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. 14e Jaargang No. 29 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaus Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer6 ct. Ter overdenking LENTE Nu alles weer ontluikt, 't frissche jonge groen aan boom en plant zich ontplooit 't opkomend graan zich tus- schen de aardkluiten regelt, nu gevoelen we weer de grootschheid der natuur, het mysterieusche van de schep ping Als bij 't menschoom alles breekt en kraakt, als velen zich voelen als sn schip, dat tuigloos op de woeste gol ven wordt heen en weer geslingerd, gaat de natuur rustig haar gang, statig krachtig, met de grootste regelmaat. Zouden wij ons aan die orde en regelmaat niet kun nen spiegelen, beseffen, dat wij ook scheppingsschepse len zijn, doch begaafd met verstand, om bij ons zelf die orde en regelmaat aan te leggen, die God van ons eischt; Geen onbesuisde daden, geen angst, do.ch een kalm en een weloverlegd leven, temidden van alle onrust. Frederik van Eden zegt het zoo treffend „Het leven is dan alleen heerlijk als men den moed der rechtvaardigheid heeft, den moed om, trots alles en allen, zoo te leven als men weet, zoo diep en in nig als een menseh het weten kan, dat God het van ons wil"! C. J. B. POUiHE. Verl. dop van kinderwagen een portemonnaie met in-, noud, een autoband en een kinderwantje. Inl. Gern.-bode H.-hoef. Gevonden rood wantje een portemonnaie inhoud een zakmes en een rozenkrans. Politie Middenmeer HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER Uitvoering Wrakkenwet Dijkgraaf en Heemraden van het heemraadschap de Wieringermeer brengen ter openbare kennis, dat, in verband met de belemmering van de scheepvaart, waar door onverwijlde opruiming noodzakelijk was, vanwege het Heemraadschap uit de door hem beheerde vaar, wateren zijn opgeruimd 1het wrak van een ijzeren praam liggende in de Westfrieschevaart tegen over kavei C 17, binnen de gemeente Wierin germeer 2. het wrak van een ijze ren dekschuit, met het kenteeken Zuidam Haarlem liggende in de Den Oeverschevaart voor een der houten steigers nabij de brug in den Klieverweg, bin nen de gemeente Wie ringermeer. Op grond van het be paalde in artikel 5 der Wrakkenwet zullende beide wrakken, tegen voldoening van de terzake van de op ruiming gemaakte kosten, aan belanghebbenden, die zich daartoe aanmelden, worden afgegeven, zonder dat bet Heemraadschap aan sprakelijk kan worden ge steld voor de afgifte aan een onbevoegde. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Inge nieur van het Heemraad schap te Wieringerwerf. Wieringerwerf, 14 April'45 Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, De Dijkgraaf Ir. A. Qvinge. De Secretaris, Mr. Th. A. T. Vosters Gemeente Wieringermeer. Waarschuwing aan de - bevolking. DcJjr den bevoegden Duit- schen militairen commandant is mij medegedeeld, dat bij het optreden van terroristen of partisanen in georganiseerd verband in de Wieringermeer de Duitsche weermacht ge noodzaakt zal kunnen worden de dijken te 'aten springen, met het gevolg, dat de Wie ringermeer onder water komt. Het Is van het grootste be lang, dat wij voor deze ramp bespaard blijven en ik. doe daarom een ernstig beroep op de bevolking om alles in het werk te stellen waardoor het optreden van partisanen of terroristen wordt verhinderd. Voorts werd mij medege deeld, dat door geallieerde vliegtuigen soms straatversper ringen worden neergelaten. -Deze moeten door de bevol king onmiddellijk worden op geruimd. De gebruiker van den grond, in de nabijheid waar van deze versperringen op den weg worden aangetrof fen, wordt aansprakelijk gesteld en kan op zware repressail- lemaatregelen, van het in brand steken van de woning rekenen. Wieringerwerf, 14 April 1945 De Burgemeester van Wieringermeer, A. SAAL. Kerkcbenstes W.-meer. Zondag 15 April. NEP. HERV. KERK Slootd, 10 u. ds» Germans Slootd. 2-,30 geen dienst. M.meer 10 uur geen dienst. M.meer 2.30 cd. Boekee. Wwerf 10 u. cd. v, Wezep. Jeugddienst. Wwerf 3 u. ds- Germans In alle diensten extra collecte voor 't Fonds Bijz. Nooden. Voorzoover deze opgave af wijkt van die in 't mededee- lingenblad is dit de juiste. Sfierenkeuring voor Wieringen en gedeelte Wieringermeer en Anna Paulowna. 2 jarige stieren. Voor N.R.S. werden defi nitief goedgekeurdBart, eig. W, Kranenburg Wie ringerwerf, Gerard, eig, Jn. Veerdig, Hippo, Boukjes Adema. eig, J, Straat Sloot- dorp. Voor N.H. werden goed gekeurd Leendert, eig. D, Veerdig Hippo, Titus, eig, Tj. Kooistra, Slootdorp, letjes Frans, eig. C. Mul der Westerland. Voor P. werd goedgekeurd Gonst, v, Waard 20, eig. H. Attema, Poelweg Haukes, Ee n-jarige stieren Voor NRS werden goedgekeurd Frans Gonst, v, Haukeshoef en Const. 3 van Haukeshoebeig. Gebr. Montsma Slootdorp, Jan, eig. P, R. Smid, Sloot dorp. Wordt vervolgd. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Verantwoordelijk voor de advertenties Oom. J. Bosker, Wieringen, Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wieringen, Bur eau* Hippolytushoef Telef. 18. Middenmeer. Telef. SS. iïkdedeelingen Plaatselijke Distributiedienst BONNENLIJST Voor het tijdvak 15 van t m 21 April 1945 zijn de volgende bonnen van de noodkaart Vierde serie aangewezen A en B 404 400 gram brood B 450 400 gram brood A en B 405 11ji rantsoen vleesch Deze bonnen zijn geldig tof 21 April E 10 12 liter melk D 07 10 liter melk C 04 5 liter melk B 02 4 liter melk Bovenstaande bonnen zijn geldig tof 28 April Nieuwe voorinleveringsboonen, welke voor 18 April ingele verd moeten wGrden A en B'406 1 kg. aardappelen A en B 407 3 kg. suikerbieten B 451 250 gram kindermeel of voedingssuiker of 210 gr. tarwebloem. Aflevering op deze bonnen dient te geschieden m.i.v. 23 April Zie voor verlengde bonnen de uitgebreide bonnenlijst De leider van den Distributiekring „Wieringermeer" A. KOOIMAN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1