Geslagen doch niet Verslagen! Verschijnt voorloopig wekelijks onder redactie van Corn, J, Bosker Gem* Wieringermeer, ZETEL GEMEENTEBESTUUR. Evacuatie-adressen, Van dc Redactie Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Boeker. Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen, 14c jaargang No. 35 Zaterdag 5 Mei 1945 Abonnementsprijs per kwartaal fl,30. Per losse nummer 5 cent Nooit zullen wij den mor gen van Dinsdag 17 April 1945 vergeten toen in de vroegte de mare weerklonk, dat de Wfêringermeer onder water zou worden gezet. Als het ware lamgeslagen staarden wij over de groe nende velden, het reeds bloeiende koolzaad, waar over da opkomende zon haar stralen zond, en waarboven de leeuwerik haar hoogste lied zong: zou dit vredige schoone polderlandschap, de parel van ons vaderland, waarvan de ontwoekering aan de zee de aandacht van de geheele wereld had ge trokken, zou dit nu in 't oor logsgebeuren worden be trokken en weer aan het water moeten worden prijs gegeven. De Wieringermeer die aan duizenden voedsel gaf, yerloren, voor jaren wij konden het ons niet indenken, en toch het werd wer kelijkheid I Toen wij het water met donderend geweld bezit za gen nemen van alles wat ons liet was geworden, toen hebben wij geschreid,, ge schreid van pijn en wanhoop. Toen wij u, Wieringer- meerbewoners, zagen weg trekken, beroofd van have en goed, van het arbeids terrein efi Uw toekomst, ja, van uw leven en van alles waaraan gij gehecht waart toen begrepen wij wat een weemoed en tegelijk verbit tering er in Uw harten moet hebben postgevat. Met ver beten gezichten hebt gij getracht te redden wat er te radden viel en het jlient gezegd, er is gewerkt, hard gewerkt, dag en nacht. Zon der onderscheid van rang of stand hebt gij allen ge daan wat gedaan moest wor den, in waarachtige gemeen schapszin, Een woord van hulde willen wij dan ook brengen aan allen die aan de red dingsacties hebben deelge nomen die niet alleen eigen inboedel in veiligheid brach ten. maar daarnaast alles in het werk stelden ook het waardevolste van hun me debewoners te redden. Het viel ons op dat ook bui tenstaanders, die geen be zittingen in onzen polder hadden, direct, zonder eenig eigenbelang, vrijwillig hulp verleenden. Ook hen bren gen wij onzen dank. Dit zullen wij nimmer vergeten. Hef leed is geschied. 20000 H.A. vruchtbaar, aan de zee ontworsteld land is verloren gegaan, op een oogenblik dat het grootste deel van deze oppervlakte het kiemende zaad in haar schoot droeg. Hongersnood eenerzijds, vernietiging an derzijds, het beeld van dit oogenblik. Wij zijn geslagen, ja, hard zeer hard geslagen,, maar niet verslagen Weer zullen wij dit land aan de zee onttrekken. Weer zullen wij met vereende krachten oaz« polder herschapen, als het kan nog schooner. En wanneer de kern van alle geruchten om ons heen waarheid mag bevatten, dan zal met de werkzaamheden spoedig worden begonnen. Moge allen, die aanstonds met de inzet van hun ge heele persoon aan het her stel deelnemen, de kracht vinden om in VREDE onzen mooien polder op te bouwen Het raadhuis der gemeente 'Wieringermeer is thans ge vestigd te Lutje-Kolhorn (ge meente Wieringermeer) post Koihorn, De Burgemeester van Wieringermeer A. Saai. De Secretaris der gemeente A. N. Nap. ..^UITBETALING 'l ^VUEVERGOEDING. ior-oover belanghebben- - hut evacuatievergoeding fr de maanden Februari en Maart niet op 2 t/m 4 Mei in ontvangst.hebben genomen, bestaat er alsnog gelegenheid deze gelden op Dinsdag 8 Mei a.s, af te halen ten kantore van den gemeente ontvanger, gevestigd te Koi horn (woning centraal Bureau). Gezinsinkomstenbriefjes over het tijdvak 1 t/m 37 April j|. dienen ten spoedigste alhier te worden ingeleverd. Koihorn, 4 Mei 1945. De Burgemeester van 'Wieringermeer A. Saai. De aandacht wordt er op gevestigd dat de Wieringer- meerbewoner's, die thans in de d iverse gemeenten zijn geëvacueerd, zich ten spoe digste aldaar ten raadhuize ter. registratie melden. Koihorn, 5 Mei 1945. De Burgemeester van Wieringermeer A. Saai. Hieronder volgen een aan tal namen met adressen van instellingen, ondernemingen en personen die voor de bevol king van de Wieringermeer van belang zijn. Deze opgave is natuurlijk niet volledig. Gaarne ontvangen wij dan ook meerdere adressen of correcties op de onderstaan- den, door middel Gemeente secretaris Wieringermeer te Koihorn of de aangestelde vertrouwensmannen in de verschillende dorpen. Raadhuis Centraal Bureau, Lutjekolhorn, post Koihorn Domeinkantoor Kasteel Radboud, Medemblik. Heemraadschap Koggenhuis, Medemblik. Distributiedienst Distributiekantoor Hippolytushoef. Boerenleenbank Wieringer meer Woldering bij C. Lequit. 2 dagen zitting bij kassier de Vries, Boerenleenbank Oost woud, Dr, Hoogkamer, Wognum. Dr." Tamsma, Medemblik. Zaadhandel Koolhaas Ab- bekerk. Zaadhandel L. E. Kremer, Hoofdstraat 14, Wieringen. Administratiekantoor Ridder boven gemeentehuis Span broek. Administratiekantoor Noor- dijk Wieringerwaard. Onze abonnés zullen zich wel niethebben verwonderd, dat de Wieringermeerbode na de catastrophe van de Wieringermeer niet ver scheen. Onze zaak te Mid- denmeer is gelijk al de andere bedrijven een prooi der golven geworden en van de machines kon niets worden gered. Al konden we op onze drukkerij te H,-hoef de ex ploitatie voortzetten, we moesten eerst in kalmer ge moedsstemming komen om te overzien hoe de Wie ringermeerbode weer tot onze lezers te brengen. Dank zij een bespreking met den gemeentesecretaris zal deze den vertrouwensmannen in de dorpen, waar Wierin- germeerdershuisvesting von den, verzoeken ons blad in depot te nemen, vanwaar 't dan voorloopig door onze abonnés kan worden afge haald. Ook berichten en advertenties kunnen daar worden opgegeven. De Wieringer.jeerbode ver schijnt eerst éénmaal per week, om dan, als de ver zending normaal geregeld is weer tweemaal te verschij nen. Mogen we zoo 't contact hervatten, om naar we ho pen binnen afzienbaren tijd met elkander in een herbo ren Wieringermeer met vol le energie aan de opbouw te beginnen. C. J. B. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1