Kranten Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

436 resultaten gevonden

| Alkmaarsche Courant | pagina 7

ACT IE TEGEN DE GOOISCHE STOOMTRAM. ... Larensche ingezetenen hebben een actie op tcuw gezet cm stopzetting van de Gooische Stoomtram te tevorderen. Thans vememen wij nader, dat belangstellenden en wegge- bruikers uitgenoodigd zijn een

| Alkmaarsche Courant | pagina 7

publiek en bij de Commissie omtrent den eerbied van de Gooische Stoomtram t.o.v. de overige wegge- bruikers, een geheel andere incruk fcestaat, dan de directie dezer onderneming getracht heeft bij de ... Voorts beschikt onze Commissie over tal van gegevens, tetrekking hebbende op de Gooische Stoomtram in verband met de vei ligheid van het verkeer, wij noemen b.v. de strooken gronds onmiddellijk naast

| Alkmaarsche Courant | pagina 5

AANRIJD1NG DOOR DE GOOISCHE STOOMTRAM ... Gisteravor.d is op den Middenweg nabij de Kruislaan te Amsterdam een ijskarretje door een trein van de Gooiscbe stoomtram aangereden, waardoor dit voertuigje geheel versplinterd werd. De stoomtram

| Heldersche Courant | pagina 6

in den nacht van 18 op 14 April hebben ingebroken in het station van de Gooische Stoomtram aan de Mauritskade te Amsterdam en daar een aantal voor werpen hebben ontvreemd. De eerste ver dachte werd

| Texelsche Courant | pagina 5

Met de Alkmaar-Pakket zijn we naar Amsterdam gevaren. We wandelden ver volgens van Centraalstation naar Wees- perpoortstation, waar we in de Gooische Stoomtram stapten, die ons naar Blaricum bracht

| Alkmaarsche Courant | pagina 10

gevaarlijk echter de Gooische Stoomtram als brandstichster is, behoeft geen betoog, voor al indien een dergelijke brand's avonds uit-: breekt eh niet zoo spoedig wordt bemerkt. ... Gisterochtend heeft de Gooische Stoom- trarn haar vonkenregen weer over de Gooi-

| Alkmaarsche Courant | pagina 6

Donderdagavond is een 65-jarige boeren- arbeider te Muiderberg door de Gooische stoomtram op den straatweg nabij het dorp overreden, meldt de „Tel.". Tdet ongeluk ge- schiedde doordat de man, die ... ONDER DE GOOISCHE TRAM.

| Alkmaarsche Courant | pagina 8

HET ONGELUK MET DE GOOISCHE STOOMTRAM. ... AMSTERDAM, 10 Jan. Naar wij ver- nemen is het rapport van de Staatscom- missi-e, welke een onderzoek heeft inge steld naar het dezen zomer plaats gehad hebbende ongeval met de Gooische stoom- tram

| Alkmaarsche Courant | pagina 3

gewikkeld, is hij al pratende achteruit geloopen, zonder er op te letten, dat hij daardoor de tramrails na- derde. Juist kwam een tram van die Gooische stoomtram aan. De man liep er pardoes te gen op. Toen ... Gistermiddag is bij de Gooische Boer een ernstig ongeval geschied, dat het leven heeft gekost van een 81-jarige verpleegde uit het Oude Mannenhuis te Bussum. Toen deze in gesprek met een kennis was

| Alkmaarsche Courant | pagina 2

Mevrouw Weevers en hare dbchter, die bij het ongeluk van de Gooische stoomtram bij Laren op 7 Augustus 1927 ernstig zijn ver- wond en in 't St. Jansziekenhuis werden op- genomen, hebben jongstleden ... HET GOOISCHE TRAM-ONGELUK.

| Alkmaarsche Courant | pagina 2

AMSTERDAM, 9 Maart. Vanmiddag is op den Nieuwenweg in Oud Water- graafsmeer, de 39-jarige G. uit Weesper- carspel, die op zijn fiets langs de rails van de Gooische stoomtram reed, door een trein van ... de Gooische gegrepen. Hij kwam onder de tram terecht. Vier wagens gingen over hem heen. Toen hij opgenomen werd leefde hij -nog, doch bij aankomst in het Binnengasthuis bleek hij overleden. De man was

| Heldersche Courant | pagina 5

tramtreinen der Gooische Stoomtram. Hier ligt enkel spoor, zoodat het duidelijk is, dat oen der trams rich voortbewoog op een traject, dat zij Met berijden mocht. De chef van Laren had order gegeven, dat de ... traan, bestemd voor Amsterdam', kon vertrekken met de toelichting, dati verderop bij de „Gooische Boer" gewisseld moest worden. Doch ook de chef te Müiderberg had een tram laten vertrekken en deze had

| Alkmaarsche Courant | pagina 3

AMSTERDAM, 31 Aug. Gisterenayond omstreeks half zeven, toen de Gooische St'oomtram even voorbij de Kruislaan in het voormialig Watergraafsmeer in voile vaart in de ridhting Diemen reed, stak een man ... DOOR DE GOOIiSCHE STOOMTR'AM OVERREDEN EN GEDOOD.

| Alkmaarsche Courant | pagina 2

Nader meldt men ons: De namen van de twee militairen, die door de Gooische stoomtram zijn overreden, zijn. A. van Duyvenbode en P. Kuyt, beiden uit Katwijk. ... AMSTERDAM 29 Dec. (Hbld.) Op den Amersfoortschen straatweg nabij Crailo zijn gis teravond omstreeks 9 uur twee militairen, behoq- rende in de legerplaats bij Laren, door de Gooi- sche stoomtram

| Heldersche Courant | pagina 19

station te Lichtenvoorde een autobus van de Geldersche Westfaalsche Stoomtram bij het te scherp nemen van een bocht omgeslagen. De chauffeur had in strijd met zijn instructies 34 passagiers in plaats ... Zaterdag dan zag men den uittocht en den len Pinksterdag verrezen aan Zandvoort's strand, op de Gooische hei en in de con- toreien van de Loosdrecbtsche plassen al- lentwege de tentjes en de kampen

| Heldersche Courant | pagina 6

het program slaat: de Gooische stoomtram. Zooals het met dergelijke onverlaten gaat, als zjj zich in de knel voelen komen, zet zij al bij voorbaat een grooten moud op! Eu gaat zö schelden en schimpen op ... anderen. Zoo stookt de Gooische tram de laatste we ken hard tegen de Gooi-Ex pres, de moto rische concurrent, en stek zy alles in het tferk de concessie voor dit nieuwe vervoer middel, dat ln korten tijd

| Alkmaarsche Courant | pagina 8

Groote Kerk heeft haar vermaardheid in den lande; de Gooische stoomtram, die zich door het stad je slingert, de Amsterdamsche poort in, de Utrechtsche straat uit, heeft haar nut als ver- bindings ... , dat de vlaggen hebben gewapperd in de oude Gooische stad bij de tijaing „Naarden is

| Alkmaarsche Courant | pagina 2

Toen Dinsdagmiddag op den Velperweg te Airnhem oageveer ter noogte van het station van de stoomtram naar Diei'en een motorrij- der een zijweg wilde ins 1 aan, slipte het voor- wiel van den motor ... Er bestond een zekere verleiding voor Hil versum1 de Gooische tram maar aan te moe- digen via de Nederlaudsche spoorwegen een 20 mil'llioen uit de lekke Staatskas te scliep- pen de gemeente had dan

| Alkmaarsche Courant | pagina 6

HET GRATIS ABONNEMENT INGETROKKEN. De burgemeester van Laren ontving tot dusver alle jaren een gratis abonnement op de lijnen der Gooische Stoomtram, waarvan ... ontving hij een schrijven, waarin de directie der maatschappij de veronderstelling uit- sprak, dat, gezien de in het laatste jaar door den burgemeester tegenover de Gooische Stoctntram aangenomen

| Alkmaarsche Courant | pagina 6

TEGEN DE GOOISCHE STOOMTRAM; ... Door de burgemeestdrs van Diernen, Mui- den, Laren en Naarden is aan den minister van waterstaat een telegram gezondfefi, waarin de aandacht wordt gevestigd dp het feit, dat de Gooische Stoohitram ih

| Alkmaarsche Courant | pagina 7

Gistermorgen hield te Hilversum in het gewezen acministratiegebouwtje van de Gooische Stoomtram bij het station aldaar de rijkscommissie van het instellen van een onderzoek naar de op 7 Aug. j ... .l. plaats ge- had hebbende ramp van de Gooische Stoom tram te Laren, ingesteld door den Minister van Waterstaat, een zitt'ing tot het hooren van verschillende getuigen. Zeven personen werden gehoord

| Alkmaarsche Courant | pagina 6

van den langen trein, over het Kchaam gereden. Ik telephoneerde toen den volgenden dag met den directeur der Gooische Stoomtram en gaf mijn verontwaar- diging te kennen over het feit, dat dfeze zoo ... remmen niets mankeerde, maar van dat oogenbKk af heb ik een eigen meening ge- kregen over de rem-capaciteit van deze stoomtram.

| Alkmaarsche Courant | pagina 2

daarbij over de tramrails ging, kwam uit de richting van Huizen een motortram van de Gooische Stoomtram. De auto werd gegrepen en minstens 25 M. voortgesleurd voor de tram tot stilstand was gebracht. De ... Gisteravond stond een vrachtauto van de firma W. Krauss te Rotterdam, geladen met kachels, op den Rijksstraatweg te Ridder- kerk langs de trambaan. Van de richting Rotterdam naderde de stoomtram. De

| Alkmaarsche Courant | pagina 6

TR A MONTS PGR IN G BIJ RHEDEN. Gistermorgen heeft op den Zutphenschen straatweg bij de Roskam onder Rheden een ernstige tramontsporing plaats gehad. De goedferentram van de Geldersche Stoomtram Mij ... RIJKSINSPECTEUR OP CONTROLE BIJ DE „GOOISCHE".

| Alkmaarsche Courant | pagina 2

Ook aan den kant van Muiderberg staat de weg onder water, zoodat ook van die zijde de Gooische stoomtram niet in de stad kan komen. ... 40 M. weg is met de rails van de stoomtram wegge slagen. Bewoners hebben de huizen verlaten. Verschei dene stuks vee zijn verdronken. Het stoomtramverkeer is gestaakt.

| Schager Courant | pagina 12

DE NIEUWE WAGENS VOOR DE LIJN AMSTERDAM—HILVERSUM. Te Bussum is gearriveerd de eerste der nieuwe wagens, die de verbinding op de lijn AmsterdamHilversum van de Gooische Stoomtram zullen onderhouden

| Schager Courant | pagina 18

DOOR HET ONTBREKEN VAN EEN BESTRATING TUSSCHEN DE RAILS VAN DE GOOISCHE STOOMTRAM» heeft Woensdagmiddag oo de Mulderstraatweg een auto-ongeluk plaats gehad» waarbij drie personen ernstig gewond

| Heldersche Courant | pagina 2

doch dat dit Gooische dorp een werkelijk ... 26-jarige werkman Schouten uit Delft, die op een fiets reed, door de Westland- sche stoomtram aangereden en ongeveer 20 meter meegesleurd. Ernstig verwond

| Heldersche Courant | pagina 5

politie, de heer Krap, achtte het raadzaam, eens te informeeren, of die boerenarbeider nog te Muiden vertoefde. Het bleek, dat hij Donderdagmiddag met de Gooische Stoomtram naar Amsterdam vertrokken was, om

| Alkmaarsche Courant | pagina 3

richting kwam, moesten uitwijken voor een wagen, tengevolge waarvan zij alle drie kwamen te vallen. Juist passeerde de Gooische stoomtram waardoor de dame onder de wielen van een wagon terecht kwam. Beide

| Alkmaarsche Courant | pagina 1

TEGEN DE STOOMTRAM GEREDEN. ... Gistermiddag is de heer Sj., van Bussum, nit de Jan v. d. Heydenstraat te Hilversum met zijn motorfiets tegen de Gooische stcom- tram, die uit de richting Hilversum kwam, aangereden, met het gevolg

| Alkmaarsche Courant | pagina 2

Van de tweede volgauto van een begrafe- oisstoet op weg naar Muiderberg raakte de ituurinrichting defect. De auto slingerde naar den kant van den weg en kwam terecht tusschen de rails van de Gooische ... IN HET ZIEKENHUIS OVERLEDEN. net slachtoffer van het stoomtram-on^e va| te Bergep, de heer J. Leijen, is in het St. Elisabethgesticht overleden. Zijn toestand,

| Alkmaarsche Courant | pagina 2

Express, die den dienst onderhouden tusschm Linnaeus- straat te Amsterdam en Hilversum, aan een groot gevaar ontsnapt. Om ongeveer 8.15 reed een motortram van de Gooische stoom- tram over den Middenweg, in ... de richting van de stad. Daaraehter volgde een stoomtram. Len der bussen van de Gooi Express reed naast deze tram. Uit de tegenovergestelde richting kwamen em bus van de gemeentelij- ke D

| Alkmaarsche Courant | pagina 2

Uistermiddag is op dea Luiderdijk by Buiksloot een 9-jarig meisje op de in ocwe- ging zijnde stoomtram gesprongen, met het gevolg, dat zij kwam te vailen en overreden werd, waardoor de dood spoedig ... Door de actie van vijf cooperatieve boe- renbanken uit de Gooische gemeenten zijn op de jongst gehouden verhuringen van lande- rijen de prijzen gemiddeld 25 pet. gedaald.

| Alkmaarsche Courant | pagina 2

onbestraate baan van de Gooische Stoom- tram en kwam daar tot stilstand. De bestuur der poogde tijdens den aanval nog zijn ver- snellingshandel in den neutralen stand te zetten, maar dit lukte hem slechts nadat ... Een groot geluk is dat geen1 stoomtram na derde. Indien dit op het laatste oogenblik was gebeurd, waren er zeer zeker slachtoffers gevallen.

| Alkmaarsche Courant | pagina 6

het been werd gewond, terwijl haar een voet werd verbrijzeld. Een oogge- (uige deelde hieromtrent aan de„Tel." het vol gende mede: Op het station Muiderberg was het zeer druk Toen de Gooische stoomtram

| Alkmaarsche Courant | pagina 2

van dienst. Verder zijn aanwezig de Burgemeesters der Gooische ge meenten Bussum, Naarden, Huizen, Blari- cum, Laren en van de gemeente's Graveland, de chefs van de afdeelingen der gemeente- secretarie ... Westlanrische Stoomtram Mij. en een boekje Nedbrl. Werkelijke Scbuld van 1000.